Neživá příroda

 

                                                                             

    Rok 2021

    Mezinárodní rok jeskyní a krasu

 

 

Neživá příroda si zaslouží ochranu stejně jako příroda živá. Argumenty pro ochranu neživé přírody spolu s přírodou živou jsou následující:

 • Geologie České republiky je velmi pestrá. Dokládá vývoj za stovky miliónů let. Změny klimatu, vývoj života, ústup a nástup moře, vznik pohoří, tektonické pohyby, podmořský i povrchový vulkanismus jsou součástí geologické historie ČR.
 • Geologie přímo ovlivňuje morfologii a charakter krajiny, výskyt přírodních stanovišť i druhů. Geologická diverzita a dynamická minulost se projevují diverzitou krajiny, kterou máme kolem sebe. Existuje přímá souvislost mezi geodiverzitou a biodiverzitou.
 • Geologie ovlivňuje klima. Rozložení kontinentů, jako výsledek deskové tektoniky, ovlivňuje globální klima, pásma hor regionálně ovlivňují klima a spoluurčují mikroklima.
 • Geologie přímo ovlivňuje půdní substrát a půdy. Půda vzniká ze zvětralin hornin a přímo odráží fyzikální a chemické vlastnosti geologického podkladu.
 • Geologie je zásadní pro fungování celého ekosystému. Ekosystémy jsou výsledkem interakcí podnebí, morfologie terénu, charakteru horninového podkladu a živých organizmů. Geologie ovlivňuje všechny tyto faktory.
 • Abychom lépe porozuměli fungování ekosystémů a mohli je lépe využívat, musíme přehodnotit naše myšlení a chování. Musíme propojit naše znalosti geodiverzity a biodiverzity.
 • Geologie nám ukazuje jak se prostředí v minulosti měnilo. Znalost historie nám umožňuje lépe porozumět okolnímu prostředí i reagovat na jeho změny.
 • Propojená ochrana geo- a biodiverzity je výhodná. Mnoho význačných geologických lokalit je zásadních pro biodiverzitu a naopak, cenná stanoviště a výskyty druhů se vyskytují v územích geologicky zajímavých.
 • Pro ochranu geologického dědictví je nutno si uvědomit, že na rozdíl od živé přírody jsou geologické lokality nepřemístitelné a v zásadě neobnovitelné.

Legislativa pro ochranu neživé přírody

Ochrana neživé přírody vychází především z následujících právních norem a předpisů:

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška č. 395/1992 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu 114/92 Sb.

Vyhláška č. 667/2004 Sb., o obsahu a rozsahu dokumentace jeskyní (zjištěných při těžbě nerostných surovin) 

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. - především prostřednictvím § 176

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt