AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Kalendář akcí >> 50. výročí CHKO Žďárské vrchy >> Všeobecné podmínky účasti na konferenci CHKO ŽV

Všeobecné podmínky účasti na konferenci CHKO ŽV

Konference k 50. výročí CHKO Žďárské vrchy - Všeobecné podmínky účasti na akci

Vážení účastníci,

seznamte se, prosím, důkladně se Všeobecnými podmínkami účasti na konferenci (dále jen „VP“)

  1. OBECNÉ INFORMACE

1.1. Organizátorem konference je AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy, ve spolupráci s ERC Prameny Vysočiny, o.p.s. (dále jen "organizátor"). Přihlašovací formulář je umístěn na internetových stránkách AOPK ČR.

Environmental Regional Center, Prameny Vysočiny, o.p.s.

se sídlem: Brněnská 2279/39, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupená: Ing. Zdeňkem Elfenbeinem, ředitelem společnosti
IČO: 25532871
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 504606604/0600

1.2. Účastníkem konference se může stát řádně přihlášený nebo dohlášený zájemce, popřípadě náhradník ve zdravotním stavu umožňujícím zájemci absolvovat konferenci.

  1. PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI

2.1. Podmínkou účasti na konferenci je řádné vyplnění a odeslání přihlášky prostřednitvím elektronického formuláře, zaplacení příslušného konferenčního poplatku ve stanoveném termínu a stanoveným způsobem. Za nesprávné a chybějící údaje v přihlášce nese odpovědnost účastník konference se všemi důsledky.

2.2. Přihlášením na konferenci účastník stvrzuje souhlas s VP.

  1. SJEDNANÉ SLUŽBY

3.1. Detailní program konference a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o konferenci na webových stránkách. Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu konference úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce.

  1. CENA

4.1. Informace k platbě včetně povinného variabilního symbolu a podoby zprávy pro příjemce obdrží účastník konference prostřednictvím mailové korespondence. Po obdržení platby se splatností sedm pracovních dní je účastníkovi mailem závazně potvrzena účast na konferenci.

  1. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA KONFERENCI ZE STRANY ÚČASTNÍKA

5.1. Účastník konference má právo zrušit svou účast na konferenci. V takovém případě může za sebe nechat přihlásit náhradníka. Zrušení účasti a přihlášení náhradníka musí být provedeno elektronicky na email koordinátorky Kateřiny Fialové, katerina.fialova@nature.cz.

5.2. Storno poplatky se nestanovují. Uhrazený konferenční poplatek je nevratný. Účasník může za sebe nahlásit náhradníka. Veškeré finanční vypořádání jde v tomto případě mimo organizátora konference, který očekává, že v souladu s dobrými mravy si odlhašující se účastník vyřeší finanční stránku s náhradníkem samostatně.

  1. POJIŠTĚNÍ

6.1. Organizátor neuzavírá žádné pojištění pro účastníky konference. Účastníkům konference organizátor doporučuje sjednat vlastní úrazové připojištění korespondující s povahou zvolené exkurze.

       7. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

7.1. Účastnit konference se mohou pouze řádně přihlášení účastníci, případně jejich řádně nahlášení náhradníci (viz. bod 5. VP).

7.2. Organizátor nenese zodpovědnost za účastníky, kteří se z jakéhokoli důvodu nedostavili včas na místo zahájení konference či exkurze. V tomto případě nemají účastníci nárok na vrácení zaplacené ceny.

7.3. Účastník konference odesláním registračního formuláře stvrzuje a bere na vědomí, že  exkurze na akci může vést v náročnějším terénu. Účastník konference je povinen dbát své osobní bezpečnosti. Organizátor neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo životě, vzniklé účastníkovi působením přírodních sil nebo vlastním zaviněním těchto osob.

       8. OSTATNÍ

8.1. Přihlášením se na konferenci (odesláním přihlašovacího formuláře) účastník stvrzuje, že se s těmito VP důkladně seznámil a souhlasí s nimi.

8.2. Účastník konference souhlasí, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány Organizátorem konference pro potřeby řádného zajištění konference, a to po dobu konání akce a následně 1 rok po jejím skončení.  Organizátor zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Účastník konference je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

Organizátor poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že účastník konference zjistí nebo se domnívá, že organizátor provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka konference nebo v rozporu se zákonem, je účastník konference oprávněn požádat organizátora o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor odstranil takto vzniklý stav; zejména je účastník konference oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Organizátor vždy bez zbytečného odkladu informuje účastníka konference o vyřízení jeho žádosti. Účastník konference má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3 Účastník bere na vědomí, že na konferenci bude pořizována fotografická a filmová dokumentace.

 

V Praze dne 1. 7. 2020

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt