Ramsarská úmluva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva
Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat - The Ramsar Convention on Wetlands

Ramsarská úmluva je první celosvětová mezivládní úmluva na ochranu a moudré využívání přírodních zdrojů. Jedná se tak o jedinou úmluvu, chránící určitý typ biotopu.

Úmluva byla podepsána 2. února 1971 v íránském městě Ramsar. Dosud k ní přistoupilo 168 států. ČR je smluvní stranou od roku 1990 (Sdělení MZV č. 396/1990 Sb.). V roce 1993 byl oficiálně ustaven Český ramsarský výbor, který je koordinačním a poradním orgánem MŽP. Orgány Úmluvy jsou: Konference smluvních stran (COP, konané většinou co tři roky), Stálý výbor, Výbor pro vědecko-technické otázky (STRP) a Sekretariát, sídlící ve švýcarském městě Gland. 

Celkem 2 185 ramsarských lokalit zaujímá plochu více než 1,9 mil. km2  (údaje k červenci 2014).

Za naplňování Úmluvy v ČR odpovídá MŽP, kontaktním místem MŽP (Mgr. Libuše Vlasáková). Poradním orgánem je Český ramsarský výbor, složený ze zástupců MŽP, AOPK ČR, pracovníků vědeckých a výzkumných pracovišť a zástupců nevládních organizací. Při řešení vědeckých otázek využívá výbor expertní skupinu, jejímiž členy jsou experti na ochranu mokřadů a vodního ptactva a garanti jednotlivých mokřadů.

Úmluva ukládá členským zemím povinnost vyhlásit na svém území minimálně jeden mokřad mezinárodního významu, který svými přírodními hodnotami odpovídá schváleným kritériím a zařadit ho do seznamu mokřadů mezinárodního významu. Stát se tím rovněž zavazuje, že zapsaným mokřadům věnuje zvýšenou péči a ochranu. 

Mokřady mezinárodního významu (Ramsar Sites) v ČR:

Zápis v roce 1990 
  RS1: Šumavská rašeliniště (102 km2
  RS2: Třeboňské rybníky (96 km2)
  RS3: Novozámecký a Břehyňský rybník (9 km2)
  RS4: Lednické rybníky (7 km2)

Zápis v roce 1993 
  RS5: Litovelské Pomoraví (62 km2)
  RS6: Poodří (44 km2)
  RS7: Krkonošská rašeliniště (2 km2)
  RS8: Třeboňská rašeliniště (11 km2)  
  RS9: Mokřady dolního Podyjí (115 km2)

Zápis v roce 1998
  RS10: Mokřady Liběchovky a Pšovky (4 km2)

Zápis v roce 2004
  RS11: Podzemní Punkva (16 km2)

Zápis v roce 2006
  RS12: Krušnohorská rašeliniště (112 km2)

Zápis v roce 2012
  RS13: Horní Jizera (23 km2)
  RS14: Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa (32 km2)

Ochrana lokalit je zajištěna formou NP (RS1, RS7), CHKO (RS2, RS5, RS6, RS8, RS10, RS11, RS 13, RS14) nebo NPR (RS3, RS4, RS9), a to zcela nebo z části. 

Činnost AOPK ČR

  • AOPK je členem Českého ramsarského výboru
  • příprava odborných podkladů pro naplňování Ramsarské úmluvy v ČR, podpora činnosti Českého ramsarského výboru a jeho odborného panelu, účast na pravidelných setkáních ramsarského výboru
  • v rámci zabezpečování odborných podkladů pro vyplňování Ramsarské úmluvy v ČR se řada pracovníků AOPK ČR zapojila do přípravy publikace Mokřady ČR
  • pracovníci AOPK ČR jsou garanti některých Ramsarských lokalit

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt