AOPK ČR >> Obecná ochrana přírody a krajiny >> Památné stromy >> Evidence památných stromů

Evidence památných stromů

Památné stromy (vyhlášené i smluvně chráněné) jsou evidovány v Ústředním se­znamu ochrany přírody (dále jen „ústřední seznam“), který vede AOPK ČR.

Ústřední seznam zahrnuje soupis, popis, geometrické a polohové určení, právní a odbornou dokumentaci památných stromů včetně jejich ochranných pásem a smluvně chráněných památných stromů zřízených podle § 39 zákona, nacházejí­cích se na území České republiky.

Právní předpisy, pravomocná rozhodnutí a smlouvy předávají orgány ochrany přírody AOPK ČR do 30 dnů ode dne platnosti právního předpisu či smlouvy nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí.

 

Informace o památných stromech jsou vedeny jak v papírové, listinné podobě (archiv ÚSOP), tak v digitální (databáze památných stromů – dostupná ze stránky http://drusop.nature.cz). Zde jsou evidová­ny údaje převzaté z vyhlašovací dokumentace památných stromů a další odborné údaje o památných stromech s ohledem na aktuální stav.  

Památné stromy jsou v terénu označeny tabulemi s malým státním znakem České republiky a tabulemi s textem „památný strom“ nebo „památné stromy“.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt