Lesní ekosystémy

AOPK ČR je příslušná k hospodaření na přibližně 2,7 tis. ha pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) na území celé České republiky, které jsou součástí zvláště chráněných území.

Nejvíce majetku je soustředěno na území chráněných krajinných oblastí (cca 776 ha), z toho více jak polovina je zároveň chráněna i jako součást některého z maloplošných ZCHÚ. Významná část pozemků se nachází v maloplošných ZCHÚ ve volné krajině mimo CHKO (cca 574 ha). Kromě výše uvedeného majetku v plném vlastnictví má AOPK ČR na svém listu vlastnictví ještě cca 1,3 tis. ha pozemků ve spoluvlastnictví.

Pro tyto pozemky má AOPK ČR zpracováno a schváleno 13 lesních hospodářských plánů pro lesní hospodářské celky vymezené krajským uspořádáním (kromě hl. m. Prahy). Veškeré zásahy v lesích jsou vedeny s maximálním ohledem na plnění mimoprodukčních funkcí lesa.

Kromě opatření prováděných ve prospěch předmětu ochrany přírody zajišťuje AOPK ČR i realizaci dalších zásahů, vyplývajících z naplňování povinností vlastníka dle ustanovení lesního zákona, jako například na úseku ochrany a výchovy lesa.

  •  NPR Božídarské rašeliniště

Jedním z nejvýznamnějších území z pohledu ochrany přírody jsou pozemky v NPR Božídarské rašeliniště, které jsou soustředěné ve 400 hektarovém uceleném bloku. Zde  se AOPK ČR snaží obnovit přirozené funkce rašeliniště (např. z prostředků OP ŽP) přehražováním odvodňovacích příkopů, dále pak lesnickými opatřeními, které mají za cíl stabilizovat imisně poškozené porosty a obnovit stanovištně původní horskou smrčinu včetně zvýšení druhové pestrosti porostů.

Božídarské rašeliniště

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt