Bonnská úmluva

Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS)


Základním cílem Úmluvy je zabezpečení ochrany stěhovavých druhů živočichů, a to nejen ptáků, ale i savců, ryb a bezobratlých v celém areálu jejich rozšíření, tj. na hnízdištích, tahových cestách i zimovištích. 
Stěhovavý druh znamená celou populaci nebo kteroukoli geograficky oddělenou část populace jakéhokoliv druhu nebo nižšího taxonu volně žijících živočichů, pro něž platí, že významná část jejich příslušníků cyklicky a předvídatelně překračuje jednu nebo více hranic jurisdikce státu.

Úmluva byla sjednána 23. června 1979 v německém Bonnu, kde se nachází i sekretariát Úmluvy, pod záštitou Programu Spojených národů pro životní prostředí (UNEP). V platnost vstoupila 1. listopadu 1983. Dosud k ní přistoupilo 120 států (stav k červnu 2014). ČR je smluvní stranou od roku 1994 (Sdělení MZV č. 127/1994 Sb.). Rozhodovacím orgánem je konference smluvních stran (COP), která zasedá co tři roky (naposledy v roce 2011 v norském Bergenu). Za naplňování Bonnské úmluvy zodpovídá v souladu s usnesením vlády ČR MŽP, kontaktním místem je odbor Evropské unie a dvoustranné spolupráce. Na naplňování cílů Úmluvy se podílí i AOPK ČR. Součástí Úmluvy jsou dvě přílohy:

Příloha I vyjmenovává druhy kriticky ohrožené v celém areálu jejich rozšíření nebo v jeho podstatné části a zasluhující tak přísnou ochranu. Státy s výskytem takových druhů (tzv. areálové státy) by měly zakázat jejich úmyslné zabíjení, poškozování nebo rušení, zajistit aktivní ochranu jejich stanovišť a omezovat vlivy znesnadňující jejich migraci.
ČR je v současnosti areálovým státem pro 8 druhů ptáků z Přílohy I: husu malou (Anser erythropus), bernešku rudokrkou (Branta ruficollis), poláka malého (Aythya nyroca), orla mořského (Haliaeetus albicilla), orla volavého (Aquila clanga), orla královského (Aquila heliaca), dropa velkého (Otis tarda) a rákosníka ostřicového (Acrocephalus paludicola).
Tři z uvedených druhů na území ČR pravidelně hnízdí, ostatní druhy se vyskytují pouze na tahu. Většina druhů Přílohy I není lovena (podle myslivecké legislativy jsou berneška rudokrká, polák malý, oba orli rodu Aquila a drop velký řazeni mezi lovné druhy s celoročním hájením), s výjimkou možnosti lovu husy malé od září do konce února.

V Příloze II jsou vyjmenovány stěhovavé druhy živočichů, jejichž ochraně by prospěly konkrétně zaměřené mezinárodní dohody a tzv. memoranda porozumění. Příloha v současnosti zahrnuje celkem 159 druhů obratlovců (138 druhů ptáků a 21 druhů savců), pro které je ČR areálovým státem. 

V současnosti je v rámci Bonnské úmluvy v platnosti celkem 19 memorand porozumění a 7 dohod (jejich přehled naleznete zde) týkajících se netopýrů, ptáků, slonů, velryb, mořských želv a mnoha dalších. ČR a její fauny se týkají čtyři z nich (EUROBATS, AEWA, Great Bustard MoU a Birds of Prey (Raptors) MoU). Do dnešního dne však ČR přistoupila pouze ke třem následujícím:

1. Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů

Agreement on the Conservation of Populations of European Bats - EUROBATS

Dohoda vstoupila v platnost v roce 1994, kdy k ní přistoupila i ČR. Cílem Dohody je ochrana populací všech evropských druhů netopýrů, kteří jsou jednou z nejohroženějších skupin obratlovců vůbec, neboť citlivě reagují na nepříznivé změny v prostředí (zejména znečištění a ničení přirozených biotopů). V ČR se vyskytuje celkem 21 druhů netopýrů zahrnutých v Dohodě.

2. Dohoda o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds - AEWA

Dohoda vstoupila v platnost v roce 1999. Jejím cílem je ochrana, monitoring a výzkum populací 255 druhů stěhovavých vodních ptáků (potáplice, potápky, veslonozí, brodiví, vrubozobí, krátkokřídlí a bahňáci) na rozsáhlém území od hnízdišť v Evropě a přiléhající části Asie, přes tahové cesty a shromaždiště ptáků až po zimoviště na africkém kontinentu. V ČR se vyskytuje celkem 76 druhů zahrnutých v Dohodě.

3. Memorandum porozumění o ochraně a managementu středoevropské populace dropa velkého

Memorandum of Understanding on the Conservation and Management of the Middle-European Population of the Great Bustard - Great Bustard MoU

Memorandum bylo v roce 2005 otevřeno k podpisu pro všechny středoevropské areálové státy dropa velkého. Cílem je záchrana populace dropa velkého ve střední Evropě, jejíž početnost v uplynulých zhruba 30 letech dramaticky poklesla na zlomek původního počtu. Těžiště výskytu středoevropské populace je v současnosti v Maďarsku. ČR se zavazuje ve spolupráci s místními zemědělci zlepšit kvalitu biotopů na zimovišti dropů, podpořit projekty monitoringu, výzkumu a ochrany dropa a pokračovat v možnostech vyhlášení chráněného území pro dropa na jižní Moravě.

Více informací o Bonnské úmluvě a souvisejících dokumentech naleznete zde.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt