AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Opatření k eliminaci protiprávního jednání

Opatření k eliminaci protiprávního jednání

K omezení protikorupčních rizik byl vytvořen interní protikorupční program. Je souborem postupů a opatření k řízení korupčních rizik, které jsou zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky v rozhodovacím procesu povinni dodržovat. Jeho cílem je omezit předpoklady pro vznik korupčního jednání v AOPK ČR a ochránit majetek státu. Více najdete přímo v Interním protikorupčním programu AOPK ČR. Aktualizován byl v červnu a v červenci 2020. 

Podrobné informace a dokumenty o boji proti korupci naleznete na stránkách www.korupce.cz.
Máte-li podezření na korupci, oznamte ji orgánům činným v trestním řízení, tj. Policii České republiky nebo státnímu zástupci.  
V případě, že se podezření týká Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR), můžete zvolit i jednu z těchto možností:
1)    podání oznámení elektronickou poštou na adresu: _kBDZ9ejbipoQOQfWmHBVW7r ;
2)    podání poštou na adresu AOPK ČR: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov
3)    podání oznámení elektronickou poštou na adresu: _kBCVdhgc8Go2YUS98GE8329g , která je určena pouze pro státní zaměstnance k oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu;
4)    písemné oznámení vhozené do označené schránky umístěné v nemonitorovaném prostoru při vstupu do budovy AOPK ČR na adrese: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.
Ve všech případech je možné podat oznámení anonymně. Zároveň je kladen velký důraz na ochranu oznamovatele.

Prošetřovatel

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu (dále jen „nařízení vlády“), byl v Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen „AOPK ČR“) s účinností od 3. srpna 2015 určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Prošetřovatelem podle § 3 odst. 1 předmětného nařízení byl ředitelem AOPK ČR, vedoucím služebního úřadu, určen Mgr. Adam Prášil.

Dále byla za účelem možnosti podání oznámení v listinné podobě vytvořena speciální schránka pro příjem těchto oznámení označena jako „Schránka pro příjem oznámení podezření ze spáchání protiprávní činnosti“, která je umístěna na pravé straně u vchodu do sídla organizace na adrese Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11.

Oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání je rovněž možné podat prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatel@nature.cz.

V případě, že oznámení podá státní zaměstnanec, který oznámí podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu při výkonu státní služby, práce nebo veřejné funkce nebo v souvislosti s ním podle tohoto nařízení nebo postupem podle jiného právního předpisu, a to i anonymně, nesmí být v souvislosti s tímto jednáním postižen, znevýhodněn nebo vystaven nátlaku (viz § 1 nařízení vlády).

Etický kodex AOPK ČR

Jeho cílem  je stanovení žádoucích standardů chování a jednání státních zaměstnanců a zaměstnanců v pracovním poměru všech organizačních útvarů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vůči veřejnosti a navzájem. Poslání Agentury vyžaduje profesionálně výkonné zaměstnance, vědomě respektující vnitřní etické hodnoty, pravidla a normy zaměstnanecké kultury, kteří dotvářejí pozitivní obraz AOPK ČR u občanů. Přečtěte si Etický kodex AOPK ČR

Seznam poradců a poradních orgánů najdete na: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/poradni-organy/

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt