AOPK ČR >> Mezinárodní spolupráce >> Evropské směrnice >> Směrnice o ptácích

Směrnice o ptácích

Směrnice Rady č. 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků

Směrnice o ptácích představuje jeden z prvních právních předpisů ES na ochranu přírody a je jednou ze dvou směrnic na ochranu biodiverzity na území Evropské unie, které ukládají vytvoření soustavy území známé jako Natura 2000. Tato směrnice se týká ochrany populací všech druhů ptáků přirozeně se vyskytujících ve volné přírodě na území členských států EU. Cílem směrnice je zamezit zejména ničení a znečišťování stanovišť ptáků a rušení, které by mohlo ptáky negativně ovlivňovat. Zahrnuje ochranu (která musí zahrnout specifická opatření na ochranu jejich stanovišť), regulování těchto druhů a péči o ně a stanoví pravidla pro jejich využívání. Jedná se o druhy ohrožené vyhubením, druhy ohrožené specifickými změnami jejich stanovišť, druhy vzácné (s málo početnými nebo prostorově omezenými populacemi) a ostatní druhy vyžadující zvláštní pozornost z důvodů specifického charakteru jejich stanovišť. Cílové druhy ptáků, kterých se tato ochrana týká jsou vyjmenovány v příloze I Směrnice o ptácích. Členské státy pak mají na základě této směrnice za úkol vytvořit soustavu zvláště chráněných území (tzv. ptačích oblastí) určených pro ochranu druhů uvedených v této příloze. Česká republika implementovala směrnici o ptácích do zákona O ochraně přírody a krajiny (114/92 Sb.) a jednotlivé ptačí oblasti (anglicky Special Protection Areas – SPA) jsou v ČR vyhlašována samostatně formou nařízení vlády. V současné době je v ČR vymezeno 41 ptačích oblastí.

Druhy z přílohy I Směrnice o ptácích jsou pomocí standardizovaných metod sledovány v rámci celostátního monitoringu, jehož základním cílem je zjistit trend vývoje populací vybraných druhů.

Činnost AOPK ČR

  • odborná příprava návrhů ptačích oblastí (PO)
  • vedení informací a informování veřejnosti o PO
  • spolupráce s MŽP na přípravě a projednávání nových nařízení vlády 
  • sledování stavu (monitoring) vybraných ptačích druhů
  • podávání zprávy Evropské Komisi (každé tři roky)

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt