AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Ústřední seznam ochrany přírody

Ústřední seznam ochrany přírody

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP) soustřeďuje zřizovací a odbornou dokumentaci zvláště chráněných území (ZCHÚ), památných stromů, smluvně chráněných území (SCHÚ) a lokalit soustavy NATURA 2000, tj. evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO). Vedení a provozování ÚSOP je podloženo zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Podrobnosti vedení ÚSOP a soupis požadovaných dat a dokumentů je upřesněn vyhláškou č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Dokumenty ÚSOP jsou uloženy ve fyzické podobě ve Sbírce listin ÚSOP (def. § 12 vyhl. č. 45/2018 Sb.) a vybrané dokumenty v elektronické podobě jsou zveřejňovány v Digitálním registru ÚSOP na internetových stránkách http://drusop.nature.cz.

Otevírací doba:

Sbírka listin je pro veřejnost otevřena každou středu 9:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin.

V odůvodněných případech je možná návštěva i mimo otevírací dobu (žádost o větší množství dokumentace k nahlédnutí atp). Mimo otevírací dobu je nutné se předem objednat u kontaktní osoby.

Kontaktní osoba:

  • Veronika Urbanová, e-mail: veronika.urbanova@nature.cz, tel.: +420 951 421 124

Další kontakty na oddělení ÚSOP:

  • Jan Votrubec, vedoucí oddělení, e-mail: jan.votrubec@nature.cz, tel.: +420 951 421 121
  • Petra Kuchařová, e-mail: petra.kucharova@nature.cz, tel.: +420 951 421 122
  • Pavel Žofka, e-mail: pavel.zofka@nature.cz, tel.: +420 951 421 123

Obecné dotazy ohledně ÚSOP je možné zasílat na e-mail: usop@nature.cz.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt