AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Národní programy >> Program Správa nezcizitelného státniho majetku v ZCHÚ

Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ

AOPK ČR, Správa jeskyní ČR a správy národních parků jako odborné organizace ochrany přírody mají příslušnost k hospodaření s pozemky v  majetku státu (cca 112 tis. ha pozemků a cca 1 343 km vodních toků). Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku (MaS) je součástí programu Rozvoj a obnova materiální technické základny systému řízení MŽP.

Z programu se zajišťuje financování opatření ve  zvláště chráněných územích (ZCHÚ) na pozemcích ve vlastnictví státu, vyplývajících z platné legislativy i mezinárodních úmluv, které při neplnění mohou být vymáhány orgány státní správy a následně podléhají sankčním částem příslušných zákonů. Zároveň se zajišťuje financování opatření vyplývajících ze schválených plánů péče o dané ZCHÚ a schválených lesních hospodářských plánů. AOPK ČR vyčerpá ročně cca 20 mil. Kč na jednoleté či víceleté akce investičního a neinvestičního charakteru.

Ke konkrétní realizaci opatření zajišťují regionální pracoviště zhotovitele, kterými jsou především místní subjekty jako drobní hospodáři, obce, nestátní neziskové organizace a další.

Finanční podporu lze poskytnout na následující opatření:

  • vyhotovení plánu péče o ZCHÚ a jeho ochranné pásmo,
  • zpracování lesního hospodářského plánu v ZCHÚ a v jeho ochranném pásmu,
  • zajištění dokumentů a podkladů nutných k provozu vodního díla na území ZCHÚ a jeho ochranném pásmu,
  • údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů na území ZCHÚ a jeho ochranném pásmu,
  • opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů, působících na území ZCHÚ a jeho ochranném pásmu,
  • opatření zajišťující existenci částí přírody pro jejichž ochranu bylo ZCHÚ vč. jeho ochranného pásma zřízeno.

Především prostřednictvím tohoto programu financujeme péči o cenné pozemky v ZCHÚ, ke kterým má AOPK ČR právo hospodaření.

 

Příklady realizovaných opatření

Oprava kamenného mostku pro pěší

Historickému klenutému mostku, který leží na staré poutní cestě od Heřmánkovického kostela v CHKO Broumovsko, hrozilo zřícení a zánik. Příslušnost hospodaření AOPK ČR s pozemkem ve vlastnictví státu, na kterém se mostek nachází, umožnila jeho obnovu prostřednictvím podprogramu „Správa nezcizitelného státního majetku v ZCHÚ“. V roce 2006 byla provedena celková oprava v rozsahu zajištění a podchycení základu, oprava zdiva a přespárování cementovou maltou, asanace nátrží na násypech mostku kamennou rovnaninou, oprava pochůzné vrstvy a nátěr zábradlí. Mostek spojující břehy Uhlířského potoka tak opět slouží svému účelu.

Oprava kamenného mostku pro pěší. Foto: Archiv AOPK ČR.

 

Hospodaření v lesích

Zajištění komplexního managementu v lesích ve vlastnictví státu s příslušností hospodaření AOPK ČR vyžaduje pravidelný přísun finančních prostředků. Jedná se hlavně o realizaci opatření plynoucích zejména z povinnosti vlastníka lesa. Lesní porosty často trpí produkčním hospodařením s cílem vypěstovat co nejkvalitnější smrkové sortimenty. Výsledkem je pak náchylnost takových porostů ke kalamitám. Takto poškozené dříví v lesích chráněných území je zpracováno šetrnými technologiemi s následnou obnovou výlučně stanovištně původními druhy dřevin. Fotografie ukazuje zlepšení druhové skladby  lesa výsadbou melioračně zpevňujících sazenic v NPR Božídárské rašeliniště.

Individuální ochrana dosadeb melioračně zpevňujících dřevin. Foto: Archiv AOPK ČR. Individuální ochrana jeřábu ptačího. Foto: Archiv AOPK ČR. Skupinová ochrana výsadeb melioračně zpevňujích dřevin. Foto: Archiv AOPK ČR.


 

Na adrese www.dotace.nature.cz naleznete přehledného průvodce
dotačními programy v péči o přírodu a krajinu

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt