AOPK ČR >> Obecná ochrana přírody a krajiny >> Památné stromy >> Ochrana památných stromů

Ochrana památných stromů

Památné stromy jsou definovány v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních před­pisů. Podrobnosti ohledně značení a předávání dokumentů památných stromů do Ústředního seznamu ochrany přírody je upraveno ve vyhlášce č. 64/2011 Sb.

Památné stromy a jejich ochranná pásma jsou definovány v § 46 zákona č. 114/1992 Sb.

Evidence a označování památných stromů je definováno v § 47 zákona č. 114/1992 Sb.

V § 39 zákona je zakotvena možnost smluvní ochrany mj. i stromů, kdy je možno vyhlásit strom za památný strom na základě písemné smlouvy mezi vlastníkem dotčeného pozemku a orgánem, který je příslušný k vyhlášení památných stromů.

V § 56 je stanoveno, že výjimky ze zákazů tvořících základní ochranné pod­mínky památného stromu podle § 46 odst. 2 může orgán ochrany přírody povolit v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody.

Obecné předpisy o správním řízení vztahují i na řízení podle § 46 odst. 2. Souhlas s ošetřováním památných stromů je tedy od účinnosti zákona č. 349/2009 Sb., tj. od 1. 12. 2009 udělován ve správním řízení. 

Podle § 90 odst. 8 byly stromy a jejich skupiny vyhlášené podle § 6 zákona č. 40/1956 Sb. za chráněné přírodní výtvory nebo chráněné přírodní památky prohlá­šeny památnými stromy.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt