AOPK ČR >> Náhrada újmy >> Informace pro žadatele

Informace pro žadatele

Kde uplatnit žádost

Žádost o náhradu za ztížené hospodaření je třeba zaslat příslušnému orgánu ochrany přírody dle následujícího klíče ve vztahu k území, kde se nacházejí pozemky dotčené omezením:

  • na území národních parků jsou příslušným orgánem ochrany přírody správy národních parků příslušné ve správním obvodu dle zákona
  • na území CHKO Šumava je příslušným orgánem ochrany přírody k podání žádosti o finanční náhradu Správa národního parku Šumava
  • na území CHKO Labské pískovce je příslušným orgánem k podání žádosti o finanční náhradu Správa národního parku České Švýcarsko
  • na ostatním území ČR vyřizuje žádosti AOPK ČR

V rámci AOPK ČR se příjem a administrace žádostí provádí prostřednictvím regionálních pracovišt AOPK ČR. Územní obvody jednotlivých regionálních pracovišť naleznete zde: http://www.ochranaprirody.cz/regionalni-pracoviste/

Náležitosti žádosti

Podmínky poskytování finanční náhrady, vzor uplatnění nároku, náležitosti uplatnění nároku a způsoby určení výše náhrad jsou stanoveny ve společných vyhláškách Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství: 

  • náhradu za ztížení lesního hospodaření upravuje vyhláška č. 335/2006 Sb. 
  • náhradu za ztížení zemědělského hospodaření a hospodaření na rybnících upravuje vyhláška č. 432/2005 Sb.

Formulář žádosti a čestné prohlášení, které se k žádosti přikládá je také možné v elektronické podobě získat na podstránce Ke stažení.

Žádost je třeba v kompletní podobě, to včetně veškerých vyhláškami požadovaných příloh, vstupních údajů a hodnot proměnných vzorců použitých pro výpočet výše nároku, doručit příslušnému orgánu ochrany přírody do 31. března roku následujícího po roce, kdy došlo k omezení. Pokud je žádost doručena později, nárok zaniká.

Jedinou výjimkou jsou žádosti u rybníků s víceletým hospodářským cyklem. Zde se náhrada poskytuje až v posledním roce tohoto cyklu, kdy je možné vyčíslit vzniklou újmu. Žádost však musí být uplatňována v každém roce tohoto cyklu, a to bez vyčíslení výše požadované náhrady újmy, k vyčíslení a uhrazení náhrady újmy dojde až po posledním roce hospodářského cyklu.

Kompletní výčet požadovaných součástí žádosti je uveden ve výše zmíněných vyhláškách. K častým chybám v žádostech patří špatné vymezení odůvodnění nároku na vyplacení finanční náhrady.

Odůvodnění nároku

Žadatel musí v žádosti označit z jakého konkrétního ustanovení zákona či prováděcího právního předpisu,  či souhlasu, závazného stanoviska nebo rozhodnutí vydaného na základě zákona či právního předpisu mu vzniklo omezení hospodaření. Nestačí se odkázat na § 58 či vyhlášky upravující náležitosti uplatňování žádostí, ty samy o sobě nárok nezakládají. V případě, že se jedná o omezení na základě rozhodnutí, souhlasu či závazného stanoviska, je třeba toto k žádosti také připojit.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt