AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Vedení AOPK ČR >> Ředitelé odborů

Ředitelé odborů

Sekce ochrany přírody a krajiny

Mgr. & Mgr. Karel Chobot, Ph.D.

ředitel odboru monitoringu biodiverzity

 

Chobot_KarelNarodil se v roce 1978 v Chomutově. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor teoretická biologie (2001) a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor mezinárodní vztahy (2003). Doktorát získal v oboru filosofie a dějiny přírodních věd na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2008).

Na AOPK ČR působí od roku 2003. Nejprve pracoval jako zoolog-entomolog na oddělení druhové ochrany. V roce 2006 se stal vedoucím oddělení sledování stavu biotopů a druhů, v roce 2007 byl jmenován ředitelem odboru monitoringu biodiverzity, kde řídí sledování stavu druhů a biotopů na území celé ČR. Výstupy sledování jsou shromažďovány v databázových systémech (Nálezová databáze ochrany přírody resp. Mapování biotopů), které po odborné stránce gestoruje.

Je členem odborné skupiny Evropské komise pro reporting podle směrnic o stanovištích a o ptácích, expertem Evropského tematického střediska pro biodiverzitu (ETC/BD) a předsedou skupiny pro bezobratlé v rámci Bernské konvence. Je členem redakční rady sborníku Příroda a časopisu Ochrana přírody.

Angličtinu, němčinu a ruštinu ovládá na komunikativní úrovni. 


Mgr. Jaromír Kosejk

ředitel odboru obecné ochrany přírody

 

Kosejk_JaromirNarodil se v roce 1977 v Praze. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu University Karlovy, obor Ochrana životního prostředí, v letech 1996 – 2001. V letech 2001 – 2004 studoval na právnické fakultě University Karlovy.  Během studií se podílel na monitoringu návštěvnosti v národních parcích.

Od roku 2004 pracoval na Správě ochrany přírody nejprve jako referent na odboru péče o krajinu se zaměřením na územní systém ekologické stability, od roku 2005 pak jako vedoucí Oddělení ochrany krajiny. Po sloučení Správy ochrany přírody s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR v roce 2006 přešel pracovat na nově vzniklý odbor obecné ochrany přírody a krajiny jako vedoucí oddělení obecné ochrany přírody, na kterém měl na starosti zejména problematiku dřevin rostoucích mimo les, invazních druhů, obnovitelných zdrojů a ochranu krajinného rázu mimo území CHKO. V roce 2007 se podílel na obnovení oddělení ochrany krajiny, na kterém po jeho ustanovení dočasně pracoval jako vedoucí a v rámci kterého byla nově soustředěna mimo jiné ucelená agenda ochrany krajinného rázu a územního systému ekologické stability. V roce 2008 se vrátil pracovat na pozici vedoucího oddělení obecné ochrany přírody. Od roku 2009 je v čele odboru obecné ochrany přírody a krajiny nejprve jako vedoucí a od roku 2015 jako ředitel. Podílel na revizi fondu památných stromů, na vzniku jednotné veřejné databáze památných stromů. Koordinuje přístup k obecné ochraně přírody a krajiny, zejména výkon státní správy v oblasti ochrany krajinného rázu, posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí, vytváření územního systému ekologické stability, ochranu dřevin rostoucích mimo les, ochranu neživé přírody a problematiku invazních druhů.

Mezi jeho zájmy patří zejména příroda, sport a turistika.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni.


Mgr. David Lacina

ředitel odboru zvláštní ochrany přírody

 

Lacina_DavidNarodil se v roce 1973 v Trutnově. Vystudoval obor zoologie obratlovců na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (2000).

Pracoval v České společnosti ornitologické (1999- 2004), kde mimo jiné koordinoval program Významná ptačí území. Od roku 2004 pracuje na AOPK ČR, nejprve jako zoolog na oddělení CITES a oddělení druhové ochrany a následně jako vedoucí oddělení maloplošných zvláště chráněných území (2008–2014) a ředitel odboru zvláštní ochrany přírody (2014 až dosud).

Dlouhodobě se zabývá ochranou ptáků a jejich prostředí. Na AOPK ČR koordinoval přípravu a realizaci několika projektů v oblasti druhové a územní ochrany přírody, jejichž výsledkem jsou například podklady pro nově vyhlášená zvláště chráněná území či zpracované souhrny doporučených opatření pro evropsky významné lokality.

Mezi jeho koníčky patří přespolní běh, turistika, ornitologie a zahradničení.

Dorozumí se anglicky a polsky, částečně i japonsky.


Ing. Pavel Štěrba BcA.

ředitel odboru péče o přírodu a krajinu

 

Sterba_PavelNarodil se v roce 1975 ve Strakonicích. Vystudoval Lesnickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, obor lesní inženýrství, který absolvoval v roce 1998.

Po základní vojenské službě nastoupil v roce 1999 do Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem, nejprve na pozici projektanta hospodářské úpravy lesů po té v roce 2000 do nově zřízeného oddělení Národní inventarizace lesů, které od roku 2003 do 2009 vedl.

V roce 2009 nastoupil na AOPK ČR, do odboru obecné ochrany přírody a krajiny, kde působil do roku 2015 jako vedoucí oddělení obecné ochrany přírody. Zde se věnoval zejména dřevinám rostoucím mimo les (např. oceňování dřevin, spolupráce s MŽP na tvorbě metodických materiálů či právních předpisů, odborná podpora regionálních pracovišť apod.), či vývoji standardů péče o přírodu a krajinu. Od roku 2015 je ředitelem odboru péče o přírodu a krajinu, v rámci něhož koordinuje praktickou péči o přírodu a krajinu, zejména péči zajišťovanou prostřednictvím národních dotačních programů či podávání projektů AOPK ČR v rámci evropských fondů.

Vystudoval Institut tvůrčí fotografie Filosoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Ve volném čase se věnuje turistice, fotografování či kresbě, zahradničení.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni.


Sekce vnitřních služeb

Dagmar Heřmanová

ředitelka odboru majetkového

 

Hermanova_DagmarNarodila se v roce 1954 ve Svobodných Heřmanicích. V roce 1973 ukončila studium na SPŠ potravinářské v Kroměříži. Od září roku 1973 pracovala jako vedoucí provozu potravinářského závodu v Opavě.

V AOPK ČR působí od roku 1995, nejprve pracovala jako vedoucí oddělení majetku, kde  zaváděla evidenci drobného a investičního majetku.  V roce 2000 byla jmenována vedoucí odboru majetku, kde v roce 2006 po spojení AOPK ČR a SOP se podílela na sjednocení majetkové agendy.  Od roku 2015 působí jako ředitelka odboru majetkového, kde se podílí na implementaci nového ekonomického systému jednotné evidence majetku.

Mezi  její zájmy patří sport, cestování, příroda.

Dorozumí se anglicky a rusky.

 


Ing. Pavla Hůlová

ředitelka odboru finančního

 

Hulova_PavlaNarodila se  v roce 1961 v Praze, kde vystudovala Vysokou školu zemědělskou. V letech 1984 až 1990 pracovala v ČHMÚ Praha v rámci organizace monitoringu kvality složek přírodního prostředí a mezinárodní spolupráce (MAB). V letech 1990 až 1995 byla zaměstnána na referátu životního prostředí v Berouně. Po přestěhování do Křivoklátu v roce 1995 začala vykonávat funkci tajemníka obce a posléze, po dvě volební období funkci starostky a následně i neuvolněného člena zastupitelstva. V roce 2007 zahájila svou činnost na Pozemkovém fondu ČR, nejprve jako vedoucí sekce řízení územních pracovišť a hospodářské správy, následně pak jako vedoucí sekce majetku. Od roku 2012 vykonávala tamtéž funkci 2. náměstkyně ředitele a v letech 2013 a 2014 pak funkci náměstkyně pro ekonomiku a provoz. Pozemkový fond ČR se na základě legislativní změny v roce 2013 transformoval a sloučil s pozemkovými úřady za vzniku Státního pozemkového úřadu. Podílela se na přípravě a provozní transformaci vzniku této organizace. V letech 2015 a 2016 pracovala v soukromé sféře.

Mezi její zájmy patří především pobyt v přírodě, hudba (příčná flétna, zpěv) a sport (potápění, lyžování, jóga).

Angličtinu a němčinu ovládá na komunikativní úrovni, ruštinu pasivně. 


Jan Vostatek

ředitel odboru správy a podpory ICT

 

Narodil se v roce 1978 v Rakovníku. V letech 1992 – 1996 vystudoval obor číslicová a řídící technika na SOU v Příbrami.

Před působením na AOPK ČR působil v soukromé sféře od roku 1994 do 1999, kde se zabýval vývojem a servisem průmyslové automatizace a regulace, návrhem a správou počítačových sítí a prvními internetovými technologiemi.

V AOPK ČR působí od roku 2000, nejprve pracoval jako referent na Správě CHKO Křivoklátsko, kde se zabýval GISovými technologiemi v oblasti ochrany přírody a krajiny. V roce 2003 byl pověřen vedením projektu a realizací jednotné sítě WAN zahrnující všechna pracoviště AOPK ČR. V roce 2004 byl jmenován vedoucím oddělení správy sítí, kde se zabýval sjednocením ICT technologií a nastavením procesů správy a podpory ICT. V roce 2006 byl jmenován vedoucím odboru provozní informatiky, kde řešil elektronizaci úřadu a oběhu dokumentů. V roce 2015 byl jmenován ředitelem odboru správy a podpory ICT, kde řeší zejména elektronizaci ekonomických procesů a kybernetickou bezpečnost. Jeho dlouhodobou specializací jsou počítačové sítě a jejich zabezpečení.

Mezi jeho zájmy patří vše, co létá, a amatérské vysílání.

Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni.


Mgr. Jan Zárybnický

ředitel odboru Informačního systému ochrany přírody

 

Zarybnicky_JanNarodil se v roce 1977 v Písku. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2002).

V AOPK ČR působí od roku 2002. Nejprve pracoval jako GIS a databázový operátor a pracovník datové podpory. Podílel se na návrhu evropsky významných lokalit ČR a na procesní a analytické činnosti při tvorbě jednotné geografické vrstvy a databáze biotopů České republiky.  Od roku 2006 se jako vedoucí oddělení správy a vývoje IS ochrany přírody aktivně zapojil do tvorby Informačního systému ochrany přírody (ISOP). Koordinoval založení jednotného datového skladu AOPK ČR a vytvoření centrální Nálezové databáze ochrany přírody. Podílel se na návrzích a vývoji webových nástrojů pro správu a prezentaci dat v ochraně přírody.  Od roku 2011 působí jako vedoucí odboru ISOP, v rámci něho řídí a koordinuje tvorbu jednotné architektury informačních služeb ochrany přírody. Metodicky vede a řídí správu a administraci Ústředního seznamu ochrany přírody, tvorbu informačních a mapových služeb a aplikačních nástrojů ISOP a spolupodílí se na datové a technické podpoře provozovaných databází a aplikací.

Je autorem mapových podkladů základních ornitologických publikací Atlas hnízdního rozšíření ptáku v ČR, Atlas migrace ptáků ČR a SR a Fauna ČR. Je autorem projektu BioLog a jeho mobilní aplikace.

Jeho profesní specializací jsou geografické informační systémy, databáze, analýza a poskytování systémových služeb informačních a komunikačních technologií a řízení projektů v této oblasti.

Mezi jeho zájmy patří zejména sport (squash, běh), zemědělství a ornitologie. Se svou ženou se podílel na sledování hnízdní etologie sýce rousného v Krušných horách a ve Finsku.

 Angličtinu ovládá na komunikativní úrovni, ruštinu pasivně. 


AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt