AOPK ČR >> Mezinárodní spolupráce >> Evropské směrnice >> Směrnice o stanovištích

Směrnice o stanovištích

Směrnice Rady č. 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Tato směrnice představuje jednou ze dvou směrnic na ochranu biodiverzity na území Evropské unie, které ukládají vytvoření soustavy území zvané Natura 2000. Cílem směrnice o stanovištích je podpořit ochranu biologické rozmanitosti (biodiverzity) prostřednictvím ochrany přírodních stanovišť, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů kromě ptáků (kterých se týká směrnice o ptácích) na území členských států EU.

Typy stanovišť a druhy rostlin a živočichů, kterých se tato Směrnice týká jsou uvedeny v jejích přílohách I, II a IV. Směrnice ukládá povinnost územně zabezpečit ochranu nejcennější druhům a typům stanovišť na území EU, které jsou nějakým způsobem ohrožené, zranitelné, vzácné či endemické. Zvláštní důraz je přitom kladen na prioritní typy stanovišť a prioritní druhy, které mají pro Evropská společenství zvláštní význam vzhledem k podílu jejich přirozeného výskytu na území EU. Dále jsou členské státy rovněž povinny vytvořit systém přísné ochrany předepsaných druhů rostlin a živočichů.

Česká republika implementovala směrnici o stanovištích do zákona O ochraně přírody a krajiny (114/92 Sb.) a jednotlivé evropsky významné lokality (anglicky Special Areas of Conservation – SAC) jsou v ČR vyhlašována samostatně formou nařízení vlády. V současné době je v ČR vymezeno 1 112 evropsky významných lokalit (EVL).

Činnost AOPK ČR

  • odborná příprava návrhů EVL
  • vedení informací a informování veřejnosti o EVL
  • spolupráce s MŽP na přípravě a projednávání nových nařízení vlády (NV o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených na evropský seznam a NV kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit (EVL))
  • informování Evropské komise o lokalitách soustavy Natura 2000
  • sledování stavu (monitoring) evropsky významných stanovišť a druhů
  • příprava souhrnu doporučených opatření (SDO) pro EVL
  • příprava jednotné metodiky na sledování stavu předmětů ochrany EVL
  • zajišťování jednání s EK o nejasnostech v evropském seznamu a o změnách v EVL

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt