AOPK ČR >> Náhrada újmy >> Legislativa

Legislativa

Institut náhrady za ztížení hospodaření je upraven v § 58 zákona č. 114/1992 Sb. (dále jen zákon). Bližší specifikace podmínek, další podrobnosti uplatnění nároku a zejména způsoby výpočtu výše náhrady jsou definovány v navazujících prováděcích právních předpisech.

Konkrétně se jedná o společné vyhlášky MŽP a MZe:

  • vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření
  • vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření

Proměnné veličiny vzorců vyhlášky č. 432/2005 Sb. jsou zveřejněny ve Věstníku MŽP č. 12 z roku 2005, sdělení číslo 39.

Problematika náhrady újmy dle § 58 zákona je dále metodicky usměrňována prostřednictvím výkladů právních předpisů přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí, které jsou uveřejňovány ve Věstníku MŽP. Všechny výklady MŽP k problematice náhrady za ztížené hospodaření jsou na podstránce Ke stažení.

Posuzování žádostí o náhradu újmy neprobíhá v režimu správního řízení. Nárok na náhradu újmy dle § 58 zákona je svou povahou soukromoprávního charakteru, neboť vztah mezi účastníky se vyznačuje rovným postavením (viz sdělení Sekretariátu rozkladové komise zveřejněné ve Věstníku MŽP č. 3/2007).

Lhůty

Náhrada újmy je vyplácena zpětně za každý jednotlivý kalendářní rok zvlášť. Žadatel musí požádat a žádost o náhradu újmy doručit příslušnému orgánu ochrany přírody nejpozději do 31. března roku následujícího po roce, ve kterém újma vznikla nebo trvala.

Stanovený termín nevylučuje možnost podání žádosti dříve, již v průběhu roku, ve kterém újma vznikla, v takovém případě však lze přiznat jen částku za již uplynulé období roku. V případech, kdy se jedná o jednorázovou náhradu újmy jako je např. ponechání výstavků, je možné přiznat částka celou. V případě, že žádost nebo její nepostradatelné přílohy o náhradu újmy je doručena později, tj. po 31. březnu roku následujícího po roce, kdy újma vznikla nebo trvala, nárok na náhradu újmy zanikl a náhradu újmy přiznat nelze.

U rybníků s víceletým hospodářským cyklem by náhrada měla být poskytnuta až v posledním roce tohoto cyklu, kdy je možné vyčíslit vzniklou újmu. Žádost však musí být uplatňována v každém roce tohoto cyklu, a to bez vyčíslení výše požadované náhrady újmy, k vyčíslení a uhrazení náhrady újmy dojde až po posledním roce hospodářského cyklu.

Druhy hospodaření

Náhrada se poskytuje výlučně za ztížení lesního nebo zemědělského hospodaření nebo hospodaření na rybnících s chovem ryb nebo vodní drůbeže, nikoliv za ztížení výkonu rybářského práva na vodních tocích, mysliveckého hospodaření (včetně vysazování polodivokých kachen z umělých odchovů do honiteb), činností spojených s cestovním ruchem nebo výzkumem apod.

Žadatel

Uplatnit nárok může dle § 58 odst. 2 zákona buď vlastník nebo nájemce daného pozemku, který pozemek oprávněně užívá. Finanční náhradu nelze poskytnout současně vlastníkovi i nájemci stejného pozemku. Pokud požádají oba, poskytne se finanční náhrada pouze vlastníkovi (§ 58 odst. 3 zákona).

Obdobné postavení jako vlastník má subjekt, který má právo hospodařit s majetkem státu.

Pojmu nájem se v právních předpisech běžně používá jako „legislativní zkratky“ pro označení všech obdobných užívacích práv, na jejichž základě osoba odlišná od vlastníka pozemek drží a užívá (má jej v detenci).

Druhy omezení

Dle § 58 odst. 2 zákona musí újma vzniknout či trvat v důsledku omezení vyplývajícího z:

  • části třetí až páté tohoto zákona (tzn. právní úprava ochrany zvláště chráněných území, soustavy Natura 2000 a památných stromů, zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů) včetně prováděcích právních předpisů nebo z rozhodnutí vydaného na jejich základě 
  • opatření v plánech systémů ekologické stability krajiny podle § 4 odst. 1
  • rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného podle tohoto zákona.

Za omezení vzniklá na základě plnění povinností uložených správními akty v důsledku nesplnění povinností stanovených zákonem nebo jeho prováděcími předpisy, tj. např. za uložená opatření k odstranění následků neoprávněných zásahů (§ 86 zákona), se náhrada neposkytuje.

V případě omezení vzniklých přímo ze zákona není třeba, aby oprávněný subjekt žádal o povolení výjimky ze zákonného zákazu. Újma vzniká přímo na základě zákonného zákazu, tedy okamžikem vyhlášení zvláště chráněného území, výskytem zvláště chráněného druhu a podobně. Žadatelé se tedy odkazují přímo na konkrétní ustanovení zákona. Je však třeba prokázat, že k omezení ze zákona skutečně došlo

Povolená výjimka, závazné stanovisko či souhlas může obsahovat podmínky, které však rovněž nelze vnímat jako omezení vlastníka či nájemce nemovitosti, nýbrž jako úlevu ze zákonného zákazu.

V případě činnosti vázané na souhlas se nejedná o omezení přímo ze zákona. Náhrada újmy se poskytuje v případě, že souhlas není udělen nebo je udělen souhlas s podmínkami, které představují omezení ve smyslu § 58 zákona. Je-li udělen souhlas bez takovýchto podmínek, náhrada nepřísluší.

Komentář k jednotlivým ustanovením zákona

Část druhá zákona

§ 58 zákona sice připouští, že újma může vzniknout na základě rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného podle celého zákona 114, ale tato věc je dále rozvedena ve věstníku MŽP (sdělení č. 7/2006 ve věstníku MŽP č. 5/2006), z kterého vyplývá, že pouze rozhodnutí vydané podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona zakládá nárok na náhradu ve smyslu § 58 odst. 2 zákona. Ostatní správní akty (např. § 4 odst. 2 – ochrana významných krajinných prvků (VKP), § 4 odst. 3 – závazné stanovisko k LHP a LHO, § 12 - ochrana krajinného rázu) pouze potvrzují zákonné zákazy, ale nárok na náhradu újmy nezakládají.

Část třetí zákona (územní ochrana)

Základní ochranné podmínky maloplošných i velkoplošných zvláště chráněných území – národního parku (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), národní přírodní památky (NPP), přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP) definovaná pro jednotlivá území v  § 16, 26, 29, 34, 35 odst. 2 a 36 odst. 2 mohou za určitých okolností zakládat omezení hospodaření ve smyslu § 58 odst. 2. V těchto případech se jedná o omezení přímo ze zákona, která vznikají vyhlášením příslušného zvláště chráněného území.

Omezení může vznikat také v ochranných pásmech zvláště chráněných území. Pro ochranná pásma ze zákona (50 m od hranic MZCHÚ) jsou v § 37 odst. 2  zákona uvedeny činnosti, ke kterým je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody (OOP), například k použití chemických prostředků. Upozorňujeme však na to, že novelizací zákona v roce 2009 bylo z § 37 odst. 2 vyškrtnuto, že souhlas OOP je třeba také ke stanovení způsobu hospodaření v lesích v ochranných pásmech.

V případě, že se jedná o vyhlášené ochranné pásmo, mohou být ve zřizovacím výnosu příslušného ZCHÚ stanoveny další činnosti v ochranném pásmu vázané na předchozí souhlas OOP. Náhrada újmy se v obou případech (ochranná pásma ze zákona a vyhlášená ochranná pásma) poskytuje pokud souhlas není udělen nebo je udělen souhlas s podmínkami, které představují omezení ve smyslu § 58 zákona. Je-li udělen souhlas bez takovýchto podmínek, náhrada nepřísluší.

§ 44 odst. 3 - závazné stanovisko k některým činnostem v ZCHÚ

Omezení hospodaření může vyplynout také z bližších ochranných podmínek zvláště chráněných území, tedy při vykonávání činností či zásahů vázaných na souhlas, které jsou formulovány ve zřizovacích předpisech jednotlivých ZCHÚ. Náhrada újmy se v těchto případech poskytuje pokud souhlas není udělen nebo je udělen souhlas s podmínkami, které představují omezení ve smyslu § 58 zákona.

Část čtvrtá zákona (Natura 2000)

§ 45e - ptačí oblasti

V nařízeních vlády, které vymezují jednotlivé ptačí oblasti jsou definovány činnosti, které jsou vázány na souhlas. Rozhodnutím nebo závazným stanoviskem o vydání nesouhlasu k takto definovaným činnostem vzniká nárok na náhradu újmy. Obdobně jako v ustanovení § 44 odst. 3 zákona může nastat případ, kdy v rozhodnutí, kterým je udělen sou­hlas jsou dány určité podmínky pro povolovanou činnost. Představují-li tyto podmínky omezení ve smyslu § 58 zákona, náhrada za takové omezení přísluší.

Část pátá zákona (zvláštní druhová ochrana)

§ 46

Ve vymezeném ochranném pásmu památného stromu, které definuje jeho zřizovací dokumentace,  mohou být stanoveny činnosti a zásahy vázané na předchozí souhlas OOP. Náhrada újmy se v těchto případech poskytuje pokud souhlas není udělen, nebo je udělen s podmínkami, které představují omezení hospodaření ve smyslu § 58 zákona, náhrada za takové omezení přísluší.

Pokud není ochranné pásmo zvlášť vymezeno, platí ze zákona základní ochranné pásmo (ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm). V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost (např. chemizace). Případné omezení hospodaření, pokud odpovídá omezení hospodaření dle § 58 zákona, vyplývá tedy přímo ze zákona a pro nárok na náhradu újmy není nutný další správní akt.

§ 49, 50, 56 – zvláštní druhová ochrana

Omezení může vyplývat přímo ze zákona, v důsledku výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, to znamená, že není třeba doložit žádost o náhradu újmy rozhodnutím, kterým nebyla povolena výjimka ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů či rostlin. Je však třeba doložit, že by danou činností skutečně došlo k porušení základních ochranných podmínek daného druhu a vzniká-li zde tedy skutečně omezení ze zákona.

Pozor však na odlišný režim u jednotlivých kategorií zvláště chráněných druhů. V případě ohrožených rostlin nedochází k omezení ve smyslu § 58 odst. 2. V případě ohrožených živočichů je třeba mít k  záměrům běžného obhospodařování nemovitostí předchozí stanovisko OOP, nárok na náhradu pak vzniká až za situace, kdy je toto stanovisko negativní n. obsahuje-li omezující podmínky.

Výkladem MŽP je upraven vztah § 58 a zákona č. 115/2000 Sb. Což je zákon, který řeší náhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Dle výkladu MŽP (věstník MŽP č. 5/2006), není škoda způsobená jakýmkoli zvláště chráněným živočichem újmou podle § 58 zákona. Blíže viz:

Část šestá zákona

§ 66 - omezení a zákaz činnosti

Omezení hospodaření může vyplynout také z rozhodnutí dle § 66 zákona, kterým OOP stanovuje omezující podmínky či přímo zakazuje činnost, která není za normálních okolností zákonem zakázaná, ale která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně či zvláště chráněných částí přírody. Pokud tedy rozhodnutí zakáže či stanoví omezující podmínky pro hospodaření, vzniká zde nárok na náhradu újmy.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt