AOPK ČR >> Getsemanka
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Getsemanka

Getsemanka

Předmět ochrany

Fragmenty přirozených porostů horských bučin, olšin a suťových lesů včetně reprezentativních druhů lišejníků, rostlin a živočichů

Základní údaje

Rozloha 56,64 ha
Nadmořská výška 680 - 748 m
Území je zvláště chráněno od 13. 1. 1966
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Getsemanka

Geologie

Horninový podklad tvoří prekambrické horniny zbraslavsko-kralupské skupiny. Na malé vzdálenosti mezi východním a jihozápadním svahem se geologický podklad ovšem liší a silně se zde projevuje vliv geologického podloží na geomorfologii a živou složku. Část tvořená zejména silicity (buližníky), tvoří balvanitou suť a rozsáhlá zalesněná kamenná moře. Druhá část je tvořená převážně bazalty (spility). Rozdíl v obou typech porostů je značný a dobře zde vynikne geobotanický fenomén rozdílného podloží.

Flóra

Předmětem ochrany přírodní rezervace Getsemanka jsou fragmenty přirozených porostů horských bučin, olšin a suťových lesů. Díky vysoké vlhkosti zde buk podehnívá a vytváří polomy či vývraty. Dostatek neodklizeného dřeva pak spolu s vlhkostí vytvářejí ideální podmínky pro vzácnou mykoflóru a lichenoflóru, například kriticky ohrožený lišejník Thelotrema lepadinum, který roste jen v přirozených vlhkých lesích.

V kombinaci s podložím jednotlivých substrátů pak můžeme v rezervaci najít rozličné typy květnatých bučin. Vyskytuje se zde kyčelnice cibulkonosná a devítilistá, měsíčnice vytrvalá a řada dalších druhů, typických pro tento biotop. Nachází se zde také lokalita ohroženého druhu oměje vlčího moru.

Fauna

Bohaté je zde společenstvo plžů a na tlející kmeny buků jsou vázány početné populace roháčků. Z ptáků zde žijí typické druhy lesů vyšších poloh, např. sýkora parukářka, silně ohrožený lejsek malý- nejmenší a rozhodně také nejvzácnější ze všech čtyř druhů našich lejsků, dále datel černý. Ze savců se zde běžně vyskytuje jelen evropský.

Způsoby péče o území

Od svého vyhlášení bylo území z větší části spravováno jako bezzásahové, případné zásahy pak měly za cíl přiblížit druhovou skladbu porostů přirozené skladbě. V území se nicméně na několika místech vyskytují porosty zavlečených dřevin. Z okolních, často smrkových porostů, dochází k náletu semen, tím je způsobeno nežádoucí zmlazování smrku. Vzhledem ke stavu porostů jsou proto vhodné cílené pěstební zásahy, určené pro zlepšení obnovy přirozených složek ekosystému. Hlavním cílem je tak návrat přirozené druhové dřevinné skladby, omezení vlivu člověka, který zde v minulosti porosty formoval a podpora přirozených procesů a samovolného vývoje porostů.

Omezení pro návštěvníky

Jedná se o lesní přírodní rezervaci, kde není v současné době pohyb návštěvníků omezen. Žlutá pěší turistická trasa pak prochází po okraji rezervace. Vzhledem k terénu a nepřítomnosti značených tras či zpevněných cest přímo v rezervaci se rekreační využití lokality omezuje na méně intenzivní pěší turistiku, která nemá na území negativní vliv.

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt