AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Biodiverzita nejen jednou za rok

Biodiverzita nejen jednou za rok

Biodiverzita nejen jednou za rok

22.5.2019

Od začátku tisíciletí se slaví 22. květen jako Mezinárodní den biologické rozmanitosti.

Datum nebylo zvoleno náhodou: ve stejný den byl v keňském Nairobi v roce 1992 po úmorných debatách sjednán text klíčové normy mezinárodního práva, zaměřeného nejen na ochranu přírody – Úmluvy o biologické rozmanitosti (CBD). Stalo se tak doslova za pět minut dvanáct.  Jen o jedenáct dní později byl dokument připravovaný pět let předložen na dnes již legendární Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED), známější pod poetičtějším označením Summit o Zemi a konané v brazilském Rio de Janeiru, k podpisu vládám nezávislých států, členů OSN.

V letošním roce dostal Mezinárodní den biologické rozmanitosti, tedy rozmanitosti dědičné hmoty, organismů a ekosystémů/krajiny/prostředí, poněkud jiný podtext než v letech minulých. Začátkem června byla v Paříži uveřejněna dlouho očekávaná zpráva o stavu celosvětové biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb, resp. její stručný souhrn určený řídícím pracovníkům a politikům (https://www.ipbes.net/news/ipbes-global-assessment-summary-policymakers-pdf). Vydala ji Mezivládní platforma pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), odborný panel OSN, v němž Českou republiku reprezentují zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Ministerstva životního prostředí. Zprávu podrobně hodnotící stav biodiverzity připravilo více než 450 expertů a vědců z 50 států. Nechyběli mezi nimi ani pracovníci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR Brno, Univerzity Karlovy v Praze, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Masarykovy univerzity v Brně a AOPK ČR.

Bez přehnaného optimismu můžeme říci, že zpráva splnila jeden ze svých cílů – na základě aktuálních a nevyvratitelných údajů poukázat odborné a zejména široké veřejnosti na neutěšený a stále se zhoršující stav biodiverzity, a tím i ekosystémových služeb. Ekosystémové služby představují nejrůznější přínosy naší civilizaci, které biodiverzita lidem zadarmo buď přímo poskytuje, nebo zprostředkovává, jako je kupř. opylování, půdotvorné procesy nebo fotosyntéza. Pokud bychom chtěli stručně shrnout poselství vysoce informativního dokumentu, zdůrazněme, že bez ideologické předpojatosti a přehnaného alarmismu naléhavě upozorňuje, že ničení biologické rozmanitosti na zeměkouli dosáhlo stupně, který nemá v historii lidstva obdoby a který bez nadsázky začíná ohrožovat samotnou existenci lidstva jako celku. Může se proto stát, že v určitých částech planety sice nevyčerpáme všechny zdroje, ale nebude se v nich dát nadále žít právě proto, že v ní přestane některý z život podporujících procesů fungovat.   

Jak souvisí zpráva IPBES s Českou republikou? Vzhledem k relativně malé rozloze a poloze v mírném pásu obývá Českou republiku překvapivě vysoký počet druhů organismů (75 000–100 000). Podle nejnovějších údajů, shromážděných v červených seznamech ohrožených druhů vydávaných AOPK ČR z pověření MŽP, je ale u nás ohroženo vyhubením nebo vyhynutím v jednotlivých taxonomických nebo funkčních/ekologických skupinách 15 – 60 % druhů. Nejhůře na tom jsou plazi, obojživelníci, ptáci, vážky a motýli. I když se k nám některé původní druhy, jako kupř. vlk, vracejí, nemalou část našeho území pokrývá tvrdě zkulturněná krajina, označovaná jako kulturní poušť. Probíhající a očekávané změny podnebí v ČR se dotknou nejvíce prostředí nad horní hranicí lesa a rozlohou malých ploch, kupř. vátých písků nebo rašelinišť. Mezi činitele nejvíce ovlivňující přírodu v ČR se kromě negativních dopadů nešetrné zemědělské výrovy a lesnictví řadí také působení invazních nepůvodních druhů. Priority v péči o biologickou rozmanitost a udržitelném využívání jejích vybraných složek v ČR shrnuje v roce 2016 vládou schválená Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/323/039713.pdf?seek=1475234680.

Foto: Zvonek jesenický, autor Leo Bureš

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt