Bezlesí

AOPK ČR je příslušná k hospodaření na přibližně 6,4 tis. ha ostatních pozemků (zemědělské, TTP + ostatní plochy). Jedná se o pozemky, které jsou převážně součástí zvláště chráněných území. Opatření prováděná na těchto pozemcích pomáhají ke stabilizaci přírodních faktorů prostředí, ovlivňujících či podmiňujících existenci chráněných ekosytémů a ostatních objektů. Jedná se převážně o pravidelně prováděné zásahy a opatření, které výrazně přispívají ke zvýšení početnosti zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a zlepšení stavu jejich společenstev. Nejčastěji je prováděno kosení, pastva a likvidace invazních druhů a náletových dřevin. Zásahy se provádí na základě schválených plánů péče o zvláště chráněná území a k zajištění povinností vlastníka vyplývajících z platné legislativy.

  • NPP Pouzdřanská step - Kolby

NPP Pouzdřanská step – Kolby je jednou z biologicky nejcennějších lokalit v České republice, kde se nachází z pohledu ochrany přírody vzácné suchomilné a teplomilné trávníky a na ně vázaní živočichové. Zároveň je NPP dále významná i komplexem dřínových, bukových a habrových doubrav. S ohledem na významnost území a majetkové poměry (k cca 32 hektarům má příslušnost hospodařit AOPK ČR) se AOPK CŘ snaží prostřednictvím realizace opatření např. mozaikovité sečení, vyřezávání křovin a likvidace invazních druhů, o zachování, resp. zvýšení biodiverzity. Management probíhá střídavě na různých plochách s cílem udržet stav všech vzácných společenstev.

Pozdřanská step Pozdřanská step

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt