AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Oceňování dřevin rostoucích mimo les na internetu

Oceňování dřevin rostoucích mimo les na internetu

Oceňování dřevin rostoucích mimo les na internetu

6.2.2013

Internetová kalkulačka umožní spočíst hodnotu dřevin

Na samostatných stránkách AOPK ČR www.ocenovanidrevin.nature.cz byla na konci ledna 2013 zprovozněna webová aplikace – internetová kalkulačka pro oceňování dřevin.

Kalkulačka umožňuje výpočet hodnoty dřevin (stromů i keřů), resp. výpočet ekologické újmy vzniklé kácením dřevin nebo jejich poškozením. Po samotném výpočtu hodnoty dřeviny lze pokračovat výpočtem kompenzačních opatření, která sestávají ze dvou modulů – výsadby stromů a pěstebních zásahů prodlužujících perspektivu stromů. Ve vazbě na § 86 zákona č. 114/1992 Sb. lze používat oba dva moduly, pro výpočet kompenzace ekologické újmy za kácené dřeviny lze použít jen modul výsadeb (vazba na § 9, zákona č. 114/1992 Sb.).

Internetová kalkulačka vychází z metodiky, jejíž zpracování AOPK ČR zadala v roce 2012. Principiálně metodika vychází z předchozí verze (2009). Hlavními změnami je revize některých témat metodiky (např. upraveno původní rozdělení taxonů ze skupin „rychlerostoucí“ a „ostatní“, úprava výpočtu průměru kmene u vícekmenů, nahrazení polohového koeficientu, úprava v určení základní bodové hodnoty), a rozšíření metodiky o další témata (zejména zohlednění prvků se zvýšeným biologickým potenciálem a přidání kompenzačních opatření).

Rovněž byly zapracovány připomínky odborníků i pracovníků orgánů ochrany přírody, kteří uvedenou metodiku využívají.

V současnosti je textová verze aktualizované metodiky součástí sborníku ze semináře, během následujících týdnů bude metodika vydána.

Foto: Pavel Štěrba

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt