AOPK ČR >> Obecná ochrana přírody a krajiny >> Neživá příroda >> Jednotná evidence speleologických objektů

Jednotná evidence speleologických objektů

LOGO_JESO

Jednotná evidence speleologických objektů (JESO) představuje ucelený informační systém o krasových a pseudokrasových jevech na celém území České republiky. JESO obsahuje informace o přírodních podzemních dutinách, jako objekty JESO jsou evidovány jeskyně a vstupy do nich, závrtové a jim příbuzné formy reliéfu a hydrologické objekty - ponory a vývěry. Součástí aplikace je mapová prohlížečka JESOVIEW.

AOPK ČR vede Jednotnou evidenci speleologických objektů jako nedílnou součást Informačního systému ochrany přírody (ISOP), ve smyslu § 72d zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Při vedení evidence Agentura spolupracuje se Správou jeskyní České republiky a s Českou speleologickou společností. Na naplňování datového obsahu se výraznou měrou podílejí členové ČSS.

JESO souhrnně a jednotně eviduje údaje o speleologických objektech zejména pro potřeby:

- efektivního naplňování ustanovení § 10 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,

- zajišťování povinností při ochraně a péči o přírodní stanoviště a druhy na území České republiky podle Směrnice Rady ES č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

JESO je vedeno a spravováno jako součást informačního systému veřejné správy a slouží pro potřeby orgánů státní správy, územního plánování, odborných organizací i veřejnosti, pro výzkumnou činnost a monitoring, a pro účely výkonu státní správy.

 JESO a další informace o něm naleznete  zde.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt