AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Zjednodušujeme: úprava pravidel pro dotace v OPŽP

Zjednodušujeme: úprava pravidel pro dotace v OPŽP

Zjednodušujeme: úprava pravidel pro dotace v OPŽP

29.8.2019

Změny se týkají prioritní osy 4, především specifického cíle Zlepšení kvality životního prostředí v sídlech (SC.4.4.).

Umožní například jednodušší obnovu a budování přírodě blízkých vodních prvků či výsadbu nektarodárných a pylodárných bylin. .

Změna pravidel se dotýká v první řadě způsobilosti výdajů. Výčet novinek pro SC 4.4  níže:

  • Biologické posouzení není vyžadováno u projektů, které neobsahují kácení nebo ošetřování stromů. Obecný výklad náležitostí biologického posouzení byl vložen do poznámky pod čarou v příloze 1.4 Pravidel pro žadatele a příjemce.
  • Frézování (obecně likvidace) pařezů je způsobilým výdajem v případě, kdy je způsobilé i kácení.
  • Novým způsobilým výdajem je podpora zakládání travobylinných společenstev se zastoupením nektarodárných a pylodárných rostlin. Způsobilost není omezena procentuálním limitem a nezapočítává se do nákladů na založení ploch trávníků.
  • Výdaje na obnovu a realizaci přírodě blízkých vodních prvků nejsou omezeny procentuálním limitem.
  • Pro terénní úpravy se limit zvyšuje z 10 % na 20 %.


K dalším drobným úpravám došlo i v jiných specifických cílech PO 4. Např. ve SC 4.2 došlo k drobným úpravám způsobilých výdajů na preventivní opatření proti útokům velkých šelem. Zde se jedná pouze o terminologické úpravy s ohledem na novou metodiku "Doporučená optimální opatření pro ochranu hospodářských zvířat", která je nyní součástí výzev č. 110 a 130 a popisuje základní typy opatření sloužících k ochraně stád, včetně technických údajů. Samotná podporovaná opatření se nemění.

Upraveny jsou rovněž podmínky pro obnovu či zakládání větrolamů na pozemcích určených k plnění funkce lesa („PUPFL“), které jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení (lesy se zvýšenou funkcí půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou a krajinotvornou). U těchto větrolamů je nyní možné financovat i povinné procentuální zastoupení melioračně zpevňujících dřevin, nikoli pouze výsadby nad jeho rámec.

Ke způsobilým žadatelům ve SC 4.3 nově přibyl také Státní pozemkový úřad. Podávat žádosti však bude moci až po schválení Programového dokumentu Evropskou komisí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt