Ochrana dřevin

Dřeviny rostoucí mimo les (dále jen dřeviny) jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon). Další podrobnosti, zejména velikost dřevin, pro které není třeba povolení ke kácení dřevin, stanoví prováděcí předpis – vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení(dále jen vyhláška).

Pojem Dřevina rostoucí mimo les je upraven v § 3, odst. 1, písm. i zákona, ochrana dřevin v § 7 zákona, povolení ke kácení dřevin v § 8 zákona, náhradní výsadba v § 9 zákona.

Povolení ke kácení dřevin (§8, odst. 1) vydané orgánem ochrany přírody má formu správního rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb. (správního řádu) ve znění pozdějších předpisů.

Náhradní výsadba představuje možnost jak kompenzovat (byť třeba jen zčásti) provedené kácení. Náhradní výsadbu lze uložit pouze jako součást rozhodnutí o povolení kácení dřevin, nikoliv dodatečně. Náhradní výsadbu nelze ukládat při kácení na oznámení.

Odvody (§ 9, odst. 3 zákona) jsou dosud nenaplněným ustanovením zákona. Důvodem je, že do současné doby neexistuje žádný zvláštní zákon, který by stanovil výši odvodů, podmínky pro jejich ukládání i případné prominutí. 

Metodické materiály MŽP týkající se ochrany dřevin a povolování kácení jsou dostupné ve Věstníku MŽP a zde.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt