AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

Vyhlášení výzvy č. 2/2021 MŽP z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK) pro rok 2021

31.5.2021

Příjem žádostí bude od 1. 6. do 30. 9. 2021 nebo do vyčerpání finanční alokace, která je pro tento rok 30 mil. Kč.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo dne 28. 5. 2021 výzvu pro dotační program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny pro rok 2021.

Žádosti je možné podávat v následujících třech podprogramech:

  • 115 174 – Adaptace vodních ekosystémů na změnu klimatu
  • 115 175 – Adaptace nelesních ekosystémů na změnu klimatu
  • 115 176 – Adaptace lesních ekosystémů na změnu klimatu

Hlavními opatřeními v krajině, na která lze čerpat dotace z programu POPFK, jsou například výsadby dřevin, tvorba a obnova tůní a mokřadů, změna druhové skladby lesních porostů, ošetřování památných stromů, tvorba a obnova biotopů s výskytem zvláště chráněných druhů či likvidace invazních druhů.

Žadatelem mohou být fyzické osoby, právnické osoby, obecně prospěšné organizace, územní samosprávné celky (obce), občanská sdružení, svazky obcí, příspěvkové organizace, organizační složky státu či státní organizace a státní podniky. Způsobilým účastníkem programu je jak vlastník, tak nájemce či pachtýř. Způsobilým účastníkem je i osoba, která je na základě jiného písemného dokumentu (souhlasu) oprávněna projekt realizovat a zajistit jeho udržitelnost.

Maximální výše podpory je 1 mil Kč pro podprogram 174 zaměřený na vodní ekosystémy a 250 tis. Kč pro podprogramy 175 a 176 (nelesní a lesní ekosystémy). Výše podpory pro jednotlivé žádosti je stejná i pro víceleté akce a je možná až do 100% celkových způsobilých nákladů akce.

Sběrnými místy jsou Regionální pracoviště AOPK ČR, kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete zde http://www.dotace.nature.cz/kontakty.html, kde je možné konzultovat i přípravu žádostí o podporu.

Výzva a veškerá dokumentace je zveřejněna zde http://www.dotace.nature.cz/popfk-programy.html a na webu MŽP zde https://www.mzp.cz/cz/vyzpa_pro_externi_zadatele.


Úvodní snímek: Eva Knižátková

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt