Územní a stavební činnost

CHKO je územím s harmonicky utvářenou krajinou různých typů představující kulturní působení člověka v přírodě, která může být pozměněna, ale stále je prostředím s bohatou biodiverzitou a výraznou ekologickou stabilitou. Právě kvůli vzniklému specifickému krajinnému obrazci   (složeného ze sídel v přírodě) je nutné zachovávat při nových stavebních záměrech i přestavbách stávajících objektů některé stavební zásady, při jejichž respektování není narušen charakter prostředí.  

Co dělá venkovské sídlo venkovským?

Sídla v krajině vytvářejí samostatný více či méně kompaktní soubor, který se od okolního prostředí vizuálně odlišuje především barevností. I přes současný  značně proměněný obraz venkovských sídel lze vypozorovat několik obvyklých znaků uspořádání urbanizovaného prostoru.  Mezi ně zpravidla patří:

  • přítomnost dominantní stavby (kostel, tvrz, cukrovar…)
  • obdobná materiálová a barevná skladba staveb (tvary, výšky, barva), uměřenost velikosti staveb vzhledem k danému prostoru
  • přítomnost zeleně (solitéry, aleje apod.) uvnitř sídla i na okraji – věnec zeleně, který pomáhá začlenit sídlo do  krajiny
  • rozvětvená a bohatá cestní sít umožňující dopravu na obhospodařované pozemky i propojení sídla s okolím

Pro hodnocení krajinného obrazu, jehož součástí jsou i sídla, je určující poloha sídla (zasazení), návaznost (propojení), barevná a hmotová jednotnost (pokud není typické jiné uspořádání). Především horizontálně posazená sídla vytvářející typickou siluetu vesnice s dominantní stavbou, výrazně zvyšují estetickou hodnotu prostředí. 
 

Urbanistická koncepce sídla     

Budoucí koncepce sídla je dána (pokud existuje) zpracovaným územně plánovacím dokumentem. V něm se mj. určují zásady dalšího rozvoje a využití území.  Současná stavební aktivita ve venkovských územích zaznamenává zvýšené prostorové nároky i na dosud nezastavěná území obcí. K proměně původního charakteru venkovského prostoru může dojít  přestavbami existující zástavby, dostavbami, rozšiřováním a doplňováním půdorysu sídel zástavbou nevenkovského charakteru, ale i např. důlní či těžební činností. Vyvolané změny sídelní struktury se mohou dostat do střetu s krajinným rázem, který je nezanedbatelným předmětem ochrany CHKO. 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt