AOPK ČR >> Mezinárodní spolupráce >> Mezinárodní úmluvy >> Úmluva o biologické rozmanitosti

Úmluva o biologické rozmanitosti

Convention on Biological Diversity (CBD)

Úmluva o biologické rozmanitosti se řadí k nejvýznamnějším mezinárodním úmluvám v oblasti životního prostředí. Jejím cílem je ochrana biodiverzity, tj. rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů, jejich genetického základu a různorodosti ekosystémů. Státy mají suverénní právo využívat své vlastní zdroje v souladu se svou ekologickou politikou, jsou však i odpovědné zajistit, aby svými aktivitami nepůsobily škody životnímu prostředí jiných států nebo území za hranicemi národní působnosti.

Cíle mají být sledovány v souladu s jejími příslušnými ustanoveními. Jsou to ochrana biodiverzity, trvale udržitelný způsob využívání jejích složek, a spravedlivé a rovnocenné rozdělení přínosů, plynoucích z využívání genetických zdrojů, včetně odpovídajícího přístupu ke genetickým zdrojům a odpovídajícího předávání příslušných technologií při zohlednění všech práv na tyto zdroje a technologie a včetně odpovídajících způsobů financování.

Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti

Cartagenský protokol byl k Úmluvě přijat po složitých mezinárodních jednáních 29. ledna 2000 v Montrealu jako její první protokol. V ČR vstoupil v platnost v září 2003 a je publikován jako 89/2005 Sb. m.s. k Úmluvě o biologické rozmanitosti. Cílem tohoto protokolu je zajistit ochranu a bezpečnost při zacházení, využívání a přenosu (především přes hranice států) živých modifikovaných organismů, které jsou výsledkem moderních biotechnologií, a které mohou mít nepříznivý vliv na zachovávání biologické rozmanitosti a zdraví člověka.

Činnost AOPK ČR:

 • příprava národní strategie ochrany biodiverzity v ČR, akční plán
 • dokončení a publikace Zprávy o stavu biologických zdrojů a o realizaci Úmluvy o biologické rozmanitosti v ČR v české a anglické verzi
 • koordinace přípravy národní strategie ochrany biodiverzity v ČR a na ni navazujícího Akčního plánu ochrany biodiverzity v ČR
 • zabezpečení informačního systému Úmluvy o biologické rozmanitosti (Clearing-House Mechanism) v ČR včetně prezentace zmiňovaných dokumentů a současného stavu péče o biologické zdroje v ČR
 • práce s veřejností a spolupráce s nevládními organizacemi při získávání podpory pro ochranu biodiverzity na všech jejích hierarchických úrovních
       • V rámci přípravy národní strategie ochrany biodiverzity v ČR se zpracovává rámcový návrh národní strategie ochrany mokřadů.
         Více informací o Úmluvě a souvisejících dokumentech naleznete na webu
  Informačního systému Úmluvy o biologické rozmanitosti (CHM)
        .

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt