AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Kalendář akcí >> 30. výročí CHKO Železné hory >> Všeobecné podmínky účasti na konferenci CHKO Železné hory

Konference k 30. výročí CHKO Železné hory - Všeobecné podmínky účasti na akci

Vážení účastníci,

seznamte se, prosím, důkladně se Všeobecnými podmínkami účasti na konferenci (dále jen „VP“)

  1. OBECNÉ INFORMACE

1.1. Organizátorem konference je spolek Centaurea, z.s. ve spolupráci s AOPK ČR, Správa CHKO Železné hory  (dále jen "organizátor"). Přihlašovací formulář je umístěn na internetových stránkách AOPK ČR.

1.2. Účastníkem konference se může stát řádně přihlášený nebo dohlášený zájemce, popřípadě náhradník ve zdravotním stavu umožňujícím zájemci absolvovat konferenci.

  1. PŘIHLÁŠENÍ NA AKCI

2.1. Podmínkou účasti na konferenci je řádné vyplnění a odeslání přihlášky prostřednitvím elektronického formuláře, zaplacení potřebných plateb. Za nesprávné a chybějící údaje v přihlášce nese odpovědnost účastník konference se všemi důsledky.

2.2. Přihlášením na konferenci účastník stvrzuje souhlas s VP.

  1. SJEDNANÉ SLUŽBY

3.1. Detailní program konference a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o konferenci na webových stránkách. Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu konference úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce.

  1. CENA

4.1. Účastník hradí účastnický poplatek a další náklady a to dle své volby v elektronické přihlášce. Informace k platbám jsou uvedeny na stránkách.

  1. ZRUŠENÍ ÚČASTI NA KONFERENCI ZE STRANY ÚČASTNÍKA

5.1. Účastník konference má právo zrušit svou účast na konferenci. V takovém případě může za sebe nechat přihlásit náhradníka. Zrušení účasti a přihlášení náhradníka musí být provedeno elektronicky na email koordinátorky Šárky Jiráské, %8EuRW%a~8FuRYUS98GE8329g

5.2. Storno poplatky nejsou zavedeny.

  1. POJIŠTĚNÍ

6.1. Organizátor neuzavírá žádné pojištění pro účastníky konference. Účastníkům konference organizátor doporučuje sjednat vlastní úrazové připojištění korespondující s povahou konference a exkurze.

       7. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

7.1. Účastnit konference se mohou pouze řádně přihlášení účastníci, případně jejich řádně nahlášení náhradníci (viz. bod 5. VP).

7.2. Organizátor nenese zodpovědnost za účastníky, za jejich zdraví ani majetek.

7.3. Účastník konference odesláním registračního formuláře stvrzuje a bere na vědomí, že exkurze na akci může vést v náročnějším terénu. Účastník konference je povinen dbát své osobní bezpečnosti. Organizátor neodpovídá za škody na majetku, zdraví nebo životě, vzniklé účastníkovi působením přírodních sil nebo vlastním zaviněním těchto osob.

       8. OSTATNÍ

8.1. Přihlášením se na konferenci (odesláním přihlašovacího formuláře) účastník stvrzuje, že se s těmito VP důkladně seznámil a souhlasí s nimi.

8.2. Účastník konference souhlasí, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány Organizátorem konference pro potřeby řádného zajištění konference, a to po dobu konání akce a následně 1 rok po jejím skončení.  Organizátor zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Účastník konference je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

Organizátor poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že účastník konference zjistí nebo se domnívá, že organizátor provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka konference nebo v rozporu se zákonem, je účastník konference oprávněn požádat organizátora o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor odstranil takto vzniklý stav; zejména je účastník konference oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Organizátor vždy bez zbytečného odkladu informuje účastníka konference o vyřízení jeho žádosti. Účastník konference má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3 Účastník bere na vědomí, že na konferenci bude pořizována fotografická a filmová dokumentace.

 

V Praze dne 30. 3. 2022

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt