AOPK ČR >> Františkov
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Františkov

Předmět ochrany

Přestárlý bukový porost

Základní údaje

Rozloha 20,88 ha
Nadmořská výška 708 - 886 m
Území je zvláště chráněno od 11. 6. 1954
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Františkov

Geologie

Území patří ke krystaliniku Českého masívu, soustavy silesia. Je zde tvořen mohutnou klenbou keprnické dvojslídné ruly, část. přerušenou povrchovou linií Branné, která sleduje směr JZ-SV a kde se nachází pruhy různé šíře svoru, amfibolitu, tonalitu, hlin. vápence apod.

Flóra

Ze zvláště chráněných druhů rostlin byl v území zaznamenán výskyt vrance jedlového (Huperzia selago) a plavuně pučivé (Lycopodium annotinum).

V území byl dále zaznamenán výskyt několika druhů cévnatých rostlin uvedených v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012):
žebrovice různolistá (Blechnum spicant)
kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos)
ostřice rusá (Carex flava)
plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum)
rozrazil horský (Veronica montana)

Na území PR bylo zaznamenáno celkem 183 taxonů makromycetů (velkých hub), tj. hub tvořících plodnice větší než cca 2 mm (Dvořák 2014), z toho 89 (49 %) mykorizních druhů, 75 (41 %) lignikolních (dřevních) saprofytů (a saproparazitů) a 18 (10 %) terestrických (pozemních a na opadu rostoucích) saprofytů. Vzhledem k hlavnímu předmětu ochrany je překvapivě vysoký podíl mykorhizních druhů, který příliš neodpovídá přirozenému lesnímu společenstvu s přirozeným charakterem. Je to důsledek malého podílu tlejícího dřeva a také zřejmě faktu, že středem rezervace vede několik starých lesních cest, v jejichž zářezech a poněkud narušeném okolí se koncentruje výskyt mykorizních druhů. Mykologicky nejzajímavější jsou mladší porosty v jižní, výše položené části území, zejména podmáčené plošky v okolí potůčku pod mladými smrky a břízami. V území se, vzhledem k minimálnímu zastoupení tlejícího dřeva, vyskytuje jen omezené množství druhů vázaných na tlející dřevo v přírodě blízkých porostech. Žádný druh není chráněn zákonem, vyskytují se však vzácné a ohrožené druhy uvedené v Červeném seznamu makromycetů ČR (Holec & Beran 2006) např.:
fajodka osténkatá (Fayodia bisphaerigera) – CR (kriticky ohrožený druh dle ČS)
vláknice štětinatá (Inocybe hystrix) – CR
kržatka šikmá (Flammulaster limulatus) – EN (ohrožený druh dle ČS)
vláknice špinavá (Inocybe calamistrata) – EN
ryzec hnědočervený (Lactarius badiosanguineus) – EN
ryzec řídkolupenný (Lactarius ruginosus) – EN
ryzec osténkatý (Lactarius spinosulus) – EN           

PR Františkov (2)

Fauna

Výskyt jelení a srnčí zvěře. Území a jeho okolí významné po stránce ornitologické, jsou zde hnízdní možnosti např. pro dutinové ptáky (výskyt starých buků).

Víte že

Přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1954 na návrh Prof. RNDr. Ing. Aloise Zlatníka, DrSc., který působil na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně? Důvodem ke zřízení rezervace byla záchrana původního lesního porostu charakteristického pro střední a sušší horské polohy.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt