Konica Minolta

OZNÁMENÍ
o nabídkovém řízení č. 10992/SVSL/2020 a jeho podmínkách
na zjištění zájemce o koupi movitého majetku – 1. kolo
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK ČR“), která je podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, příslušná hospodařit s níže uvedeným movitým majetkem, podle vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací, ve znění pozdějších předpisů


vyhlašuje dne 27. 7. 2020


nabídkové řízení (dále též „NŘ“) na prodej movitého majetku, který se stal pro Českou republiku trvale nepotřebným.


1. Popis prodávaného movitého majetku
Jedná se o multifunkční zařízení Konica Minolta. Seznam a specifikace nabízeného majetku je uveden v příloze č. 1.
Nabízený majetek je intenzivně používaný, jeho stav odpovídá jeho stáří a opotřebení.
2. Minimální kupní cena
Majetek je odprodáván jednotlivě za minimální kupní cenu uvedenou v příloze tohoto oznámení.
3. Účastníci nabídkového řízení
a) nabídku mohou podat fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby.
b) účastníkem NŘ se stává ten, kdo předložil AOPK ČR písemnou nabídku dle odst. č. 4 tohoto oznámení, a to za předpokladu splnění ostatních podmínek bez výhrad.
c) každý z účastníků NŘ může podat v tomto kole pouze jednu nabídku.
d) Účastník řízení - fyzická osoba (subjekt údajů) bere na vědomí informace správce o zpracování osobních údajů podle čl. 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které jsou nedílnou součástí dokumentace tohoto NŘ.
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I jana.brandova@nature.cz I T: 283 069 344
4. Podání nabídky a doručení obálek s nabídkami
a) nabídka se podává v uzavřené (zalepené) obálce, na které musí být uvedeno označení adresáta (AOPK ČR) a která musí být opatřena zřetelným nápisem:
„Nabídkové řízení č. 010992/SVSL/20 - 1. KOLO – NEOTVÍRAT“
b) obálka s nabídkou musí být AOPK ČR doručena do 10. 8. 2020 do 10.00 hod. včetně (dále jen „lhůta pro podání obálek s nabídkami“). Za okamžik doručení obálky s nabídkou je bez ohledu na způsob doručení považováno skutečné převzetí obálky podatelnou AOPK ČR na adrese: Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 – Chodov.
c) obálku s nabídkou lze doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „poštou“), kurýrní službou nebo jiným veřejným přepravcem. Za včasné dodání obálky s nabídkou odpovídá účastník. Případné zdržení doručení obálky s nabídkou zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným veřejným přepravcem jde k tíži účastníka. Nabídky nelze doručit cestou datové schránky, na nabídky takto podané nebude brán zřetel.
d) nabídka musí obsahovat tyto údaje
da) u fyzických osob jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování;
db) u právnických osob přesný název, sídlo, IČO, závazná adresa pro doručování a osoba oprávněná k jednání;
dc) identifikace zařízení (název zařízení vč. sériového čísla);
dd) nabízená výše kupní ceny;
de) uchazeči mohou nepovinně uvést další údaje (telefon, fax, e-mail, jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště manžela/ky, pokud je zájemce ženatý/vdaná a hodlá nabýt prodávaný majetek do společného jmění manželů).
5. Prohlídka movitého majetku
Movitý majetek je umístěn na adresách uvedených v příloze č. 1 a lze si jej prohlédnout po předchozí dohodě. V případě zájmu o prohlídku nabízeného majetku je nezbytné nejprve kontaktovat příslušné zaměstnance AOPK ČR, uvedené u daného multifunkčního zařízení.
6. Otevírání obálek s nabídkami
a) otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 10 8. 2020 v 11:00 hod. v budově AOPK ČR na adrese Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov., v místnosti č. 323 – kancelář ředitelky odboru majetkového;
b) otevírání obálek s nabídkami se může zúčastnit osoba, která prokazatelně podala nabídku v tomto kole NŘ.
7. Výběr kupujícího
a) jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Komise pro otevírání obálek vybere a sestaví pořadí nabídek s nejvyšší nabídnutou kupní cenou. Z jednání komise vzejde návrh na odprodej předmětného movitého majetku zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu za jednotlivou položku, popř. celý soubor, při splnění všech ostatních podmínek. Pokud však bude ze strany
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I jana.brandova@nature.cz I T: 283 069 344
dvou či více zájemců podána stejná cenová nabídka, bude v tomto případě rozhodovat i čas podání nabídky.
b) výsledek NŘ bude oznámen všem účastníkům NŘ do 14 pracovních dnů od data otevírání obálek. Vítěz NŘ obdrží zároveň kupní smlouvu k podpisu.
c) v případě, že z jakéhokoli důvodu na straně kupujícího dojde ke zmaření prodeje a jeho nerealizaci, je vyhlašovatel oprávněn s nabídkou oslovit zájemce druhého v pořadí. Kupní cena uvedená v kupní smlouvě bude reflektovat nabídku jim učiněnou.
8. Povinnosti AOPK ČR a kupujícího
a) kupující je mimo jiné povinen platně podepsat kupní smlouvu a doručit ji na ústředí AOPK ČR, a to ve lhůtě 14 dnů od jejího obdržení.
b) kupující je povinen zaplatit AOPK ČR nabídnutou kupní cenu v plné výši, a to ve lhůtě 14 dnů od obdržení kupní smlouvy k podpisu. Kupní cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na účet AOPK ČR.
c) kupující je povinen si předmět prodeje osobně převzít, a to nejdříve následující den po nabytí účinnosti kupní smlouvy. Místo převzetí bude stanoveno v kupní smlouvě. Přepravu předmětu prodeje si zajistí kupující sám na své náklady.
9. Závěrečná ustanovení
a) nabídkové řízení může být ukončeno, změní-li se podmínky nebo okolnosti, za kterých nebo pro které je nepotřebný majetek nabízen.
b) o ukončení nabídkového řízení bude AOPK ČR písemně a bez zbytečného odkladu informovat.
c) účastník řízení bere na vědomí, že kupní smlouva může podléhat uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnňovbání těchto smluv a o registru smluv. Kupní smlouvu uveřejní v registru AOPK ČR.


Dagmar Heřmanová, v.r.
ředtelka odboru majetkového

Přílohy: Seznam nepotřebného majetku

Příloha 1

Příloha 2

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt