AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Vedení AOPK ČR >> Ředitelé odborů

Ředitelé odborů

Sekce ochrany přírody a krajiny

Mgr. & Mgr. Karel Chobot, Ph.D. - ředitel Odboru monitoringu biodiverzity

Chobot_KarelNarodil se v roce 1978 v Chomutově. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor teoretická biologie (2001) a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor mezinárodní vztahy (2003). Doktorát získal v oboru filosofie a dějiny přírodních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2008).

Na AOPK ČR působí od roku 2003. Nejprve pracoval jako zoolog-entomolog na oddělení druhové ochrany. V roce 2006 se stal vedoucím oddělení sledování stavu biotopů a druhů, v roce 2007 byl jmenován ředitelem odboru monitoringu biodiverzity, kde řídí sledování stavu druhů a biotopů na území celé ČR. Výstupy sledování jsou shromažďovány v databázových systémech (Nálezová databáze ochrany přírody resp. Mapování biotopů), které po odborné stránce gestoruje.

Je členem odborné skupiny Evropské komise pro reporting podle směrnic o stanovištích a o ptácích, expertem Evropského tematického střediska pro biodiverzitu (ETC/BD) a předsedou skupiny pro bezobratlé v rámci Bernské konvence. Je členem redakční rady sborníku Příroda a časopisu Ochrana přírody.

Angličtinu, němčinu a ruštinu ovládá na komunikativní úrovni. 


Mgr. Jaromír Kosejk - ředitel Odboru obecné ochrany přírody

Kosejk_JaromirNarodil se v roce 1977 v Praze. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy, obor Ochrana životního prostředí, v letech 1996-2001. V letech 2001-2004 studoval na právnické fakultě University Karlovy.  Během studií se podílel na monitoringu návštěvnosti v národních parcích.

Od roku 2004 pracoval na Správě ochrany přírody nejprve jako referent na odboru péče o krajinu se zaměřením na územní systém ekologické stability, od roku 2005 pak jako vedoucí Oddělení ochrany krajiny. Po sloučení Správy ochrany přírody s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v roce 2006 přešel pracovat na nově vzniklý odbor obecné ochrany přírody a krajiny jako vedoucí oddělení obecné ochrany přírody, na kterém měl na starosti zejména problematiku dřevin rostoucích mimo les, invazních druhů, obnovitelných zdrojů a ochranu krajinného rázu mimo území CHKO. V roce 2007 se podílel na obnovení oddělení ochrany krajiny, na kterém po jeho ustanovení dočasně pracoval jako vedoucí a v rámci kterého byla nově soustředěna mimo jiné ucelená agenda ochrany krajinného rázu a územního systému ekologické stability. V roce 2008 se vrátil pracovat na pozici vedoucího oddělení obecné ochrany přírody. Od roku 2009 je v čele odboru obecné ochrany přírody a krajiny nejprve jako vedoucí a od roku 2015 jako ředitel. Podílel na revizi fondu památných stromů, na vzniku jednotné veřejné databáze památných stromů. Koordinuje přístup k obecné ochraně přírody a krajiny, zejména výkon státní správy v oblasti ochrany krajinného rázu, posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí, vytváření územního systému ekologické stability, ochranu dřevin rostoucích mimo les, ochranu neživé přírody a problematiku invazních druhů.

Mezi jeho zájmy patří zejména příroda, sport a turistika.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni.


Mgr. David Lacina - ředitel Odboru zvláštní ochrany přírody

Lacina_DavidNarodil se v roce 1973 v Trutnově. Vystudoval obor zoologie obratlovců na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (2000).

Pracoval v České společnosti ornitologické (1999-2004), kde mimo jiné koordinoval program Významná ptačí území. Od roku 2004 pracuje na AOPK ČR, nejprve jako zoolog na oddělení CITES a oddělení druhové ochrany a následně jako vedoucí oddělení maloplošných zvláště chráněných území (2008-2014) a ředitel odboru zvláštní ochrany přírody (2014 až dosud).

Dlouhodobě se zabývá ochranou ptáků a jejich prostředí. Na AOPK ČR koordinoval přípravu a realizaci několika projektů v oblasti druhové a územní ochrany přírody, jejichž výsledkem jsou například podklady pro nově vyhlášená zvláště chráněná území či zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality.

Mezi jeho koníčky patří přespolní běh, turistika, ornitologie a zahradničení.

Dorozumí se anglicky a polsky, částečně i japonsky.


Ing. Pavel Štěrba BcA. - ředitel Odboru péče o přírodu a krajinu

Sterba_PavelNarodil se v roce 1975 ve Strakonicích. Vystudoval Lesnickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, obor lesní inženýrství, který absolvoval v roce 1998.

Po základní vojenské službě nastoupil v roce 1999 do Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem, nejprve na pozici projektanta hospodářské úpravy lesů po té v roce 2000 do nově zřízeného oddělení Národní inventarizace lesů, které od roku 2003 do 2009 vedl.

V roce 2009 nastoupil na AOPK ČR, do odboru obecné ochrany přírody a krajiny, kde působil do roku 2015 jako vedoucí oddělení obecné ochrany přírody. Zde se věnoval zejména dřevinám rostoucím mimo les (např. oceňování dřevin, spolupráce s MŽP na tvorbě metodických materiálů či právních předpisů, odborná podpora regionálních pracovišť apod.), či vývoji standardů péče o přírodu a krajinu. Od roku 2015 je ředitelem odboru péče o přírodu a krajinu, v rámci něhož koordinuje praktickou péči o přírodu a krajinu, zejména péči zajišťovanou prostřednictvím národních dotačních programů či podávání projektů AOPK ČR v rámci evropských fondů.

Vystudoval Institut tvůrčí fotografie Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Ve volném čase se věnuje turistice, fotografování či kresbě, zahradničení.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni.


Sekce vnitřních služeb

Dagmar Heřmanová - ředitelka Odboru majetkového

Hermanova_DagmarNarodila se v roce 1954 ve Svobodných Heřmanicích. V roce 1973 ukončila studium na SPŠ potravinářské v Kroměříži. Od září roku 1973 pracovala jako vedoucí provozu potravinářského závodu v Opavě.

V AOPK ČR působí od roku 1995, nejprve pracovala jako vedoucí oddělení majetku, kde  zaváděla evidenci drobného a investičního majetku.  V roce 2000 byla jmenována vedoucí odboru majetku, kde v roce 2006 po spojení AOPK ČR a SOP se podílela na sjednocení majetkové agendy.  Od roku 2015 působí jako ředitelka odboru majetkového, kde se podílí na implementaci nového ekonomického systému jednotné evidence majetku.

Mezi  její zájmy patří sport, cestování, příroda.

Dorozumí se anglicky a rusky.

 


Vostatek_JanJan Vostatek - ředitel Odboru správy a podpory ICT

Narodil se v roce 1978 v Rakovníku. V letech 1992-1996 vystudoval obor číslicová a řídící technika na SOU v Příbrami.

Před působením na AOPK ČR působil v soukromé sféře od roku 1994 do 1999, kde se zabýval vývojem a servisem průmyslové automatizace a regulace, návrhem a správou počítačových sítí a prvními internetovými technologiemi.

V AOPK ČR působí od roku 2000, nejprve pracoval jako referent na Správě CHKO Křivoklátsko, kde se zabýval GISovými technologiemi v oblasti ochrany přírody a krajiny. V roce 2003 byl pověřen vedením projektu a realizací jednotné sítě WAN zahrnující všechna pracoviště AOPK ČR. V roce 2004 byl jmenován vedoucím oddělení správy sítí, kde se zabýval sjednocením ICT technologií a nastavením procesů správy a podpory ICT. V roce 2006 byl jmenován vedoucím odboru provozní informatiky, kde řešil elektronizaci úřadu a oběhu dokumentů. V roce 2015 byl jmenován ředitelem odboru správy a podpory ICT, kde řeší zejména elektronizaci ekonomických procesů a kybernetickou bezpečnost. Jeho dlouhodobou specializací jsou počítačové sítě a jejich zabezpečení.

Mezi jeho zájmy patří vše, co létá, a amatérské vysílání.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni.


Mgr. Jan Zárybnický - ředitel Odboru Informačního systému ochrany přírody

Zarybnicky_JanNarodil se v roce 1977 v Písku. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2002).

V AOPK ČR působí od roku 2002. Nejprve pracoval jako GIS a databázový operátor a pracovník datové podpory. Podílel se na návrhu evropsky významných lokalit ČR a na procesní a analytické činnosti při tvorbě jednotné geografické vrstvy a databáze biotopů České republiky.  Od roku 2006 se jako vedoucí oddělení správy a vývoje IS ochrany přírody aktivně zapojil do tvorby Informačního systému ochrany přírody (ISOP). Koordinoval založení jednotného datového skladu AOPK ČR a vytvoření centrální Nálezové databáze ochrany přírody. Podílel se na návrzích a vývoji webových nástrojů pro správu a prezentaci dat v ochraně přírody.  Od roku 2011 působí jako vedoucí odboru ISOP, v rámci něho řídí a koordinuje tvorbu jednotné architektury informačních služeb ochrany přírody. Metodicky vede a řídí správu a administraci Ústředního seznamu ochrany přírody, tvorbu informačních a mapových služeb a aplikačních nástrojů ISOP a spolupodílí se na datové a technické podpoře provozovaných databází a aplikací.

Je autorem mapových podkladů základních ornitologických publikací Atlas hnízdního rozšíření ptáku v ČR, Atlas migrace ptáků ČR a SR a Fauna ČR. Je autorem projektu BioLog a jeho mobilní aplikace.

Jeho profesní specializací jsou geografické informační systémy, databáze, analýza a poskytování systémových služeb informačních a komunikačních technologií a řízení projektů v této oblasti.

Mezi jeho zájmy patří zejména sport (squash, běh), zemědělství a ornitologie. Se svou ženou se podílel na sledování hnízdní etologie sýce rousného v Krušných horách a ve Finsku.

 Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni, ruštinu pasivně. 


Ing. Miloš Benedikt - ředitel Odboru finančně personálního

Benedikt_MilosNarodil se v roce 1988 v Praze. Vystudoval vysokou školu ekonomie a managementu.

V AOPK působí od roku 2015, kde začínal na pozici referenta v oddělení programového financování. Jako hlavní garant ekonomického a informačního systému se podílel se na úspěšné implementaci systému v rámci celé organizace a elektronizaci schvalovacích procesů v rámci finančních operací. V roce 2018 se stal vedoucím nově vzniklého oddělení ekonomické podpory projektů, kde se zabýval nastavením procesů v rámci projektového řízení. O rok později byl jmenován zástupcem ředitelky odboru finančního. Od roku 2020 je ředitelem odboru finančně personálního, kde se zabývá optimalizací a zeefektivněním procesů v rámci finančně personální agendy.

Mezi jeho zájmy patří především automobily, lední hokej (hraje za pražský amatérský hokejový klub), horské kolo a squash.

Anglicky hovoří na pokročilé úrovni, německy pasivně.

 


AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt