AOPK ČR >> Galovské lúky
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Galovské lúky

Galovské lúky

Předmět ochrany

Louky s výskytem řady vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zajištění podmínek k perspektivnímu vývoji populací těchto druhů (zejména vstavačovitých).

Základní údaje

Rozloha 20,92 ha
Nadmořská výška 670 - 776 m
Území je zvláště chráněno od 14. 2. 1952
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Galovské lúky

Geologie

Terén je tvořen prudkým svahem v závěru zdrojnic Zbeličnéhopotoka. Území leží v pásmu zlínských vrstev magurského flyše s pfievahou jílovců. Eluvia jsou mocnější jen ve spod­ní části. Převažují kambizemě.

 

Flóra

Svahové horské louky s vegetací blízkou spole­čenstvům podsvazu Polygalo-Cynosurenion jsou stanoviš­těm mnoha zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Jsou to především četné druhy z čeledi orchidejovitých - prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), p. májový (D. majalis), p. listenatý (D. longebracteata), vstavač mužský (Orchis mascula), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), kruštík širolistý (Epipactis helleborine), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea) — které jsou hlav­ním předmětem ochrany. V době květu nelze přehlédnout mečík stfiechovitý (Gladiolus imbricatus). Pozornosti naopak často uniká nenápadná vratička mě­síční (Botrychium lunaria). Při lesních okrajích roste žlutě kve­toucí řepíček mochnovitý (Aremonia agrimonoides) podobný jahodě, jehož areál v CR je omezen pouze na karpatská po­hoří. Pro CHKO Beskydy je významným druhem škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), která tu byla zjištěna v roce 1992. Teplomilným druhem ros- toucím na lokalitě je též smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata).

 

 

Fauna

Inventarizační průzkum bezobratlých nebyl do­sud proveden. Lze tu spatřit běž­nější druhy obojživelníků, kteří se rozmnožují v okolních stu­dánkách a trvalejších loužích. Vhodné podmínky tady nachází několik druhů plazů, především ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anquis fragilis) a užovka obojková (Natrix natrix). V keřích hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio), můžeme se setkat s jeřábkem le­sním (Bonasa bonasia). Ojedi­něle přechází pres Galovské lúky medvěd hnědý (Ursus arctos), který majitelům nedaleké used­losti v posledních letech několi­krát způsobil škody na ovcích.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt