AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Ochránci přírody z celého světa jednali na Havajských ostrovech

Ochránci přírody z celého světa jednali na Havajských ostrovech

Ochránci přírody z celého světa jednali na Havajských ostrovech

14.9.2016

Sešlo se jich tu víc 10 000 ze 192 zemí.

V průběhu již šestého Světového kongresu ochrany přírody [1] účastníci nejen zhodnotili současný stav péče o přírodní a krajinné dědictví na Zemi, ale shodli se i na celosvětových prioritách v této oblasti do roku 2020.

V předvečer zahájení kongresu oznámil americký prezident Barack Obama, že USA zvětší rozlohu mořské národní památky Papahānaumokuākea ležící na severozápadě Havajských ostrovů na čtyřnásobek. Rezervace tak v současnosti zabírá 1 510 000 km2 moře a menších korálových a sopečných ostrovů a stala se tak největším chráněným územím na světě.

Účastníci VI. Světového kongresu ochrany přírody měli ojedinělou možnost seznámit se s nejnovějšími vědeckými poznatky, představujícími nezbytný předpoklad dobře fungující péče o biologickou rozmanitost. Přijali mj. více než 100 doporučení a podnětů týkajících se rozmanitých otázek ochrany přírody doslova na celém světě. Nechybí mezi nimi ani návrh zákazu vnitrostátního obchodu se slonovinou či výzvy k důslednější ochraně mezinárodních vod a původních lesů (pralesů), k vyhlašování částí chráněných území s omezením průmyslových činností, k nahrazování střeliva obsahujícího olovo používaného k lovu vodních ptáků a ke kompenzací za újmu způsobenou biologické rozmanitosti. Jednání současně na řadě příkladů připomnělo, že řešení řady problémů využívající přírodní procesy a zákonitosti bývá kupř. při zmírňování dopadů změn podnebí na lidskou společnost jak účinnější, tak levnější než čistě technologický přístup a že zdravá příroda podmiňuje zlepšování lidského zdraví. 

Právně nezávazné doporučení týkající se urychleného rozšíření bezzásahových zón v Národním parku Šumava na 30 % a na nejméně 50 % do roku 2030 přijala v elektronickém hlasování, konaném začátkem srpna 2016, většina hlasujících nevládních organizací. Naopak většina vlád a státních institucí, členů IUCN, se v tomto případě na rozdíl od ostatních hlasování zdržela. Pracovník Správy Krkonošského národního parku Michael Hošek byl zvolen členem Rady IUCN na období 2016 – 2020.

Delegace AOPK ČR vedla během kongresu řadu jednání se zahraničními partnery ze státní i dobrovolné ochrany přírody a představila mj. zkušenosti se zlepšováním propojenosti krajiny a obnovy cílových druhů, biotopů a lokalit v České republice.

Příští Světový kongres ochrany přírody se uskuteční v roce 2020.

Bližší informace na www.iucnworldconservationcongress.org.

 Poznámky:

[1] Rozsáhlou akci uspořádala nejuznávanější nevládní ochranářská organizace světa – Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) sdružující státy, vládní instituce, mezinárodní mezivládní a nevládní organizace, nevládní organizace působící v jednotlivých zemích, vědeckovýzkumná pracoviště a výjimečně formou čestného členství i vynikající osobnosti globální ochrany přírody.

Foto: Jan Plesník

IMG_3567

 

IMG_3558

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt