AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Vláda dnes vyhlásila CHKO Brdy

Vláda dnes vyhlásila CHKO Brdy

Vláda dnes vyhlásila CHKO Brdy

12.10.2015

Naše 26. chráněná krajinná oblast vznikne k 1.1.2016.

O CHKO Brdy bude pečovat Agentura ochrany přírody krajiny ČR, regionální pracoviště střední Čechy.

Péče o území bývalého vojenského újezdu nebude jednoduchá. Na jedné straně tu je mimořádně cenné bezlesí, které vděčí za svůj vznik armádě – krajinu formovaly dopady střel a pojezdy tanků. Aby tyto plochy nezarůstaly, budou se muset udržovat. Na druhé straně tu jsou běžné hospodářské lesy, které tvoří především smrkové porosty. Postupně by se do nich měly dosazovat další druhy dřevin, aby lesy byly pestřejší a odolnější.

Základní informace o území:

Rozloha 350 km2

Nejvyšší vrchol Brd je Tok (864,9 m)

 Horninový podklad je tvořen na živiny velmi chudými tvrdými kambrickými pískovci, slepenci a křemenci, které se balvanovitě rozpadají. Brdy jsou považovány za jednu z geologicky nejcennějších oblastí Českého masivu, která má reálnou šanci se ucházet i o zařazení do seznamu Geologických objektů světového dědictví především jako paleobiologický doklad (lokality světově nejstarší nemořské fauny a klasické paleontologické lokality světového významu z hlediska výskytu trilobitů a jiné fauny středního kambria).

 Území CHKO je pramenou oblastí, která je převážně tvořena lesem s podílem bezlesí na dopadových plochách (Tok, Brda, Jordán, Kolvín a Padrť) a po zaniklých obcích (Záběhlá, Padrť, Hrachoviště), vodní nádržemi, které jsou zdrojem pitné vody (Octárná, Láz, Pilská nádrž) a Padrťskými rybníky.

 Území je členěno do standardních 4 zón odstupňované ochrany s malým podílem I. a II. zóny, tj. omezení hospodaření ze zákona je minimální (blíže viz obr.).

 Maloplošná zvláště chráněná území jsou mimo vojenský újezd v jižní části, v  tzv. Třemšínských Brdech - například přírodní rezervace Na Skalách, Chýnínské buky, Kokšín nebo Getsemanka s charakteristickými bučinami a jedlo-bučinami.

 Evropsky významné lokality jsou vyhlášeny převážně pro vodní druhy živočichů vyžadující čistou vodu - například EVL Octárna, Niva Kotelského potoka, Ohrazenický potok, Závišínský potok, Ledný potok, Bradava a Padrťsko.

 Zvláště chráněné druhy: rak kamenáč, mihule potoční, vranka obecná, čáp černý, orel mořský, kosatec sibiřský, pobřežnice jednokvětá, všivec bahenní, rosnatka okrouholistá.

 Nejvýznamnějším vlastníkem pozemků je stát v podobě Vojenských lesů a statků (území vojenského újezdu) a církev (les jižní části CHKO, tzv. Třemšínských Brdech)

 Foto: Zdeněk Patzelt

Brdy_zonace_prehledka_zm50_cervenec

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt