AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Je sucho. Ale v neděli je Světový den mokřadů

Je sucho. Ale v neděli je Světový den mokřadů

Je sucho. Ale v neděli je Světový den mokřadů

30.1.2020

Má připomenout, proč je nutné chránit slatiny, rašeliniště, pobřežní pásma rybníků, lužní lesy, nivy řek, slepá ramena, tůně, zaplavované louky či prameniště.

Jsou to totiž právě mokřady, které se zásadní měrou podílejí na koloběhu vody v přírodě, pozitivně ovlivňují podnebí a zároveň poskytují domov a potravu mnoha vzácným druhům rostlin a živočichů.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR připravuje letos celou řadu akcí, kde se lidé s našimi mokřady mohou seznámit. Ty první proběhnou už tento víkend – namátkou třeba v chráněných krajinných oblastech Poodří, České středohoří či Český kras. Přehled je uveden v příloze.

 „Bohužel mokřady dnes patří k těm nejohroženějším místům v naší krajině. Jen v Evropě jich za posledních sto let zanikla většina. Obnova mokřadů a opatření na podporu zadržování vody v krajině je o to důležitější právě v České republice, která je střechou Evropy – většina řek a potoků zde totiž pramení a odtéká do sousedních států. Proto je klíčové v naší krajině tuto vodu zadržet. Chceme lidem ukázat, že to jde a že to má smysl,“ říká František Pelc, ředitel AOPK ČR,

AOPK ČR proto připravila na téma vody v krajině Story mapu. Podívat se na ni můžete zde: http://vodudokrajiny.nature.cz. Na několika konkrétních příkladech ukazuje, co je možné pro zadržení vody v krajině a obnovu její rozmanitosti dělat.

Na obnovu přirozeného vodního režimu krajiny bylo od roku 2014 z Operačního programu Životní prostředí poskytnuto 2,43 miliardy korun. Podpořeno bylo téměř 400 větších projektů. Z národních dotačních programů rezortu životního prostředí (Program péče o krajinu, Program obnovy přirozených funkcí krajiny), které mají k dispozici mnohem méně financí, byly v posledních letech podpořeny stovky menších projektů,“ dodává František Pelc.

Přehled více než dvou tisíc našich mokřadů – od těch s mezinárodním významem po mokřady lokálního charakteru – najdete na http://mokrady.ochranaprirody.cz.

Autor fotografie: Jan Watzek


Poznámky:

Světový den mokřadů je mezinárodní významný den, kdy se každoročně 2. února připomíná podepsání Úmluvy o mokřadech v íránském městě Ramsar v roce 1971. Česká republika je jedním ze 170 států dodržujících tuto Úmluvu, která ukládá členským zemím povinnost vyhlásit na svém území alespoň jeden mokřad mezinárodního významu. Ten by měl svými přírodními hodnotami splňovat mezinárodně schválená kritéria. Stát se taktéž zavazuje ke zvýšené péči a ochraně těchto území. V České republice je zapsáno 14 mokřadů. Mezi prvními byly např. Šumavská rašeliniště (1990), Třeboňské rybníky (1990), Krkonošská rašeliniště (1993) či Mokřady dolního Podyjí (1993). Více o Ramsarské úmluvě o mokřadech na http://www.ochranaprirody.cz/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-umluvy/ramsarska-umluva/

Story mapa od společnosti Esri je multimediální aplikace pro tvorbu map s příběhem. Přehled dalších Story map a mapových aplikací, které vydala AOPK ČR najdete zde: https://aopkcr.maps.arcgis.com/home/gallery.html?view=grid&sortOrder=desc&sortField=modified

 


Přehled vybraných akcí ke Světovému dni mokřadů a k tématu vody v krajině

Procházka za zimujícími ptáky na Labi

Již tuto sobotu 1. 2. pořádá AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti České středohoří v rámci projektu LIFE České středohoří naučnou vycházku. Určená je všem, které zajímá, jak ptáci v zimě přežívají nebo proč je řeka Labe významná pro život nejen vodních ptáků. https://www.facebook.com/lifeceskestredohori/ nebo https://www.lifecs.cz/

Cesta do hlubin pooderské Amazonie

V neděli 2. 2. pořádá AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Poodří komentovanou vycházku do meandrů řeky Odry v Polance nad Odrou. Trasa povede podél divokého koryta řeky s náplavami a strmými břehy. Během cesty bude možné pozorovat vodní ptáky a pobytové stopy bobrů. http://poodri.ochranaprirody.cz/informujeme/akce/cesta-do-hlubin-pooderske-amazonie/

Ornitologická vycházka v Českém krasu

Také AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Český kras zve milovníky přírody  na Světový den mokřadů na vycházku. Tu pořádá ve spolupráci s Českou společností ornitologickou a Domem přírody Českého krasu.. Vodní ptáci se seskupují na nezamrzlých vodních plochách a je možné je pozorovat. http://strednicechy.ochranaprirody.cz/akce-akce/vychazka-ke-svetovemu-dni-mokradu-v-chko-cesky-kras/

Po stopách minulosti: proč v krajině chybí mokřady

Dům přírody Českého ráje ve spolupráci pozemkovým spolkem Sedmihorské mokřady zve v neděli 2. 2. k procházce kolem regulovaného toku Žehrovky u obce Zámostí. Na příkladech ukáže, co způsobily v minulosti napřímené toky a cílené odvodňování. http://www.dumprirody.cz/ceskyraj/nadchazejici-akce/den-mokradu-2-unor/

V obci Stará Červená Voda na Jesenicku se daří budovat nové tůně

Přesvědčit se o tom můžete během exkurze, kterou 13.2. pořádá spolek Silezika společně s AOPK ČR, Správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Křivé jezero: Luh pod Pálavou

To je název exkurze, kterou pro zájemce na březen a duben připravuje AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Pálava. Účastníky zavede do míst, kam se běžně nedostanou. http://palava.ochranaprirody.cz/sprava-informuje/akce/exkurze-na-krive-jezero-2020/

Gymnazisté prozkoumají mokřady Pšovky a Liběchovky

AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj chystá spolupráci s Gymnáziem Jana Palacha v Mělníku. Několik tříd vyššího gymnázia se zapojí do výzkumu mokřadů Pšovky a Liběchovky a vyzkouší si také praktické činnosti v terénu.

Osvěta mezi pracovníky turistických informačních center na Třeboňsku

Význam mokřadů v krajině bude tématem dvou exkurzí ve druhé polovině března pro pracovníky turistických informačních center (TIC), které pořádá AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko společně s TIC ve Veselí nad Lužnicí a Domem přírody Třeboňska. Trasa povede po naučné stezce Borkovická blata.

Světový den migrace ryb

AOPK ČR se 15. 5. zúčastní workshopu na téma ochrany ryb a jejich migračních cest. Ten pořádá spolek Beleco a je součástí celosvětové akce, která má upozornit na potřebu zprůchodnňování vodních toků pro migrující živočichy. https://www.worldfishmigrationday.com/events/1893/prague-world-fish-migration-day-2020

Nahlédnutí do života v tůních na lokalitě Chlumětín Cihelna

Tůně v lokalitě Cihelna byly v roce 2019 odbahněny z národního dotačního programu (Program péče o krajinu). Exkurze připravovaná na měsíc červen AOPK ČR, Správou chráněné krajinné oblasti Žďárské ve spolupráci s obcí Chlumětín má ukázat zejména místním občanům, co v této lokalitě zajímavého žije a roste. Obec Chlumětín získala také za tento záměr Zelenou stuhu v krajském kole soutěže Vesnice roku 2019. 

Školáci se podívají do mokřadů v Jablonném v Podještědí

AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Lužické hory chystá na jaro a podzim několik vycházek pro školy i veřejnost. Připravila si zajímavá povídání o vodním světě zdejších tůní a historii jejich vzniku.

Revitalizační opatření 10 let poté

Jak vypadají místa po deseti letech od realizace přírodě blízkých opatření? AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory vás na ně zavede. Exkurze s výkladem je plánovaná na letní období.

Jak obnovit vodní režim krajiny pomocí finančních dotací

Ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje připravuje AOPK ČR, regionální pracoviště Liberecko seminář k propagaci Operačního programu Životní prostředí na téma obnova vodního režimu v krajině. Seminář se uskuteční 16.4., určen je pro potenciální žadatele, projektanty, správce toků, zástupce samospráv i státní správy a neziskové organizace.

Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích

Mnoho druhů vodních živočichů, zejména ryb, vodními toky migruje. Jejich napřimování a výstavba přehrad a jezů však pohyb ryb a dalších vodních živočichů omezila nebo znemožnila. AOPK ČR společně s Výzkumným ústavem vodohospodářským T.G.M. v.v.i., Povodím Vltavy, s.p. a společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. každoročně pořádá seminář pro odborníky i odbornou veřejnost na téma migrace ryb a rybích přechodů.

Seminář 2018: https://konference.vrv.cz/seminar/

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt