AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Patnáct let chráněné krajinné oblasti Český les

Patnáct let chráněné krajinné oblasti Český les

Patnáct let chráněné krajinné oblasti Český les

27.7.2020

Po Brdech je druhou nejmladší CHKO v České republice.

Vznikla přesně před patnácti lety, 1. srpna roku 2005. Péči o přírodu tohoto jedinečného území zajištuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Český les.

„V Českém lese zaniklo po druhé světové válce více než šedesát vesnic, odešli i lidé, kteří tu hospodařili. Mnohá místa začala zarůstat, vzácným rostlinám a živočichům se přestávalo dařit. Po vzniku chráněné krajinné oblasti se proto mimo jiné soustředíme na péči o ta nejcennější území. Louky se pravidelně kosí, vyřezávají se nálety, někde se obnovila pastva. Snažíme se ukazovat krásy zdejší přírody lidem, víme, že bez jejich podpory se nedá příroda účinně chránit. Mimo jiné jsme vytvořili několik naučných stezek, iniciovali vznik Domu přírody, pořádáme řadu exkurzí i akce pro školy,“ vypočítává Tomáš Peckert z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Český les.

 Český les byl v uplynulých 15 letech podroben intenzivní průzkumné činnosti. Bylo tu provedeno přes sto inventarizačních průzkumů. Dvakrát tu proběhly mezinárodní projekty na sledování rysí populace v Evropě (Translynx 2013–2015, 3Lynx 2017–2020). Díky nim byl například doložen pravidelný výskyt vzácné kočky divoké a v roce 2018 i návrat vlka obecného. Jedním z významných druhů Českého lesa je bobr evropský. V uplynulých letech mu proto byla věnována zvláštní pozornost. Počet bobrů je v posledních 10 letech stabilní a na území CHKO se nachází kolem třiceti bobřích teritorií.

Nejcennější částí přírody Českého lesa jsou chráněny jako přírodní památky a rezervace. Ve Správě CHKO Český les jsou aktuálně tři národní přírodní rezervace (NPR), pět národních přírodních památek (NPP), 9 přírodních památek (PP) a 17 přírodních rezervací (PR). Z toho šest památek a jedna rezervace byly nově vyhlášeny již za dobu její existence – PR Smrčí (11. 8. 2009), PP Chodovské skály (11. 8. 2009), PP Kolowratův rybník (12. 4. 2011), PP Šelmberk (13. 12. 2011), PP Na Kolmu (29. 2. 2012), PP Louky u Prostředního Žďáru (13. 3. 2013), PP Niva Bílého potoka (10. 10. 2018) a v nadcházejících měsících bude vyhlášena nová přírodní rezervace Stráně u Hamerského potoka.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a společnost Kolowratovy lesy a. s. uzavřely v roce 2016 dohodu o šetrnějším hospodaření v lesích na území CHKO Český les. Obdobnou dohodu uzavřela AOPK ČR v roce 2018 s městem Domažlice a Domažlickými městskými lesy spol. s r. o. „Součástí této dohody je i převedení téměř 140 hektarů v NPR Čerchovské hvozdy, PR Smrčí a v 1. zóně CHKO do tzv. samovolného vývoje, kdy jsou lesy ponechány přírodním procesům bez zásahu člověka,“ říká Miroslav Žižka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Český les. „A od listopadu 2018 jsou na základě dohody s Lesy ČR nově ponechány samovolnému přírodnímu vývoji také dvě bezzásahové oblasti PR Pleš a PR Starý Hirštejn,“ doplňuje Miroslav Žižka.

Postupně se také rozšiřuje síť přírodovědně cenných lokalit, pro které AOPK ČR, Správa CHKO zajišťuje pravidelnou péči, například kosení, vyřezávání náletů či obnovu přirozené skladby zdejších lesů. Zásadní je i péče o vodní režim v krajině. Ve spolupráci s vlastníky a hospodáři se obnovují zaniklé tůně. Například v roce 2016 proběhla obnova čtyř tůní na Hoře Svatého Václava. Zároveň byly v okolí obce vysázeny nové aleje původních dřevin podél historických polních cest.

V roce 2018 byl zahájen ambiciózní projekt „Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech“. Má zastavit zarůstání tohoto území lesem a zároveň obnovit historické podmáčené louky, kde má domov řada vzácných rostlin a živočichů, například vrba borůvkovitá a jeřábek lesní. Zdrojem financí je evropský Operační program Životní prostředí.

Na území CHKO Český les je evidováno 132 památných stromů rostoucích na 22 lokalitách. Jedná se o 12 skupin památných stromů a 10 samostatných exemplářů. Většina byla vyhlášena až po vzniku CHKO, posledním z nich je "Smrk na Karlově Huti".

AOPK ČR se také věnuje práci s veřejností. Od roku 2006 vydává ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a za finančního přispění Plzeňského kraje regionální časopis Český les: příroda a historie. Spolupodílí se i na vydávání i jiných tiskovin, např. průvodců k naučným stezkám, kalendáře akcí „Pojďte s námi do přírody“, průvodce Americkou zahradou nebo pohlednic z Českého lesa. Každoročně pořádá nespočet akcí pro širokou veřejnost: exkurze s odborníky, vycházky na zajímavé lokality, exkurze pro školy, Den Českého lesa a Setkání příznivců Českého lesa. Ve spolupráci s partnery vybudovala AOPK ČR, Správa CHKO pět naučných stezek – Podkovák (2009), Vodní svět (2010), Capartické louky (2011), Chodovské skály (2014) a Sklářství v okolí Lesné (2015).

V roce 2016 byl otevřen Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem. Toto návštěvnické středisko je vstupní branou do Českého lesa. Expozice se zaměřuje na proměny krajiny v čase a vzájemnou interakci člověka a přírody. Dům přírody zajišťuje řadu doprovodných aktivit, exkurzí a programů pro školy.

AOPK ČR je také zapojena do přeshraničního projektu „Přeshraniční koncepce pro poznávání a ochranu přírody Českého lesa a Horní Falce“, jehož cílem je vytvořit dlouhodobou koncepci udržitelného rozvoje cestovního ruchu, který by neohrozil zdejší jedinečnou přírodu.

Foto: Naučná stezka Podkovák, autor Jana Juráková

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt