AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Vedení AOPK ČR >> Ředitelé regionálních pracovišť

Ředitelé regionálních pracovišť

Ing. Jiří Bureš

ředitel regionálního pracoviště Jižní Čechy

 

Bures_JiriNarodil se v roce 1964 v Písku. V letech 1982-1986 vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Českých Budějovicích (obor zootechnik).

V roce 1987 nastoupil jako technik do Společného zemědělského podniku (později Agropodnik v Písku, v letech 1989-1990 pracoval jako technik v JZD Zvíkov u Českých Budějovic.

V AOPK ČR (či předcházejících organizacích ČÚOP a SCHKO ČR) působí od roku 1991. V letech 1991-2014 v pozici specialisty na problematiku vody, rybníků a zemědělství na Správě CHKO Třeboňsko. Věnoval se i managementu a vyhlašování maloplošných chráněných území, dotačních titulů podporujících revitalizaci toků a mokřadů, zoologii obratlovců včetně monitoringu a mapování jednotlivých druhů. Byl členem jihočeského regionálního poradního sboru pro revitalizace říčních systémů. Podílel se na vytváření sítě soustavy Natura 2000 v Jihočekém kraji, především na přípravě podkladů a vyhlášení jednotlivých ptačích oblastí. Od roku 2014 je ředitelem regionálního pracoviště Jižní Čechy.

V letech 1991-1998 byl zastupitelem městského zastupitelstva v Českých Budějovicích za Stranu zelených, později jako nezávislý.

Jeho dlouhodobou specializací je ornitologie, které se věnuje od školních let. Od roku 1982 je členem České společnosti ornitologické (dříve Československá ornitologická společnost) a je autorem či spoluautorem několika ornitologických prací a knih či publikací o přírodě a ptácích jižních Čech.

Mezi jeho zájmy patří zejména příroda, historie a cestování po zajímavých lokalitách kdekoli na světě.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni, němčinu a ruštinu pasivně. 


Ing. Jiřina Gaťáková

ředitelka regionálního pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty

 

Gatakova_JirinaNarodila se v roce 1962 v Uherském Hradišti. Po absolvování gymnázia v Uherském Hradišti v roce 1981-1993 pracovala jako administrativně správní pracovnice a následně jako projektant u Hutního projektu v Uherském Hradišti.

V roce 1992 absolvovala Vysoké učení technické v Brně, Stavební fakultu, obor vodní hospodářství a vodní stavby. V září 1993 nastoupila na referát životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti. Od června 1997 pracovala na Správě CHKO Bílé Karpaty jako krajinář a následně od roku 2002 jako zástupce vedoucího. V roce 2010 se stala vedoucí Správy CHKO Bílé Karpaty, od roku 2011 pracovala jako vedoucí Správy CHKO Bílé Karpaty a krajského střediska Zlín. Od roku 2015 je ředitelkou regionálního pracoviště Správa CHKO Bílé Karpaty.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni, němčinu a ruštinu pasivně. 

 


Ing. Václav Hlaváč

ředitel regionálního pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

 

Hlavac_VaclavNarodil se v roce 1960 v Havlíčkově Brodě. Vystudoval Fakultu lesního inženýrství v Brně.

Od roku 1986 začal pracovat na oddělení ochrany přírody tehdejšího Okresního vlastivědného střediska v Havlíčkově Brodě. Toto pracoviště se v roce 1991 stalo součástí Českého ústavu ochrany přírody a později AOPK ČR. Od roku 1992 zde pracoval jako vedoucí krajského střediska, později jako ředitel Správy CHKO Žďárské vrchy.

Jeho zájmem a specializací je zoologie, podílel se na vzniku a řešení řady projektů na záchranu ohrožených druhů (vydra říční, perlorodka říční, sokol stěhovavý, raroh velký a další). Zabýval se také problematikou nepůvodních invazních druhů, zejména norkem americkým. Významně se podílel na vzniku specializovaného pracoviště - Stanice ochrany fauny v Pavlově u Ledče nad Sázavou. Dlouhodobě se věnuje také problematice vlivu dopravy na živočichy a předcházení fragmentaci prostředí a populací. V této oblasti je aktivně zapojen do řady mezinárodních institucí (Infra Eco Network Europe, pracovní skupiny Karpatské úmluvy a další) a byl řešitelem několika mezinárodních projektů. Další oblastí dlouhodobého zájmu je problematika ochrany ptáků na linkách elektrického vedení. V AOPK ČR je zapojen do činnosti několika odborných skupin, vede skupinu pro dopravní a energetickou infrastrukturu, je členem odborné skupiny pro vodní ekosystémy a skupiny pro ÚSES. Výsledky své práce publikoval v řadě odborných článků, vědeckých prací nebo metodických příruček. 

Je členem České společnosti ornitologické, aktivně pracuje ve Skupině pro ochrana a výzkum dravců a sov. Po tři volební období byl členem zastupitelstva města Havlíčkův Brod.  Kromě práce patří mezi jeho koníčky fotografování přírodních a krajinných fenoménů a cestování. Dorozumí se anglicky, částečně německy a rusky.


Ing. Jindřich Horáček, Ph. D.

ředitel regionálního pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

 

Horacek_JindrichNarodil se v roce 1963 v Mariánských Lázních. Absolvoval Zemědělskou fakultu na Jihočeské univezitě v Českých Budějovicích v oborech Využívání a ochrana zemědělské krajiny (1989-1995) a Aplikovaná a krajinná ekologie (1995-2002). V roce 1982 nastoupil k Povodí Ohře a.s. jako odborný pracovník na úseku správy a údržby toků. Od roku 1984 pracoval na Správě CHKO Slavkovský les jako odborný pracovník v oborech vodního hospodářství, přírodních léčivých zdrojů, zemědělství a krajinotvorných programů. V letech 2005 až 2011 vedl Správu CHKO Český les. Od roku 2011 vede regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les. Byl členem městského zastupitelstva (1994-2014) a městské rady v Mariánských Lázních (1996-2006).

Ovládá anglický a ruský jazyk. 

 

 


Ing. Jiří Hušek

ředitel regionálního pracoviště Liberecko

 

Husek_JiriNarodil se v roce 1958 v Liberci. V letech 1977-1982 absolvoval lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. V průběhu středoškolského a vysokoškolského studia spolupracoval se Správou CHKO Jizerské hory.

Po ukončení studia nastoupil do lesnického provozu v oblasti Jizerských hor v období vrcholící imisně-kůrovcové kalamity s rozměry ekologické katastrofy. Vystřídal řadu technických a vedoucích funkcí u podniku státních lesů, Lesního závodu Frýdlant a po transformaci lesního hospodářství ve Frýdlantské lesní a.s., naposledy ve funkci výrobního náměstka a zástupce ředitele.  V roce 1997 nastoupil do funkce vedoucího Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Po transformaci na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR byl pověřen vedením sloučeného pracoviště Správa CHKO Jizerské hory a krajské středisko Liberec a po reorganizaci od roku 2015 byl jmenován ředitelem regionálního pracoviště Liberecko s územní působností zejména v Libereckém kraji a CHKO Jizerské hory, Lužické hory a Český ráj. V rámci své profese se mimo jiné zabýval revitalizací lesních ekosystémů v Jizerských horách, dále pak vztahem ochrany přírody a rekreačního využití chráněných území, od roku 2005 je vedoucím odborné skupiny pro rekreaci a sport při AOPK ČR. Spolupracuje s Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor, je členem vědecké sekce Rady Krkonošského národního parku a redakční rady časopisu Krkonoše - Jizerské hory. Publikuje v řadě regionálních periodik a publikací.

Žije v Oldřichově v Hájích. Kromě přírody k jeho zájmům patří cestování a rekreační sport, především horolezectví.

Ovládá angličtinu, ruštinu pasivně. 


Mgr. František Jaskula

ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Beskydy

 

Jaskula_FrantisekNarodil se v roce 1968 v Bílovci. Absolvoval Univerzitu Palackého v Olomouci, obor systematická biologie a ekologie (1992).

Od roku 1992 pracoval v olomouckém středisku Českého ústavu ochrany přírody. Zde se zabýval především péčí o nelesní maloplošná chráněná území a nelesní zeleň.  V roce 1993 přešel na Správu CHKO Beskydy, kterou od roku 2000 vede. Dlouhodobě se zajímá o druhovou ochranu a ekologickou výchovu, spolupracuje s UP na přípravě exkurzí a ochranářských seminářích. Věnuje se také ochraně přírody v rámci karpatského regionu a ochraně velkých šelem. Pracuje také v odborné skupině pro sport, rekreaci a turistiku.

V letech 2002-2006 byl členem obecního zastupitelstva a vedl komisi životního prostředí. V roce 2015 byl krátkodobě pověřen vedením RP SCHKO Poodří. Je členem redakční rady Zpravodaje Beskydy a poroty fotosoutěže Valašská krajina.

Mezi jeho koníčky patří fotografování, turistika a cestování. Dorozumí se anglicky a částečně rusky.


Mgr. Jan Klečka, Ph.D. 

ředitel regionálního pracoviště Poodří

 

Klecka_JanNarodil se v roce 1973 v Ostravě. Vystudoval fyzickou geografii na Masarykově universitě v Brně (1996), absolvoval postgraduální studium v oboru aplikovaná ekologie na Lesnické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické university (2004).

V roce 1999 nastoupil do AOPK ČR na pracoviště v Ostravě, kde pracoval v oborech informatika,  geografické informační systémy a krajinná ekologie. Specializoval se na problematiku územních systémů ekologické stability, pozemkových úprav a územního plánování, krajinného rázu, migrační prostupnosti krajiny. Podílel se na doplnění regionálních biokoridorů v Moravskoslezském kraji a na zajištění migračního zprostupnění  dálničních staveb v regionu.  Od roku 2010 vedl krajské středisko AOPK ČR v Ostravě a následně sloučené pracoviště krajského středisko a SCHKO Poodří.  V letech 2013-2015 působil samostatně v oboru projektování a realizací péče o krajinu se zaměřením především na dřeviny. Od roku 2015 vede regionální pracoviště SCHKO Poodří.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni.


Ing. Stanislav Koukal

ředitel regionálního pracoviště Jižní Morava

 

Koukal_StanislavNarodil se v roce 1965 ve Velkém Meziříčí. V roce 1989 absolvoval Elektrotechnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně a pracoval ve Výzkumném ústavu chemických zařízení.  Od roku 1991 pracoval na brněnském pracovišti Českého ústavu ochrany přírody. Zabýval se postupně informačními technologiemi, herpetologickým monitoringem a krajinotvornými programy.  Působil jako vedoucí oddělení managementu brněnského pracoviště Českého ústavu ochrany přírody a později jako vedoucí brněnského střediska AOPK ČR. Od roku 2011 byl vedoucím Správy CHKO Pálava a krajského střediska Brno. Od roku 2015 je ředitelem regionálního pracoviště Jižní Morava.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni.


Ing. Petr Kříž

ředitel regionálního pracovištěSpráva CHKO České středohoří

 

Kriz_PetrNarodil se v roce 1975 v Děčíně. V letech 1994 až 2000 vystudoval Českou zemědělskou univerzitu, Institut tropického a subtropického zemědělství se zaměřením na rostlinnou výrobu. Poté absolvoval jednoroční praxi v USA v rámci programu Global Outreach.

V letech 2003-2007 působil na Ministerstvu pro místní rozvoj v odboru řízení operačních programů. Jako regionální pracovník měl na starosti implementaci operačních programů (např. Společný regionální operační program) v Ústeckém a Karlovarském kraji.

V AOPK ČR působí od roku 2008, kdy nastoupil na pozici vedoucího krajského střediska Ústí nad Labem. V letech 2012-2014 vedl regionální pracoviště Správa CHKO Labské pískovce a krajské středisko Ústí nad Labem. Od roku 2015 působil na pozici ředitele regionálního pracoviště Ústecko, od 1. 6. 2017 po změně organizační struktury pak ředitele RP Správa CHKO České středohoří . Mezi jeho zájmy patří plavání, turistika, literatura.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni.


RNDr. Jaroslav Obermajer

ředitel regionálního pracoviště Střední Čechy

 

Obermajer_JaroslavNarodil se  20.9.1961 v Kladně. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v letech 1980-1985.

V ochraně přírody pracuje na různých pozicích od února 1988, nejprve jako referent ochrany přírody ONV Kladno, od roku 1990 jako vedoucí referátu životního prostředí Okresního úřadu Kladno, od r. 2001 jako vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Středočeského kraje. V AOPK ČR působí od roku 2009 – nejprve na pozici vedoucí Správy CHKO Český kras, později vedoucí Správy CHKO České středohoří a nyní v pozici ředitele regionálního pracoviště Střední Čechy.

V dobrovolné ochraně přírody je aktivní již od dob studia na gymnáziu v Kladně, byl zpravodajem státní ochrany přírody, později také strážcem v CHKO Křivoklátsko. Je členem ČSOP od doby jeho založení až doposud.

Profesně se kromě ochrany přírody a krajiny zabýval ochranou dalších složek životního prostředí, je spoluautorem řady koncepčních materiálů v oblasti péče o životní prostředí a environmentální výchovy na okresní, krajské i celostátní úrovni. V dalším studiu se věnoval otázkám práva životního prostředí, environmentálnímu auditorství a hodnocení krajinného rázu. Kromě ochrany přírody se věnoval i oblasti manažerských environmentálních systémů – podílel se na auditech prováděných certifikačními autoritami v  soukromých firmách i veřejnoprávních korporacích.

Kromě zájmu o přírodu patří k jeho koníčkům i rekreační provozování kolektivních sportů, cyklistiky, vodáctví a pěší turistiky.  Dříve se také věnoval trampingu a výchově dětí v turisticky a přírodovědně zaměřených oddílech.


RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D.

ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Český les

 

Peckert_TomasNarodil se v roce 1977 v Plzni. Vystudoval obor odborná biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v letech 1995-2001. V roce 2006 obhájil titul Ph.D. na téže fakultě.

V AOPK ČR působí do roku 2006. Nejprve jako botanik na Správě CHKO Slavkovský les, od roku 2008 na Správě CHKO Český les a od roku 2012 vede regionální pracoviště Správa CHKO Český les.

Profesním zaměřením je botanik, zabývá se ochranou vzácných a mizejících rostlinných druhů. Věnuje se rovněž problematice návratu vysokokmenných ovocných stromů do krajiny.

Je členem České svazu ochránců přírody.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni, němčinu pasivně. 

 


Ing. Ladislav Pořízek

ředitel regionálního pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj

 

Porizek_LadislavNarodil se v roce 1969 v Mělníku. Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze v letech 1987-91, fytotechnický obor na agronomické fakultě.

Po studiu nastoupil na kratší dobu do zemědělské praxe jako agronom. Na podzim roku 1992 nastoupil na Okresní úřad v Mělníku jako referent ochrany přírody. Během tohoto zaměstnání absolvoval studium Komplexní péče o dřeviny na ČZA v Mělníku a vykonal zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny. V lednu roku 1997 uspěl ve výběrovém řízení na místo vedoucího Správy CHKO Kokořínsko, od  1. 9. 2014 pak byl jmenován vedoucím Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Profesně se zaměřuje na způsoby hospodaření a jejich dopady na biodiverzitu a další ekologické faktory (vodní režim krajiny, udržitelnost zemědělského hospodaření, vazby na historické využívání krajiny). Cení si zejména úspěchu ve vytvoření reprezentativní sítě maloplošných chráněných území Kokořínska a po mnohaletých snahách i rozšíření chráněné krajinné oblasti o území tzv. Máchova kraje.

Mezi jeho zájmy patří včelaření a malofarmaření.

Anglický a ruský jazyk ovládá pasivně. 


Ing. Josef Rusňák

ředitel regionálního pracoviště Východní Čechy

 

Rusnak_JosefNarodil se v roce 1975. Vystudoval v letech 1995-2000 obor krajinné inženýrství - aplikovaná ekologie na Lesnické fakultě ČZU v Praze.

V ochraně přírody působí více jak 17 let. Jeho dosavadní kariéra byla úzce spjata se Správou CHKO Železné hory, kde postupně zastával funkci botanika, zástupce vedoucího až po funkci vedoucího této Správy. Za tuto dobu získal zkušenosti nejen z oboru praktické ochrany přírody a krajiny, ale i zkušenosti s řízením chodu celého pracoviště. Profesně se zabývá botanikou, ochranou krajinného rázu a problematikou územního rozvoje. Do funkce regionálního ředitele byl jmenován k 1. 2. 2018.

Mezi jeho zájmy patří hra na hudební nástroje - saxofon, tahací harmoniku, ukulele, kytaru a housle a vedení Filmového klubu v Chrudimi.

Hovoří plynně anglicky a ovládá základy ruštiny.


Ing. Michal Servus

ředitel regionálního pracoviště Olomoucko

 

Servus_MichalNarodil se v roce 1967 v Ostravě. V letech 1986-1991 vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, Fakultu lesnickou a dřevařskou. Po ukončení studia pracoval jako taxátor na olomoucké pobočce Ústavu hospodářské úpravy lesa, dále pak v soukromých společnostech zabývajících se projekční činností v ekologii a lesnictví.

V roce 2007 nastoupil do funkce vedoucího Správy chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Po transformaci organizace byl pověřen vedením sloučeného pracoviště Správa CHKO Litovelské Pomoraví a krajské středisko Olomouc. Po reorganizaci od roku 2015 byl jmenován ředitelem regionálního pracoviště Správa CHKO Litovelské Pomoraví a pověřen řízením regionálního pracoviště Správa CHKO Jeseníky.

Od roku 2016 je ředitelem regionálního pracoviště Olomoucko, do nějž byla obě pracoviště sloučena.  

K zálibám patří sport, cestování a dobré víno.

Angličtinu a němčinu ovládá na komunikativní úrovni, ruštinu pasivně.


 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt