AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Územní plánování a ochrana biotopu vybraných zvláště chráněných druhů?

Územní plánování a ochrana biotopu vybraných zvláště chráněných druhů?

Územní plánování a ochrana biotopu vybraných zvláště chráněných druhů?

4.11.2021

Podstatné informace najdete v nové metodice, kterou AOPK ČR vydala.

AOPK ČR poskytuje v procesu územního plánování několik důležitých podkladů. Jedná se o lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem (jev 36) a biotop vybra­ných zvláště chráněných druhů velkých savců (jev 36b). Pojetí obou jevů je stejné,  pro přehlednost jsou poskytovány ve formě dvou mapových vrstev (jev 36 zde: https://data.nature.cz/ds/28 a jev 36b zde: https://data.nature.cz/ds/53

Metodika popisuje, jakým způsobem vymezení biotopů u jednotlivých zvláště chráněných druhů či jejich skupin probíhá. Věnuje se legislativě, ze které se při ochraně biotopu zvláště chráněných druhů (ZCHD) vychází, popisuje kritéria pro výběr národně významných zvláště chráněných druhů a uvádí jejich seznam. Zvláštní pozornost je věnována velkým savcům, jako  je los evropský, vlk obecný, rys ostrovid a medvěd hnědý. Součástí  jejich životní strategie jsou migra­ce na velké vzdálenosti, které jsou pro jejich přežití na našem území nezbytné. Jejich biotop tak zahrnuje nejen území umožňující rozmnožování (tzv. jádrová území), ale i mig­rační koridory, které jedinci vybraných druhů využívají k pohybu mezi jádrovými územími.

Publikace je dostupná i v elektronické podobě na stránkách AOPK ČR.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt