AOPK ČR >> O AOPK ČR

O Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR

Agentura je organizační složkou státu dle § 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění. Je zřízena s účinností od 1. 1. 2015 zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“).

Agentura je správním úřadem ve smyslu čl. 79 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky.

Územní působnost Agentury se vztahuje na celou Českou republiku.

Sídlem Agentury je Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11-Chodov, její IČ je 62933591.


Předmět činnosti služebního úřadu

Výkon státní správy v obvodu územní působnosti Agentury

Výkon státní správy na území chráněných krajinných oblastí (CHKO) mimo CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce, národních přírodních rezervací a jejich ochranných pásem a národních přírodních památek a jejich ochranných pásem mimo území národních parků a jejich ochranných pásem, pozemků určených k obraně státu a vojenských újezdů v rozsahu určeném zákonem.


Odborná podpora výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny

a) Vytváření, získávání, zpracovávání, správa, interpretace, zpřístupňování a poskytování dat a dokumentace na úseku ochrany přírody a krajiny na národní i mezinárodní úrovni. Vedení Ústředního seznamu ochrany přírody[1] (ÚSOP) a Jednotné evidence speleologických objektů[2] (JESO); tvorba a provozování Informačního systému ochrany přírody (ISOP) jako jednotného informačního systému s celostátní působností[3], zajišťování jejich věcné návaznosti na požadavky Evropské komise; vedení základní knihovny se specializovaným knihovním fondem, vedení evidence osvědčení;


b) provádění potřebných sledování, šetření a dokumentace v ochraně přírody a krajiny, poskytování informací, vypracovávání odborných stanovisek, metodických materiálů a znaleckých posudků v oborech ekonomika a ochrana přírody; zpracovávání návrhů souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a návrhů souhrnů doporučených opatření pro ptačí oblasti na území České republiky; zajišťování zpracování návrhů plánů péče a realizace schválených plánů péče v obvodu své působnosti;


c) spolupráce při koordinaci a zajišťování výzkumu v oblasti ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s ostatními resortními organizacemi a výzkumnými a vědeckými pracovišti; spolupráce při vědeckovýzkumné činnosti v oborech ekonomika a ochrana přírody pro účely výkonu znaleckého oprávnění v rozsahu hodnocení ekologických systémů krajiny, krajinného rázu, krajinných prvků, dřevin rostoucích mimo les, planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a jejich společenstev, nerostů, paleontologických nálezů, geologických a geomorfologických útvarů a chráněných částí přírody, včetně vyčíslení jejich hodnoty. Hodnocení zásahů, výrobků a zařízení ovlivňujících druhovou, ekosystémovou a krajinnou biodiverzitu;


d) zpracovávání návrhů záchranných programů pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, jejich koordinace, realizace a průběžné vyhodnocování jejich plnění v obvodu své působnosti dle bodu;


e) zpracovávání návrhů na vymezení a dokumentace územního systému ekologické stability a zajišťování jeho aktualizace;


f) odborná a metodická koordinace tvorby soustavy Natura 2000, vedení Standard Data Form Natura 2000;


g) koordinace a zajišťování sledování stavu evropsky významných druhů a typů přírodních stanovišť v České republice a vypracovávání hodnotících zpráv dle požadavků Evropské komise[4], koordinace a zajišťování sledování stavu a inventarizací druhů, biotopů, složek ekosystémů, přírodních a krajinných složek, provádění půdního monitoringu, koordinace a zajišťování sledování stavu zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000 na celém území České republiky;


h) plnění funkce národního koordinátora Informačního systému Úmluvy o biologické rozmanitosti a zajišťování ostatní mezinárodní spolupráce v ochraně přírody a krajiny.


Informační a osvětová činnost

Odborná, metodická, vzdělávací, výchovná, osvětová a informační činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny včetně vydávání a prodeje knih, periodik a ostatních publikací v oboru ochrany přírody a krajiny.


Zajišťování péče o chráněná území v obvodu území působnosti

a) Zajišťování péče o zvláště chráněná území a jejich předmět ochrany v souladu se schválenými plány péče;


b) nabývání majetku do vlastnictví státu a hospodaření s majetkem státu v obvodu své působnosti, za účelem plnění povinností uvedených v písm. a).


Poskytování finanční náhrady

Poskytování finanční náhrady za ztížení zemědělského a lesnického hospodaření dle § 58 ZOPK na území celé České republiky vyjma území národních parků a jejich ochranných pásem a vyjma chráněné krajinné oblasti Šumava a chráněné krajinné oblasti Labské pískovce.

 

Vědecký orgán CITES

Výkon funkce vědeckého orgánu České republiky dle Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), potažmo § 27 zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy.Další činnosti z pověření Ministerstva životního prostředí dle § 78 odst. 5 ZOPK:

a) Zajišťování administrace dotačních programů v oblasti ochrany přírody a krajiny včetně kontroly a monitoringu;


b) realizace schválených záchranných programů pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů mimo obvod své působnosti;

 

c)  nabývání majetku do vlastnictví státu a hospodaření s majetkem státu v souvislosti s předmětem činnosti organizace mimo případy uvedené v bodu 3.4 písm. b), zejm. v souvislosti s ochranou přírody a krajiny; zajišťování odborné správy pozemků určených k plnění funkcí lesa a hospodaření v lesích dle zvláštního právního předpisu[5], zajišťování povinností vlastníka vodních děl.


[1] Vyhl. č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.
[2] Vyhl. č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní.
[3] Zák. č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
[4] Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 c ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
6 Zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 


 

AOPK ČR je oprávněna podle rozhodnutí ministra spravedlnosti provádět znalecké posudky pro obory ekonomika a ochrana přírody, a to v něm uvedeném rozsahu - viz rozhodnutí (512.5 KB).

Dne 25. 3. 2013 bylo Ministerstvem spravedlnosti stvrzeno, že znalecký ústav AOPK ČR splnil podmínky pro zápis do druhého oddílu seznamu znaleckých ústavů, viz příloha.

Organizační strukturu a mapu působnosti AOPK ČR najdete zde.

Další stránky provozované AOPK ČR jsou následující

Ústřední seznam ochrany přírody

Úmluva o biologické rozmanitosti v ČR

Soustava Natura 2000 v ČR

Portál ochrany přírody

Mapový server AOPK ČR 

Sledování stavu biotopů a druhů

Dotace.nature.cz

Jednotná evidence speleologických objektů

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt