AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Kalendář akcí >> Exkurze k "Roku českých pralesů" >> Všeobecné podmínky účasti na exkurzích

Všeobecné podmínky účasti na exkurzích

Exkurze k „Roku českých pralesů“

Vážení účastníci,

seznamte se, prosím, důkladně s popisem exkurze na akci na webových stránkách http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/kalendar-akci/exkurze-k-roku-ceskych-pralesu/   a Všeobecnými podmínkami účasti na akci (dále jen „VP“)

  1. OBECNÉ INFORMACE

1.1. Organizátorem akce je VÚKOZ, v.v.i., Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice, IČ 00027073 (dále jen "organizátor"). Přihlašovací formulář je umístěn na internetových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

1.2. Účastníkem akce se může stát řádně přihlášený nebo dohlášený zájemce, popřípadě náhradník ve zdravotním stavu umožňujícím zájemci absolvovat akci.

1.3. S ohledem na podmínky v bodu 9.3. je možná účast pouze osob starších 12 let, přičemž za osoby, které v den konání akce nedosáhly plné zletilosti, nese odpovědnost přítomný zákonný zástupce. Bez něj nelze účast nezletilých osob připustit.

1.4. Nezletilé osoby musí přihlašovat výhradně jejich zákonný zástupce, který tuto skutečnost označí v přihlašovacím formuláři

  1. PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI

2.1. Podmínkou účasti na akci je řádné vyplnění a odeslání přihlášky prostřednitvím elektronického formuláře, zaplacení příslušné ceny akce ve stanoveném termínu a stanoveným způsobem. Za nesprávné a chybějící údaje v přihlášce nese odpovědnost účastník akce nebo jeho zákonný zástupce se všemi důsledky.

2.2. Přihlášením na akci účastník nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje splnění uvedených podmínek pro akci a souhlas s VP.

  1. SJEDNANÉ SLUŽBY

3.1. Detailní program akce a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o akci na našich webových stránkách. Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu akce úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce, popřípadě změnit trasu realizace akce.

Akce se koná za jakéhokoli počasí.

  1. CENA

4.1. Cena akce je 200,- Kč, účastník bude zaregistrován až po zaplacení příslušné částky na účet VÚKOZ, v.v.i. č. 23937111/0100. Informace k platbě včetně povinného variabilního symbolu a podoby zprávy pro příjemce obdrží účastník akce prostřednictvím mailové korespondence a to do dvou pracovních dnů  od úspěšného odeslání přihlašovacího formuláře. Po obdržení platby se splatností sedm pracovních dní je účastníkovi mailem závazně potvrzena účast na exkurzi.

  1. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA AKCI ZE STRANY ÚČASTNÍKA AKCE NEBO JEHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

5.1. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce má právo zrušit svou účast na akci. V takovém případě může za sebe nechat přihlásit náhradníka. Zrušení účasti a přihlášení náhradníka musí být provedeno elektronicky na email koordinátorky Květy Černohlávkové, 6orDRW7_~gBr2Zlc-onjGKd7anEoO1p

5.2. Storno poplatky se nestanovují. Uhrazená cena exkurze je nevratná. Veškeré finanční vypořádání jde v tomto případě mimo organizátora akce, který očekává, že v souladu s dobrými mravy si odlhašující se účastník vyřeší finanční stránku s náhradníkem samostatně.

  1. ZRUŠENÍ AKCE ZE STRANY ORGANIZÁTORA

6.1. Organizátor může zrušit akci nebo změnit místo či termín akce dle aktuálních klimatických podmínek, z důvodů vyšší moci nebo neodvratitelné události, které nemohl organizátor zabránit. O vhodnosti klimatických podmínek pro uskutečnění akce rozhoduje organizátor. V případě zrušení akce z důvodů nevhodných klimatických (i sněhových) podmínek, z důvodu vyšší moci nebo neodvratitelné události, bude účastníkům vráceno 90 % zaplacené ceny (zálohy).

6.2. O zrušení nebo změnách v termínu či místě konání akce musí organizátor neprodleně informovat účastníka nebo jeho zákonného zástupce.

  1. REKLAMACE

7.1. Jestliže akce neprobíhá dle VP, je účastník nebo jeho zákonný zástupce oprávněn reklamovat nekvalitní služby. Vady je nutné reklamovat ihned po jejich zjištění tak, aby bylo možno uvedené vady odstranit v rámci možností organizátorem ještě v průběhu akce. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce řeší tyto reklamace s pověřeným pracovníkem organizátora. V případě nevyřešení reklamace služeb v průběhu akce může účastník akce nebo jeho zákonný zástupce tuto reklamaci uplatnit po jeho skončení, a to písemně nejpozději do 2 měsíců od ukončení akce.

  1. POJIŠTĚNÍ

8.1. Organizátor neuzavírá žádné pojištění pro účastníky akce. Účastníkům akce organizátor doporučuje sjednat vlastní úrazové připojištění korespondující s povahou akce.

  1. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

9.1. Účastnit akce se mohou pouze řádně přihlášení účastníci, případně jejich řádně nahlášení náhradníci (viz. bod 5. VP).

9.2. Organizátor nenese zodpovědnost za účastníky, kteří se z jakéhokoli důvodu nedostavili včas na místo zahájení akce. V tomto případě nemají účastníci nárok na vrácení zaplacené ceny.

9.3. Účastník akce svým podpisem stvrzuje a bere na vědomí, že  exkurze na akci vedou mimo značené trasy a zpevněné cesty v náročněji přístupném či částečně podmáčeném terénu. Účastník akce je povinen dbát své osobní bezpečnosti. Organizátor neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo životě, vzniklé účastníkovi působením přírodních sil nebo vlastním zaviněním těchto osob.

9.4. Akce se koná ve zvláště chráněných územích, není dovolena přítomnost psů (ani na vodítku) ani jiných domestikovaných živočichů.

9.4. Účastník se zavazuje dodržet pokyny průvodce a jím stanovenou trasu.

  1. OSTATNÍ

10.1. Přihlášením se na akci účastník akce nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že se s VP důkladně seznámil a souhlasí s nimi.

10.2. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány Organizátorem akce pro potřeby řádného zajištění akce, a to po dobu konání akce a následně 1 rok po jejím skončení.  Organizátor zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Účastník akce je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

Organizátor poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že účastník akce zjistí nebo se domnívá, že organizátor provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka akce nebo v rozporu se zákonem, je účastník akce oprávněn požádat organizátora o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor odstranil takto vzniklý stav; zejména je účastník akce oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Organizátor vždy bez zbytečného odkladu informuje účastníka akce o vyřízení jeho žádosti. Účastník akce má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne 21. 3. 2018

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt