AOPK ČR >> Obecná ochrana přírody a krajiny >> Geograficky nepůvodní druhy

Geograficky nepůvodní druhy

Jedním z velmi důležitých faktorů, které mohou způsobit ohrožení populací druhů  rostlin a živočichů, je šíření geograficky nepůvodních druhů. Proto § 5, odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákon) uvádí, že „záměrné rozšíření geograficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody“. Na povolení je vázána činnost úmyslná, tedy činnost vedená úmyslem rozšířit nepůvodní druh. Toto neplatí, pro nepůvodní druhy rostlin, pokud se hospodaří podle schváleného lesního hospodářského plánu nebo vlastníkem lesa převzaté lesní hospodářské osnovy. Geograficky nepůvodním druhem rostliny nebo živočicha je přitom míněn druh, který není součástí přirozených společenstev určitého regionu. Povolení k záměrnému šíření geograficky nepůvodních druhů vydávají ve správním řízení příslušné orgány ochrany přírody. Těmi jsou:

-         obecní úřady obcí s rozšířenou působností (mimo zvláště chráněná území a jejich ochranná pásma),

-         krajské úřady (v přírodních rezervacích a přírodních památkách a jejich ochranných pásmech)

-      správy národních parků (na území NP a jejich ochranných pásem) – pokud není v základních ochranných podmínkách zakázáno),

-     Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (na území CHKO, včetně všech národních přírodních rezervací, národních přírodních památek a jejich ochranných pásem – pokud není v základních ochranných podmínkách zakázáno),

-     újezdní úřady (na území vojenských újezdů).

Stejně jsou rozděleny komepetence i pro vydání povolení k odlovu geograficky nepůvodních živočichů podle § 5 odst. 6 zákona.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt