Vodní ekosystémy

AOPK ČR zajišťuje správu státního majetku a činnosti s tím související přibližně na 3,1 tisících ha vodních ploch na území celé České republiky. Jedná se o vodní plochy, které jsou součástí ZCHÚ.

AOPK ČR musí při správě rybníků ve své příslušnosti vycházet ze zákonných povinností vlastníka vodního díla a současně z platného plánu péče o zvláště chráněné území.

V souladu s naplňováním vodoprávních předpisů AOPK ČR na svých rybnících zajišťuje: technicko-bezpečnostní dohled, zpracování manipulačních řádů, manipulaci na rybnících (nejčastěji zajišťuje nájemce na základě nájemní smlouvy), povolení k nakládání s vodami, opravu a rekonstrukci technických objektů nádrží (hráze, výpustní zařízení, bezpečností přelivy, loviště, kádiště, apod.).

Většinu rybníků AOPK ČR pronajímá. Podmínky hospodaření stanoví AOPK ČR v nájemní smlouvě, a to v souladu s ochrannými podmínkami ZCHÚ a Plánem péče – zákazy a omezení (např. zákaz používání biocidů, melioračního vápnění), povinná údržba (např. údržba porostů na hrázích, údržba a drobné opravy technických objektů), stanovený způsob hospodaření, rybí obsádka a další.

  • Máchovo jezero

Pod správu AOPK ČR patří např. Máchovo jezero, které slouží k rekreačním účelům. Leží u obce Doksy v malebné lesnaté krajině Ralské pahorkatinyMáchovo jezero tvoří ochranné pásmo NPP Swamp a je rozlohou 7. největší rybník České republiky, byl založený kolem roku 1367 Karlem IV. u Doks. V současné době jeho výměra dosahuje 310 ha s hloubkou až 12 m a  s objemem zadržené vody ve výši 6,6 mil. m3 a délce hráze pouhých 209 m.

 machovo_jezero

  • Nesyt

Největší moravský rybník, který je ve vlastnictví státu s příslušností hospodaření pro AOPK ČR, je rybník Nesyt ležící jihozápadně od obce Lednice. Má rozlohu 296 ha a hloubku 3 m. Je součástí významné rezervace vodního ptactva – NPR Lednické rybníky a zároveň ptačí oblasti.

nesyt

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt