AOPK ČR >> Smrčina
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Přírodní památka Smrčina

Smrčina

Předmět ochrany

Největší krupníkové těleso v ČR

Základní údaje

Rozloha 1,14 ha
Nadmořská výška 608 - 644 m
Území je zvláště chráněno od 24. 8. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Smrčina

Geologie

Krupník je tvořen šedobílým mastkem. Vyskytuje se ve dvou čočkách. Směrná délka větší z nich dosahuje téměř 50 m a její mocnost je 8-10 m. Mocnost menší krupníkové čočky je pouze 3-4 m. Na lokalitě se vyskytují agregáty mastku, chloritu, aktinolitu, dolomitu a apatitu a dále dokonale vyvinuté krystaly magnetitu v chloritických břidlicích.

Těžba krupníku na lokalitě Smrčina (německy Storchberg) byla zahájena v 19. století pro potřeby sobotínské železárny a pokračovala i počátkem 20. století. Ložisko bylo z větší části vydobyto. Petrografickým a mineralogickým výzkumem se zde zabývali různí badatelé, ze známějších lze vyjmenovat například Kretschmer, Glocker, Tschermak, Rath, a Becke-Schuster. Ukázky zdejších minerálů a hornin jsou uloženy v mnohých našich i zahraničních muzeích. V pozdějších dobách se na nekontrolovaném a neřízeném sběru podíleli různí sběratelé minerálů.

PP Smrčina (1)PP Smrčina

Flóra

Povrch lomu, mimo obnažených skalních stěn, postupně sukcesně zarůstá. V souvislosti s tím zde vznikla i zajímavá společenstva rostlin s některými méně obvyklými druhy vázanými na bazické horniny.

Plocha přírodní památky mimo vlastní lom a rozvolněnou část haldy je porostlá zapojenými lesními porosty, které jsou poměrně rozrůzněny, a to druhově, prostorově i věkově. Severní část navazuje na smrkovou monokulturu, jižním směrem se postupně zvyšuje podíl dalších druhů dřevin, především listnáčů a v jižní části se stává smrk spíše příměsí s menším podílem.

Fauna

V menší štole byl zaznamenám jeden zimující vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros).

Víte že

Území je opatřeno informační tabulí naučné mineralogické stezky Sobotín - Maršíkov, která prochází řadou mineralogických lokalit v okolí Smrčiny?

Doklady o zdejší mineralizaci alpského typu jsou známé i v Evropě?

Minerály vznikaly hydrotermálními procesy v puklinách různých hornin?

Nalezeny zde byly krystaly epidotu, apatitu, titanitu, chrysoberylu a jiných?

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jeseníky

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt