AOPK ČR >> Mezinárodní spolupráce >> Mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace

Mimo to, že je Česká republika smluvní stranou mnoha mezinárodních úmluv, týkajících se ochrany přírody, je také členem řady mezinárodních organizací. AOPK ČR je sama členem nebo spolupracuje s následujícími organizacemi:

Evropské tématické středisko biologické rozmanitosti (ETC/BD)

Evropské tématické středisko biologické rozmanitosti (European Topic Centre on Biological Diversity) je mezinárodní konsorcium odborných organizací, které spolupracuje s Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA - European Environment Agency) na základě rámcové dohody o partnerství. Pomáhá EEA při podávání zpráv o ŽP tím, řeší stav i trendy v biologické rozmanitosti v Evropě.

Činnost AOPK ČR

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je řádným členem ETC/BD

Evropské středisko ochrany přírody (ECNC)

Evropské středisko ochrany přírody (The European Centre for Nature Conservation) je nezávislá organizace působící v oblasti ochrany a udržitelnosti evropské přírody, biodiverzity a krajiny, se sídlem v holandském Tilburgu. 

Činnost AOPK ČR

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je jediným partnerem ECNC z ČR

Mezinárodní unie na ochranu přírody (IUCN)

IUCN (International Union for Conservation of Nature) je nejvýznamnější a největší mezinárodní organizací pro ochranu přírody. Hlavním posláním IUCN je ovlivňovat, povzbuzovat a podporovat státy, státní instituce, akademické ústavy i národní a mezinárodní nevládní organizace na celém světě k ochraně integrity a rozmanitosti přírody a zajistit spravedlivé a udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Činnost AOPK ČR

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je řádným členem IUCN v kategorii vládní agentura
 • pravidelně se účastní různých programů, projektů a zasedání IUCN

Rada Evropy

Rada Evropy (Council of Europe) se od roku 1962 zabývá koordinaci některých činností členských států v oblasti životního prostředí (ve skutečnosti jde o rozsah ochrany přírody a krajiny). Vytváří síť biogenetických rezervací (v ČR jsou to NPP Blanice a NPR Břehyně-Pecopala), zajišťuje činnost Sekretariátu Bernské úmluvy, která je fakticky nejvýznamnější úmluvou v ochraně přírody. Rada také oceňuje dobře řízená chráněná území udílením Evropského diplomu (v ČR v roce 2000 diplom obdrželi NP Podyjí, CHKO Bílé Karpaty a NPR Karlštejn).

Činnost AOPK ČR

 • zajišťuje spolupráci s Radou Evropy při výměně informací v oblasti ochrany přírody, šíření informací a tiskovin Rady Evropy v ČR a dodávaní požadovaných informaci v ochraně přírody a krajiny (Radě Evropy, jejím partnerům nebo jakýmkoliv zájemcům ze zahraničí), v rámci této spolupráce jsou také spoluorganizovány celoevropské kampaně
 • ČR se podílí na činnosti Stálého výboru Bernské úmluvy a jeho komisí od počátku 90-tých let jako pozorovatel, od roku 1998 jako členský stát Úmluvy
 • zastupuje ČR při práci ve Stálém výboru Bernské úmluvy a při práci v dílčích odborných pracovních skupinách (zaměřené na ochranu savců, ptáků, obojživelníků a plazů, bezobratlých a na ochranu rostlin) tohoto výboru
 • ve spolupráci s AOPK ČR byla zpracována Celoevropská strategie k ochraně biologické a krajinné rozmanitosti (Pan-European Strategy for Biological and Landscape Biodiversity) - pro širokou spolupráci v Evropě (přijata na konferenci ministrů životního prostředí v Sofii v roce 1995), která je evropským programem k plnění Úmluvy o biologické rozmanitosti (Strategický plán pro biodiverzitu pro roky 2011-2020)

Federace Europarc

Cílem Federace EUROPARC (EUROPARC Federation) je sdružovat instituce ochrany přírody spravující různé typy evropských krajin, podporovat jejich činnost, koordinovat jejich postupy a zajišťovat výměnu informací. AOPK ČR je členem EUROPARC Central/Eastern Europe. Z iniciativy Federace se každý rok slaví Evropský den parků (vždy 24. května nebo nejbližší víkend k tomuto datu).

 

Činnost AOPK ČR

  • tématická setkání pracovníků členských organizací
  • propagace a naplňování myšlenek federace EUROPARC, práce s mládeží, integrace do evropské ochrany přírody
  • budování přeshraničních chráněných území

Karpatská soustava chráněných území (CNPA)

Karpatská soustava chráněných území (Carpathian Network of Protected Areas) je prostředek implementace, tedy naplňování, Karpatské úmluvy. Hlavními činnostmi CNPA jsou ochrana přírody a udržitelný rozvoj Karpat. K tomu je nezbytná aktivní spolupráce mezi karpatskými chráněnými územími navzájem, stejně jako jejich spolupráce s chráněnými územími z jiných horských oblastí.

Hlavním úkolem CNPA je vytváření a posilování vytvořené soustavy chráněných území, tj. podpora různých aktivit a výměna informací mezi manažery chráněných území, posilování kapacit v oblasti managementového know how, kontroly efektivnosti a implementace nových přístupů v rámci ochrany životního prostředí.

Činnost AOPK ČR

 • zabezpečení národního koordinátora CNPA
 • realizace mezinárodních projektů
 • připomínkování a spolupráce na přípravě odborných publikací a doporučení
 • výměna informací a datových podkladů o chráněných územích
 • spolupořádání a účast na konferencích a workshopech
 • členové CNPA v ČR – CHKO Beskydy, CHKO Bílé Karpaty a CHKO Pálava

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt