AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Vedení AOPK ČR >> Užší vedení

Užší vedení

RNDr. František Pelc – ředitel

Pelc_FrantisekRNDr. František Pelc se narodil v roce 1962 v Turnově.

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze v letech 1981-1986.

Postupně pracoval jako specialista na Správě CHKO Český ráj (1986), okresní ekolog (1987-89), vedoucí Správy CHKO Jizerské hory (1990-95), ředitel Správy chráněných krajinných oblastí ČR (1995-02), poslanec Parlamentu ČR (2002-06), ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (2006-07, 2010 až dosud), náměstek ministra životního prostředí (2007-10).

Jeho dlouhodobou specializací je ochrana biodiverzity, obnova přírodě blízkých lesů, zejména v zatížených oblastech, koexistence systému chráněných území přírody a regionálního rozvoje. Autor desítek odborných článků a editor a spoluautor koncepčních dokumentů ochrany přírody a krajiny (Program rozvoje chráněných krajinných oblastí 2000, Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 1998, 2009). Externě přednáší na České zemědělské univerzitě v Praze politiku ochrany životního prostředí. Je členem vědecké rady Fakulty životního prostředí ČZU.

V roce 1993 založil Nadaci pro záchranu a obnovu Jizerských hor, kde je předsedou správní rady. Byl také členem městského zastupitelstva a městské rady v Turnově (1990, 1993-2006). Předseda redakční rady časopisu Ochrana přírody.

Kromě práce patří mezi jeho koníčky fotografování přírodních a krajinných fenoménů, turistika, rekreační hra tenisu.

Hovoří anglicky, částečně německy a rusky.

 Kontaktní emailová adresa: frantisek.pelc@nature.cz


Ing. Pavel Pešout – ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny, zástupce ředitele

Pesout_PavelIng. Pavel Pešout se narodil v roce 1971 ve Vlašimi.

Absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze (tehdy VŠZ) v roce1993.

V letech 1991-2004 pracoval na Správě CHKO Blaník. Dále působil na Ministerstvu životního prostředí jako poradce ministra (2003-07) a člen vědecké rady ministra životního prostředí (2002-07). V letech 2003-07 byl členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj. V letech 2004-05 pracoval na Správě ochrany přírody jako odborný náměstek ředitele. Od roku 2006 vede Sekci ochrany přírody a krajiny na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Ve státní ochraně přírody v současnosti metodicky vede a koordinuje činnosti v obecné, územní a druhové ochraně přírody a krajiny. Koordinuje sledování stavu druhů a biotopů na území ČR. Řídí realizaci praktické péče o zvláště chráněná území ve správě AOPK ČR a realizaci záchranných programů ohrožených druhů a programů péče. Metodicky vede realizaci a údržbu návštěvnické infrastruktury v chráněných územích, stál u zrodu programu AOPK ČR "Dům přírody". Koordinuje administraci finančních nástrojů v ochraně přírody a krajiny (s výjimkou Operačního programu Životní prostředí) včetně vyplácení újem za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření. Dlouhodobě prosazuje spolupráci s vlastníky a hospodáři při péči o přírodu a krajiny, nastavil využívání dohod o hospodaření formou veřejnoprávních smluv. Navrhl systém standardizace v ochraně přírody a od počátku vede výtváření nákladů obvyklých opatření a vývoj standardů péče o přírodu a krajinu a posudkovou a soudně-znaleckou činnost. Od roku 2017 je členem Poradního sboru ministra spravedlnosti pro vodní hospodářství, ochranu přírody a životní prostředí. Od roku 2020 je členem České komise pro UNESCO.

Jeho dlouhodobou specializací je ochrana přírody a botanika. V letech 1991-94 se účastnil dlouhodobých přírodovědných expedic na Sibiři zaměřených na studium tamní vegetace. Působí v redakčních radách periodik Příroda, Ochrana přírody, Bohemia Centralis, Natura Pragensis, Krása našeho domova, Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka, Pod Blaníkem.

Dlouhodobě se věnuje ochraně přírody i jako dobrovolník. Od roku je 1987 členem České botanické společnosti, od roku 2009 České mykologické společnosti a od roku 1988 členem Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). V roce 1990 založil a třicet let byl předsedou ČSOP Vlašim (od r. 2021 je čestným předsedou), v letech 1994-2006 působil v celostátním vedení ČSOP (v letech 2003-06 byl celostátním předsedou ČSOP). Od roku 2007 je členem Čestné rady ČSOP. V ČSOP stál u zrodu celostátních programů "Místo pro přírodu", "Národní síť záchranných stanic" a "Ochrana biodiverzity" a obnovení vydávání časopisu Krása našeho domova.

Dorozumí se anglicky a rusky. 

Kontaktní emailová adresa: pavel.pesout@nature.cz


Ing. Jan Zohorna – ředitel Sekce vnitřních služeb

Zohorna_JanIng. Jan Zohorna se narodil v roce 1972 v Poličce.

V letech 1992-1997 vystudoval Lesnickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze (obor krajinné inženýrství) a v letech 1997-2001 Stavební fakultu Českého vysokého učení technického v Praze (obor ekonomika a řízení).

V roce 1998 nastoupil jako specialista pro geografické informační systémy do Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půd v Praze, kde se mj. podílel na tvorbě informačního systému návrhu ochranných pásem vodárenských nádrží a od roku 2001 vedl tým specialistů zajišťující služby IT a správu databáze BPEJ a koordinoval 1.etapu digitalizace výstupů z komplexního průzkumu půd.

V AOPK ČR působil v letech 2003-2010 v pozici náměstka pro informatiku. Od roku 2005 koordinoval projekt tvorby Informačního systému ochrany přírody (http://isop.nature.cz), který byl oceněn finálovou účastí soutěže „IT projekt roku 2008“. V letech 2010 - 2013 působil ve funkci náměstka ředitele, řídícího sekci vnitřních služeb. Tento útvar zajišťoval administrativní a organizační servis pro ředitele a jím přímo řízené útvary a zodpovídal i za provozní, ekonomickou a personální agendu.

Od začátku roku 2014 působil jako projektový manažer ve společnosti Greep, která se zabývá vývojem speciálních softwarových aplikací. Od října 2015 vede Sekci vnitřních služeb, která zabezpečuje kompletní provozně-ekonomické agendy, zároveň koordinuje činnosti organizace v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT).

Jeho dlouhodobou specializací jsou geografické informační systémy, poskytování systémových služeb informačních a komunikačních technologií a řízení projektů v této oblasti.

Mezi jeho zájmy patří zejména sport (tenis, lyžování, cyklistika) a cestování.

Hovoří anglicky na úrovni středně pokročilý.

Kontaktní e-mailová adresa: jan.zohorna@nature.cz


Ing. Pavla Hůlová – ředitelka Samostatného odboru kanceláře ředitele

Hulova_PavlaIng. Pavla Hůlová se narodila v roce 1961 v Praze, kde vystudovala Vysokou školu zemědělskou.

V letech 1984 až 1990 pracovala v ČHMÚ Praha v rámci organizace monitoringu kvality složek přírodního prostředí a mezinárodní spolupráce (MAB). V letech 1990-1995 byla zaměstnána na referátu životního prostředí v Berouně. Po přestěhování do Křivoklátu v roce 1995 začala vykonávat funkci tajemníka obce a posléze, po dvě volební období funkci starostky a následně i neuvolněného člena zastupitelstva. V roce 2007 zahájila svou činnost na Pozemkovém fondu ČR, nejprve jako vedoucí sekce řízení územních pracovišť a hospodářské správy, následně pak jako vedoucí sekce majetku. Od roku 2012 vykonávala tamtéž funkci 2. náměstkyně ředitele a v letech 2013 a 2014 pak funkci náměstkyně pro ekonomiku a provoz. Pozemkový fond ČR se na základě legislativní změny v roce 2013 transformoval a sloučil s pozemkovými úřady za vzniku Státního pozemkového úřadu. Podílela se na přípravě a provozní transformaci vzniku této organizace. V letech 2015 a 2016 pracovala v soukromé sféře.

Mezi její zájmy patří především pobyt v přírodě, hudba (příčná flétna, zpěv) a sport (potápění, lyžování, jóga).

Angličtinu a němčinu ovládá na komunikativní úrovni, ruštinu pasivně. 

Kontaktní emailová adresa: pavla.hulova@nature.cz


Ing. Anna Limrová – ředitelka Samostatného odboru OPŽP

Limrova_AnnaIng. Anna Limrová se narodila v roce 1982 v Ústí nad Labem.

V rámci bakalářského studia vystudovala obor ochrana přírody na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultě životního prostředí (v letech 2001-2005). Během celého studia působila jako pomocná vědecká síla v laboratoři analytické chemie, kde se podílela na projektech rozborů vod a půdy v okolí Ústí nad Labem. Dále pokračovala v magisterském studiu na České zemědělské univerzitě v Praze, oboru aplikované ekologie, který dokončila v roce 2007.

Na AOPK ČR pracuje od roku 2007. Nejprve působila jako odborný referent – zemědělec na odboru péče o přírodu a krajinu, kde administrovala a posuzovala investiční záměry v rámci programu Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných území, prováděla poradenskou činnosti regionálních pracovišť a spolupracovala na přípravě koncepcí a metodických pokynů MŽP. Od roku 2008 se jako vedoucí oddělení administrace finančních nástrojů podílela na přípravě projektů AOPK ČR z národních, ale zejména evropských dotačních programů (program Česko – Švýcarské spolupráce, Revolvingový fond, Program podpory zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR, LIFE+ aj.). V období 2009 – duben 2014 byla kontaktní osobou pro Evropskou komisi pro projekty LIFE + „Motýli ČR – SR“ a „Stepi Lounského středohoří“.  V rámci oddělení dále zajišťovala administraci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Od konce roku 2011 do konce roku 2013 byla zapojena do projektu Procesní optimalizace AOPK ČR (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost), kde se podílela na řízení projektového týmu a realizačních aktivit. Již během roku 2013 se podílela na přípravě nového programového období 2014-2020 a od května 2014 vede samostatný odbor OP ŽP, kde nadále zajišťuje administraci OP ŽP, koordinuje v této činnosti regionální pracoviště AOPK ČR a vytváří dokumentaci programu.

Hovoří anglicky.

Kontaktní emailová adresa: anna.limrova@nature.cz


Mgr. Tomáš Růžička – ředitel Samostatného odboru vnějších vztahů

Ruzicka_TomasMgr. Tomáš Růžička se narodil v roce 1967 v Praze. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze v letech 1986-1991. V letech 1992-1993 absolvoval roční kurz na School of Natural Resources, University of Michigan. Absolvoval dlouhodobý mezinárodní vzdělávací program zaměřený na udržitelný rozvoj LEAD International (1996–1998) a v roce 2008 získal Fullbrightovo stipendium na Vermont University a v Quebec – Labrador Foundation.

Stál u zrodu environmentální Nadace Partnerství, která se věnuje tématu ochrany životního prostředí a zapojování veřejnosti. Zde pracoval od roku 1994 jako projektový manažer a později jako programový a nakonec výkonný ředitel zodpovědný za chod organizace (do roku 2017). V Nadaci Partnerství např. koordinoval Cenu Josefa Vavrouška, semináře a vzdělávací aktivity ve spolupráci se zahraničními partnery, stáže zaměřené na ochranu přírody a interpretaci přírodního dědictví v Anglii a USA, cesty zahraničních expertů do ČR, atd.

Od roku 2000 se věnuje tématu interpretace místního dědictví. Pořádal školení pro pracovníky veřejné správy a neziskových organizací. Je spoluautorem knihy Jak pře(d)kládat svět (2012) věnující se tématu interpretace místního dědictví. Je školitelem interpretačních průvodců certifikovaný Interpret Europe.

Byl členem odborné skupiny AOPK ČR pro Domy přírody (2010-2015) a odborné skupiny pro práci s veřejností (2016). V letech 2015-2017 působil ve výboru Asociace Evropského zeleného pásu. Pracoval v Radě Národního pozemkového spolku od jejího vzniku až do roku 2017.

Od roku 2014 pracoval též v mezinárodní organizaci Environmental Partnership Association, kterou tvoří šest nadací z různých zemí východní Evropy. Zde koordinoval mezinárodní projekty na témata klimatických změn, ochrany přírodního dědictví a ochrany přírody.

Je spolupracovníkem Kroužkovací stanice Národního muzea.

Hovoří anglicky, částečně rusky.

Kontaktní emailová adresa: tomas.ruzicka@nature.cz


 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt