AOPK ČR >> O AOPK ČR >> Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Cena je určena lidem či organizacím, kteří svým celoživotním postojem, nebo třeba konkrétním projektem pomáhají či pomohli naší přírodě.

Má především ukázat, že ochrana přírody má smysl a konkrétní výsledky. Nominace je možno posílat každoročně do konce března. Musí obsahovat jméno a příjmení nominovaného (nebo jméno firmy), zdůvodnění, proč by měl cenu dostat, případně popis konkrétního projektu včetně lokalizace a kontakt na nominovaného i navrhovatele.

Nominace zasílejte prosím elektronicky na adresu: karolina.sulova@nature.cz.

O vítězi v obou kategoriích – počin a osobnost – rozhoduje na základě doporučení Rady AOPK ČR ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Cena byla ustavena v roce 2018. Její statut si můžete přečíst zde.


Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Laureáti za rok 2020

kategorie: Počin

Povodí Moravy, s.p.

V kategorii Počin Cenu AOPK ČR získalo Povodí Moravy za některé revitalizační a renaturační projekty v povodí řek Morava a Dyje. Na Dyji, na státní hranici, se tři odstavená ramena vrátila řece. Řeka tak získala zpět třetinu délky, o kterou v minulosti přišla. S Dyjí souvisí i další projekt v Novosedlích, kde se na více než 10 ha vytvořil lužní les. Ten bude společně s rozvlněním toku a odstraněním hráze přispívat ke zvýšení zásob vody v krajině a současně ke zlepšení situace za povodně. Významná je i podpora renaturace řeky Moravy u Štěpánova, kdy bylo odstraněno opevnění břehů, a z těžkých balvanů byly vytvořeny prvky, které podporují vývoj řeky

kategorie: Osobnost

doc. RNDr Jarmila Kubíková, CSc.

Mimořádně se zasloužila o ochranu přírody v Praze a Středočeském kraji a o výchovu generací univerzitních studentů na katedře botaniky PřF UK. Rok 1968 ji se zákonitou logikou postavil na stranu názorů, pro které ji následná pookupační normalizace z fakulty vyloučila. Po nesnadných pokusech najít nové místo nakonec zakotvila na Pražském středisku památkové péče a ochrany přírody a stala se skutečným znalcem přírodních poměrů Velké Prahy a středních Čech. Sepsala desítky časopiseckých a knižních textů z mykologie, rhizologie, pedologie, vegetační ekologie a ochrany přírody (např. knihy z řady Chráněná území ČR nebo Střední Čechy - příroda, člověk, krajina). Významná je její ediční a organizátorská činnost (např. na půdě ČBS nebo v CHKO Český kras). Zapojila se do organizování programu Natura 2000 mezi studenty, znovuvzkříšení časopisu Bohemia Centralis a redakční práce v něm. Do státní ochrany přírody vnesla výzkum jako přirozenou součást správy a zasloužila se o vyhlášení 90 chráněných území. Lze hovořit o "škole ochrany přírody", kterou spoluvytvářela.

RNDr. Dana Bartošová

Cenu AOPK ČR obdržela za vytrvalou snahu o to, aby u nás mohly žít velké šelmy. Dana Barošová pracuje na Správě CHKO Beskydy od roku 1978. Od té doby se věnuje velkým šelmám, jejich ochraně a monitoringu, spolupráci s hospodáři, šetření škod, pořádá přednášky a besedy.

 


Laureáti za rok 2019

kategorie: Počin

ZEMSPOL, a.s. Sloup

Společnost ZEMSPOL, a.s. Sloup hospodaří na pozemcích v severní části CHKO Moravský kraj nad naším nejdelším jeskynním systémem - Amatérskou jeskyní. Na této krasové lokalitě, která je zapsána na seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy, hospodaří šetrně, bez použití hnojení a biocidů. To prospívá zdejším jeskynním živočichům, z nichž některé nenajdete nikde jinde na světě. V minulosti také zatravnila plochy v okolí závrtů a v místech průsaků do krasového podzemí. Pro zvýšení druhové rozmanitosti navíc použila regionální travní směsi.

kategorie: Osobnost

Petr Moucha

Petr Moucha je vzděláním lesní inženýr a celý svůj život zasvětil ochraně přírody. Působil v Českém krasu a na Křivoklátsku, od roku 1972 byl vedoucím Správy CHKO Český kras. Díky jeho zkušenostem, zásadovosti a vlídnosti se mu například v dobách normalizace, kdy možnosti státní ochrany přírody nebyly příliš velké, dařilo brzdit snahy o těžbu vápence.

Mezi ochránci přírody a lesníky bývají často určitá pnutí, ale Petr Moucha dokázal vždy tyto skupiny spojovat a sbližovat mnohdy výrazně odlišné postoje. Také po roce 1989 zůstal výraznou osobností státní ochrany přírody, kdy zastával pozici náměstka ředitele Českého ústavu ochrany přírody, později Správy chráněných krajinných oblastí. Nyní je členem Rady AOPK ČR.


Laureáti za rok 2018

kategorie: Počin

Josef Hrdina, Arcibiskupství pražské

V posledních dvaceti letech zavádí na pozemcích Arcibiskupství pražského šetrné lesní hospodaření. Zdejší lesy jsou pestré, pro jejich obnovu se využívá přirozeného zmlazení, stromy se nekácejí plošně, ale pečlivě se vybírají. V lesích jsou na stejné ploše stromy různého staří i druhů, což vyhovuje řadě rostlin a živočichů. Lesy jsou nyní stabilnější a odolnější při zachovaném množství vytěženého dřeva. Pan Hrdina tak svým postupem ukazuje, že ochrana přírody může být v souladu s ekonomickými zájmy hospodářů. V CHKO Brdy aktivně využívá vhodné finanční nástroje, které napomohou zvýšit pestrost zdejších lesů.

kategorie: Osobnost

Manželé Zuzana a Leo Burešovi

Patří k nestorům jesenické ochrany přírody. Od 70. let minulého století se aktivně podíleli na výzkumech subalpínského bezlesí Hrubého Jeseníku. Položili základy dlouhodobého sledování změn nelesní vegetace v CHKO Jeseníky, které jsou cenným zdrojem informací pro péči o horskou přírodu. Jsou autory celé řady studií, expertíz a článků, včetně knihy Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků, navrhovali a sami po několik desetiletí prakticky realizovali celou řadu nejrůznějších managementových zásahů nejen v Jeseníkách, ale i daleko za jejich hranicemi. Svým nadšením ovlivnili a motivovali celou řadu lidí.


AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt