AOPK ČR >> Péče o přírodu a krajinu >> Národní programy >> Program péče o krajinu

Program péče o krajinu

Pro účely zajištění zásahů podporujících prosperitu biologicky a krajinářsky cenných lokalit byl v roce 1996 Ministerstvem životního prostředí (MŽP) vytvořen neinvestiční národní dotační program, Program péče o krajinu (PPK). Na pokrytí nákladů spojených s touto péčí je každoročně vyčleněno cca 100 - 150 mil. Kč. Program je rozdělen na tři základní podprogramy.

Podprogram pro naplňování opatření vyplývajících z plánů péče o ZCHÚ a jejich ochranná pásma a zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit

Podprogram je určen k zajištění specifické péče a konkrétních potřeb menšího rozsahu ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech a evropsky významných lokalitách, na jejichž území se nachází velkoplošné chráněné území (NP, CHKO) či národní kategorie maloplošných chráněných území (NPR, NPP), prostřednictvím správ národních parků a AOPK ČR. Podprogram podporuje realizace opatření v následujících tématických okruzích:

  • vyhotovení plánů péče a zeměměřické práce,
  • údržba a budování technických zařízení nebo objektů sloužících k zajištění státem chráněných zájmů v chráněných územích,
  • opatření směřující k odstranění dřívějších negativních zásahů nebo negativních vlivů působících v chráněných územích,
  • opatření zajišťující existenci částí přírody, pro jejichž ochranu byla chráněná území zřízena nebo existenci zvláště chráněného druhu.

Podprogramem podporovaná opatření vždy vycházejí z platného plánu péče daného území. Velkou výhodou opatření prováděných v rámci tohoto podprogramu, oproti jiným programům, je jejich cílenost, neboli možnost realizace specifického managementu v krátkém časovém horizontu.

Úloha AOPK ČR

AOPK ČR se spolupodílí s příslušnými odbory MŽP na zajištění realizace tohoto podprogramu. Potřebný management v rámci předem přiděleného finančního limitu zajišťují prostřednictvím externích zhotovitelů jednotlivé správy CHKO.

Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí poskytuje finanční prostředky obecným žadatelům na provádění drobného managementu a dalších drobných neinvestičních opatření ve volné krajině. V rámci tohoto podprogramu se realizují opatření k zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí:

  • péče o přírodní a přírodě blízké biotopy a biotopy druhů  uvedených v červených seznamech ve volné krajině (např. kosení, likvidace náletů, pastva, prohlubování tůní, mokřadů, drobných vodních ploch, péče o hnízdiště a zimoviště, likvidace invazních druhů, zlepšování kvality lučních porostů) a
  • péče o krajinné prvky (např. péče o registrované VKP, prvky ÚSES, péče o památné stromy a aleje a další významné stromy a aleje, výsadby nelesní zeleně plnící krajinotvornou funkci a vytváření drobných přírodních prvků v krajině (např. tůní, mezí, remízků).

Úloha AOPK ČR

AOPK ČR se spolupodílí s příslušnými odbory MŽP na zajištění realizace tohoto podprogramu. Prostřednictvím svých krajských středisek zajišťuje AOPK ČR příjem žádostí a jejich posouzení z hlediska naplňování cílů programu a priorit ministerstva. AOPK ČR následně doporučí opatření vhodná k realizaci. 

Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy

Podprogram pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy podporuje akreditované záchranné stanice pro tyto živočichy.

Úloha AOPK ČR

AOPK ČR se spolupodílí s příslušnými odbory MŽP na zajištění realizace tohoto podprogramu. Prostřednictvím svých krajských středisek zajišťuje AOPK ČR příjem žádostí a jejich posouzení z hlediska naplňování cílů programu. AOPK ČR následně doporučí opatření vhodná k realizaci.

Dále lze v rámci programu péče o krajinu poskytnout i příspěvek na zpracování podkladových a osvětových materiálů pro krajinotvorné programy, což vede k efektivnějšímu nakládání s finančními prostředky. Žadatelem jsou rezortní organizace v řídící působnosti sekce ochrany přírody a krajiny.

 

Příklady realizovaných opatření

Výsadba jedle bělokoré v PR Diana

Z Programu péče o krajinu byla v roce 2007 financována výsadba jedle v PR Diana nacházející se na území CHKO Český les. Všechny sazenice byly vypěstovány z osiva místního původu a vzhledem ke zvýšenému tlaku zvěře umístěny do individuálních oplůtků. Opatření bylo realizováno za účelem postupného zvyšování podílu stanovištně původních melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech.

Výsadba jedle bělkoré v PR Diana. Foto: Archiv AOPK ČR. Výsadba jedle bělokoré v PR Diana. Foto: Archiv AOPK ČR.

 

Ošetření jasanu v obci Skryje

V roce 2008 byly vynaloženy finanční prostředky z Programu péče o krajinu na ošetření jasanu ztepilého v obci Skryje na území CHKO Křivoklátsko. U stromu byl proveden zdravotní, bezpečnostní a odlehčovací řez s ohledem na celkový habitus stromu, který tak vytváří významnou a esteticky hodnotnou dominantu obce.

Ošetření památného stromu v CHKO Křivoklátsko, obec Skryje. Foto: Archiv AOPK ČR Památný strom, Skryje. Foto: Archiv AOPK ČR.

 

Pastva smíšeným stádem v CHKO Český kras

V rámci opatření z Programu péče o krajinu spásala v roce 2008 smíšená stáda ovcí a koz v CHKO Český kras vybrané lokality o celkové rozloze 20 hektarů. Tímto typem managementu byl na daných plochách podpořen výskyt řady vzácných druhů rostlin a živočichů (koniklec luční, hlaváček jarní, rudohlávek jehlancovitý, okáč skalní, soumračník žlutoskvrný).

Smíšená pastva v CHKO Český kras. Foto: Archiv AOPK ČR Smíšená pastva v CHKO Český kras. Foto: Archiv AOPK ČR.

 

Informační panel v NPR Mohelská hadcová step

V NPR Mohelenská hadcová step byla v roce 2007 provedena instalace nového značení naučné stezky s 10-ti zastávkami, financovaná z Programu péče o krajinu. Informační panely na jednotlivých zastávkách popisují dané území a místně významné fenomény za účelem informovat návštěvníky o přírodních hodnotách a ochraně přírody a krajiny.

Oprava Informačního panelu v NPR Mohelská hadcová step. Foto: Archiv AOPK ČR.


 

Na adrese www.dotace.nature.cz naleznete přehledného průvodce
dotačními programy v péči o přírodu a krajinu

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt