Památné stromy

Památné stromy jsou pojmem, který je v naší legislativě zakotven od roku 1992, kdy byl vydán zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Významné stromy měly zvýšenou ochranu zabezpečenou již v zákoně č. 40/1956 Sb. a to ve formě chráněných přírodních výtvorů, případně chráněných přírodních památek.

Památné stromy jsou přesahovým tématem ochrany přírody a krajiny, velký význam mají nejen jako přírodní hodnota, ale i jako hodnota historická, kulturní a společenská.

Návrh na vyhlášení památných stromů může podat každý občan České republiky. Kompetentním orgánem ochrany pro vyhlášení památných stromů jsou pověřené obecní úřady a jim na úroveň postavené úřady statutárních měst, Magistrát hl.m. Prahy, na území národních parků, chráněných krajinných oblastí a na území národních přírodních památek a národních přírodních rezervací a jejich OP správy národních parků a správy CHKO, na území přírodních rezervací, přírodních památek a jejich OP (mimo národní parky a jejich ochranné pásmo, mimo CHKO, vojenské újezdy a objekty důležité pro obranu státu) krajské úřady, na území vojenských újezdů újezdní úřady, na pozemcích, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy, MŽP.

Podrobnější informace k památným stromům jsou uvedeny v metodice AOPK ČR Památné stromy. Ta je určena zejména orgánům ochrany přírody, které mají agendu památných stromů ve své kompetenci. Vzhledem k širšímu pojetí metodiky jistě poslouží i široké veřejnosti. Metodika je členěna na několik základních kapitol, hlavní náplň tvoří pasáže týkající se statutu ochrany památných stromů, jako je např. vyhlašování a rušení památných stromů, či péče o památné stromy. Nedílnou součástí metodiky jsou vzory správních aktů jako jsou např. vzory rozhodnutí o vyhlášení památného stromu, o souhlasu s ošetřením památného stromu apod., stejně jako tabulka kompetencí  orgánů ochrany přírody v agendě památných stromů. V pořadí třetí vydání metodiky z roku 2010 je pouze elektronické a reaguje na novelu zákona č. 114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny. 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt