AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Pro vysoké školy >> Nabídka témat prací

Nabídka témat prací - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Nabídka témat diplomových a bakalářských prací

Předmět činnosti AOPK ČR má v mnoha oblastech odborný charakter. AOPK ČR proto spolupracuje s akademickými subjekty, kde může nabídnout mimo technickou podporu i rozsáhlé soubory dat a odborný řešitelský potenciál. Mimo to však při odborné činnosti AOPK ČR rovněž vzniká potřeba řešení drobnějších témat, které mohou představovat zajímavá zadání pro zpracování vysokoškolských absolventských prací. Pokud jste vysokoškolským pedagogem, (popř. studentem) a osloví Vás nabídka témat, o jejichž zpracování má AOPK ČR zájem a jejichž řešení bude podporovat, kontaktujte prosím ředitele odboru monitoringu, dr. Karla Chobota (karel.chobot@nature.cz).

Témata:

 • Souhrnné vyhodnocení dat monitoringu návštěvnosti na AOPK ČR – automatickými sčítači se měří návštěvnost profilů od r. 2009, v současné době probíhá měření na desítkách profilů v CHKO i NPR a NPP mimo CHKO. Jsou k dispozici data a zprávy vyhodnocující jednotlivé regiony. Vyhodnocení v širším kontextu, typické průběhy i anomálie a případně diskuze nad detaily metodiky měření.
 • Kormorán – možnosti zabezpečení chovných rybníků či řek proti invazím kormoránů.
 • Identifikace možností ochrany a podpory populací vybraných druhů ptáků a zhodnocení proběhnuvších opatření pro podporu druhů.
 • Podíl vnějších (nadnárodní úroveň) a vnitřních (lokální úroveň) vlivů na vybrané druhy ptáků a možnosti jejich minimalizace.
 • Bukač velký – stav stanovišť ve vybrané ptačí oblasti případně oblasti pravidelného výskytu a návrh podpory populace tohoto druhu.
 • Vyhodnocení vlivu lovu v zimovištích vodních ptáků.
 • Zhodnocení významnosti vlivu výskytu krkavce velkého na zemědělské hospodaření (chov dobytka).
 • Dytík úhorní – proč vymizel z našeho území, negativní faktory, zhodnocení v kontextu celoevropské populace.
 • Racek chechtavý – příčiny úbytku v ČR (v kontextu celoevropské populace), současné rozšíření a početnost, zhodnocení vlivu okolních biotopů na změny početnosti jedinců v jednotlivých koloniích.
 • Vzájemný vliv jednotlivých druhů strakapoudů na výskyt a početnost s odfiltrováním vlivu prostředí.
 • Mapování výskytu savců ve vybraných oblastech - dle území působení (bydliště) daného studenta  (směřováno na ČZU).
 • Forésie u štírka (Anthrenochernes stellae) a vazby u dutinových druhů hmyzu.
 • České termofytikum a možnosti výskytu štírka (Anthrenochernes stellae).
 • Porovnání výskytu velkých lupenonožců ve stávajících a bývalých vojenských prostorech, včetně zjištěných vazeb na prostředí.
 • Aplikace ekologických nároků pijavky lékařské pro potřeby ochrany území a možnosti dalšího výskytu v Čechách (Jč.pánev, Pardubicko, Dokesko).
 • Hodnocení možného vývoje Brd po změně managementu (zánik vojenského prostoru) ve vztahu k evropsky významným a sledovaným druhům (rak kamenáč, svinutec, modrásci ..).
 • Revize druhů suchomilných měkkýšů na nevápenných, ale bazických prameništních lokalitách v Čechách, zvláště vyšších poloh.
 • Mapování modrásku rodu Maculinea sp. ve vybraném faunistickém čtverci a vyhodnocení změn rozšíření  v souvislosti se změnami krajiny a sukcesního vývoje mokřadních stanovišť.
 • Aktuální rozšíření, habitatové nároky a příčiny úbytku bourovce trnkového (Eriogaster catax) v ČR.
 • Vyhodnocení změn početnosti jasoně červenookého (Parnassius apollo) spolu s analýzou výhod a nevýhod reintrodukce vymřelých druhů na vhodná stanoviště.
 • Aktuální rozšíření, habitatové nároky a příčiny úbytku jasoňe dymnivkovitého (Parnasius mnemosyne) v ČR.
 • Příčiny expanze areálu, habitatové nároky a recentní rozšíření ohniváčka červenočarého (Lycaena dispar) v ČR.
 • Populační dynamika, habitatové nároky a rozšíření okáče jílkového (Lopinga achine) v EVL Hodonínská doubrava.
 • Aktuální rozšíření, habitatové nároky a příčiny úbytku žluťáska barvoměnného (Colias myrmidone) v ČR.
 • Aktuální rozšíření, habitatové nároky a příčiny úbytku chrobáka jednorohého (Bolbelasmus unicornis) v ČR včetně analýzy jeho doprovodných druhů.
 • Velikost populace a vyhodnocení stavu vybrané lokality s výskytem páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) spolu s návrhem vhodného managamentu.
 • Velikost populace a vyhodnocení stavu vybrané lokality s výskytem tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo) spolu s návrhem vhodného managamentu.
 • Mapování výskytu střevlíka Ménétriésova v CHKO Slavkovský les.
 • Mapování výskytu střevlíka Ménétriésova v Krušných horách.
 • Mapování potenciálních lokalit výskytu střevlíka panonského (Carabus hungaricus) s přihlédnutím k historickým nálezům a aktuální VMB.
 • Šíří se chráněné druhy ryb v lokalitách, kde došlo ke zprůchodnění migračních barier?
 • Sukcese rybích společenstev v povodích zotavujících se z acidifikace.
 • Biologie a ekologie pcháče žlutoostenného na jižní Moravě.
 • Aktualizace vrstvy mapování biotopů ve vybraném území ČR. Součástí práce bude rešerše zdrojů dat o vegetaci území, provedení terénního průzkumu dle Metodiky aktualizace vrstvy mapování biotopů, zápis dat do programu Wanas, analýza trendů (srovnání výsledků s výsledky prvního mapování biotopů), popř. jiné dílčí úkoly dle zaměření katedry a studenta.
 • Ekologická studie vybraného ohroženého druhu mechorostu, případně srovnávací ekologie blízce příbuzných druhů. Zahrnuje detailní analýzu abiotických a biotických vazeb druhu, případně managementové pokusy pro nalezení optimální péče o lokality druhu. V úvahu přichází např. Mannia triandra, Scapania carinthiaca, Drepanocladus polygamus, Scorpidium scorpioides, Metzgeria violacea, Paludella squarrosa, Orthotrichum urnigerum aj.
 • Bryofloristická studie vybraného regionu. Zahrnuje detailní inventarizaci území, floristickou charakteristiku biotopů, analýzu diverzity, srovnání s historickými údaji apod.
 • Biologie a ekologie pcháče žlutoostenného na jižní Moravě. Předmětem diplomové práce je zjistit, za jakých podmínek se tento dvouletý druh optimálně rozmnožuje a vegetuje. Prozkoumat závislost druhu na způsobu hospodaření na polích, na klimatických a pedologických podmínkách  (zejména výšce hladiny podzemní vody). Za jakých okolností osídluje volné niky v nepravidelně oraných pruzích na rozhraní orné půdy a zemědělsky nevyužívaných ploch podmáčených slaných půd. Definovat optimální způsob managemetu na orné půdě (návrh NPP Trkmanské louky) a ve slaných mokřadech (PP Trkmanec – rybníčky).

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt