AOPK ČR >> Obecná ochrana přírody a krajiny >> Neživá příroda >> Nástroje ochrany neživé přírody

Nástoje ochrany neživé přírody

Stát podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zajišťuje ochranu geologického dědictví prostřednictvím obecné ochrany přírody a územní ochranou. V zákoně je sice začleněn ještě institut zvláštní ochrany nerostů, protože však dosud nebyla vydána vyhláška se seznamem nerostů, nemůže být zvláštní ochrana nerostů uplatňována.

Obecná ochrana přírody využívá pro ochránění geologického dědictví následující instituty:

- významné lokality registrované jako významný krajinný prvek (§ 4 odstavec 2 zákona 114/1992, § 6). VKP je zakázano poškozovat a ničit.

§ 3 odstavec 1

b) významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata (písmeno f),

§ 4 odstavec 2

(2) Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Podrobnosti ochrany významných krajinných prvků stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

Více podrobností o VKP.

- lokality mohou být zahrnuty do územních systémů ekologické stability (§ 4 odstavec 1).

§ 4 odstavec 1

(1) Vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství. Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. Podrobnosti vymezení a hodnocení systému ekologické stability a podrobnosti plánů, projektů a opatření v procesu jeho vytváření stanoví Ministerstvo životního prostředí České republiky (dále jen "Ministerstvo životního prostředí") obecně závazným právním předpisem.

Více podrobností o ÚSES.

- jsou chráněny všechny jeskyně a krasové jevy (§ 10)

§ 10  Ochrana a využití jeskyní

(1) Jeskyně jsou podzemní prostory vzniklé působením přírodních sil, včetně jejich výplní a přírodních jevů v nich.

(2) Ničit, poškozovat nebo upravovat jeskyně nebo jinak měnit jejich dochovaný stav je zakázáno. Výjimku z tohoto zákazu může udělit orgán ochrany přírody pouze v případech, kdy je to v zájmu ochrany jeskyně nebo kdy jiný veřejný zájem chráněný tímto nebo jiným zákonem výrazně převažuje nad zájmem na ochraně jeskyní.

(3) Pro průzkum nebo výzkum jeskyně je třeba povolení orgánu ochrany přírody. Povolení nepotřebují osoby pověřené orgánem ochrany přírody k provádění monitoringu nebo inventarizace, dále osoby při výkonu státní správy, policie, osoby při plnění úkolů obrany státu a osoby při zajišťování veterinární péče, záchranných služeb nebo správy vodních toků.

(4) Stejné ochrany podle odstavců 2 a 3 jako jeskyně požívají i přírodní jevy na povrchu (například krasové závrty, škrapy, ponory a vývěry krasových vod), které s jeskyněmi souvisejí.

(5) Zjištění jeskyně při dobývání nerostných surovin nebo při provádění geologických prací je osoba oprávněná k dobývání9) nebo osoba provádějící geologické práce povinna bezodkladně oznámit orgánu ochrany přírody. Osoba oprávněná k dobývání je též povinna po nezbytně nutnou dobu, pokud nebude ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zastavit dobývací činnosti, které by mohly poškodit zjištěnou jeskyni, a na své náklady zajistit dokumentaci jeskyně. Dokumentaci předá orgánu ochrany přírody. Obsah a rozsah dokumentace stanoví Ministerstvo životního prostředí vyhláškou.

- ochrana paleontologických nálezů (§ 11)

§ 11 Ochrana paleontologických nálezů

(1) Kdo učiní paleontologický nález, který sám rozpozná, je povinen zajistit jeho ochranu před zničením, poškozením nebo odcizením a opatřit jej údaji o nálezových okolnostech, zejména místě nálezu. Dále je povinen na písemné vyzvání orgánu ochrany přírody sdělit údaje o učiněném nálezu a umožnit přístup a dokumentaci tohoto nálezu osobám pověřeným orgánem ochrany přírody.

(2) Vlastník pozemku, na němž byl paleontologický nález učiněn, nebo ten, kdo vykonává činnosti, při nichž k nálezu došlo, je povinen umožnit na žádost orgánu ochrany přírody osobám tímto orgánem pověřeným provedení záchranného paleontologického výzkumu a po dobu jeho konání, nejdéle však po dobu osmi dnů od ohlášení nálezu, nedohodnou-li se strany jinak, zdržet se na místě nálezu činnosti, která by mohla vést k jeho zničení nebo poškození. Po ukončení záchranného paleontologického výzkumu musí být osobám pověřeným orgánem ochrany přírody umožněno provádět odborný paleontologický dohled nad dalšími pracemi.

(3) Vývoz paleontologických nálezů je povolen jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.

- přechodně chráněné plochy (§ 13) 

§ 13 Přechodně chráněné plochy

(1) Území s dočasným nebo nepředvídaným výskytem významných rostlinných nebo živočišných druhů, nerostů nebo paleontologických nálezů může orgán ochrany přírody svým rozhodnutím vyhlásit za přechodně chráněnou plochu. Přechodně chráněnou plochu lze vyhlásit též z jiných vážných důvodů, zejména vědeckých, studijních či informačních. Přechodně chráněná plocha se vyhlašuje na předem stanovenou dobu, případně na opakované období, například dobu hnízdění. V rozhodnutí o jejím vyhlášení se omezí takové využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo rušení vývoje předmětu ochrany.

(2) Vznikne-li vlastníku či nájemci pozemku v důsledku ochranných podmínek přechodně chráněné plochy újma nikoliv nepatrná, přísluší mu na jeho žádost finanční náhrada od orgánu ochrany přírody, který přechodně chráněnou plochu vyhlásil. Orgán ochrany přírody při rozhodování o výši finanční náhrady může požadovat doložení žádosti doklady či údaji o výnosu pozemku.

Více podrobností o PCHP.

 

Zvláštní územní ochrana

Význam pro ochranu geologického dědictví mají všechny kategorie zvláštní územní ochrany (§ 14 a další zákona 114/1992 Sb.) - národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka - více podrobností na příslušné stránce. Na přímou péči o vyhlášené lokality v souladu s plány péče stát a kraje poskytují finanční prostředky.

Pro ochranu geologických lokalit je nejvyužívanější a nejvhodnější kategorie přírodní památka a národní přírodní památka - podle zákonné definice je to „přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický, naleziště nerostů ... , a to i takový, který formoval svou činností člověk ...“. Více podrobností o MCHÚ viz zákon 114/1992 Sb.  a podrobnější informace.

O zastoupení geologických lokalit mezi zvláště chráněnými územími podává informaci tabulka (údaje ke konci roku 2020)

Kategorie ZCHÚ  NPR  NPP  PR  PP  Celkem
Počet vyhlášených  111  125  814  1591  2641
Geologický jev hlavním předmětem ochrany     3    45    17    267    332
Geologicky významná lokalita, geologie není hlavním předmětem ochrany   28    16  113    162    319

 

Práce s veřejností

Neopominutelnou součástí ochrany geologického dědictví je práce s veřejností - jak místní, tak nejširší. Poučení místní obyvatelé kteří přijmou ochranu geologického dědictví za svou, jsou nejlepšími spolupracovníky státní ochrany přírody. Ochrana přírody pořádá výstavy, přednášky, exkurze, vydává tiskoviny atp., ve všech těchto činnostech spolupracuje s odbornými institucemi, specializovanými firmami a nevládními organizacemi.

 

Další právní předpisy

Pro ochranu vzorků minerálů a zkamenělin má kompentence resort kultury podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty a podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Památkově chráněná (dle zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči) mohou být některá důlní díla.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt