AOPK ČR >> Náhrada újmy

Náhrada újmy

Dne 28. 4. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 218/2004 Sb., který novelizoval zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění (dále jen zákon) a zavedl právní úpravu poskytování náhrad za omezení vlastníků. Náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření dle § 58 zákona je formou finanční kompenzace, kterou poskytuje stát vlastníkovi zemědělské půdy, lesního pozemku nebo rybníka s chovem ryb nebo vodní drůbeže, či nájemci, který tyto pozemky oprávněně užívá za to, že mu v důsledku určitého omezení vznikne újma. 

V ustanovení § 58 zákona jsou formulovány základní podmínky pro uplatnění nároku na náhradu újmy:

 • náhrada se poskytuje formou finanční platby žadateli
 • náhrada se týká pouze zemědělské půdy, lesních pozemků a rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže
 • o náhradu může žádat pouze vlastník pozemku nebo nájemce pozemku, požádají-li oba, přednost má vlastník
 • omezení, které je příčinou vzniku újmy, musí vyplývat z:
  • části třetí až páté tohoto zákona (tzn. právní úprava ochrany zvláště chráněných území, soustavy Natura 2000 a památných stromů, zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů) včetně prováděcích právních předpisů nebo z rozhodnutí vydaného na jejich základě
  • opatření v plánech systémů ekologické stability krajiny podle § 4 odst. 1 zákona
  • rozhodnutí, závazného stanoviska nebo souhlasu vydaného podle tohoto zákona
 • požadavek na náhradu újmy musí být uplatněn písemně nejpozději do 31. 3. roku následujícího po roce, kdy újma vznikla
 • v případě trvající újmy je třeba žádost podávat za každý rok zvlášť (jednou žádostí o náhradu újmy lze vždy pokrýt jen jeden rok trvání újmy)
 • celková výše náhrady nesmí přesáhnout částku, která je rozdílem mezi situací při uplatnění omezení a situací, kdy by tato omezení uplatněna nebyla

AOPK ČR na celém území České republiky, mimo území národních parků a jejich ochranných pásem a mimo území CHKO Šumava a CHKO Labské pískovce, poskytuje finanční náhradu za ztížení zemědělského a nebo lesního hospodaření z prostředků státního rozpočtu podle § 58 odst. 3. Činí tak prostřednictvím svých regionálních pracovišť. Informace, kam konkrétně směřovat svoji žádost, naleznete v podstránce Informace pro žadatele.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt