AOPK ČR >> Švařec
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Národní přírodní památka Švařec

Švařec

Předmět ochrany

Společenstva suchých trávníků s jalovci a vstavačovitými, mezofilních ovsíkových luk a mezofilních bylinných lemů; vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace kriticky a silně ohrožených druhů švihlíku krutiklasu a vstavače kukačky, včetně jejich biotopů; vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhu modrásek černoskvrnný, včetně jeho biotopu

Základní údaje

Rozloha 13,93 ha
Nadmořská výška 376 - 468 m
Území je zvláště chráněno od 25. 7. 1985
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Švařec

Geologie

Území je budováno proterozoickými horninami moravika svratecké klenby olešnické skupiny. Tvoří ji drobnozrnné biotitické a biotit-muskovitické pararuly, místy s granátem a granátické pararuly, muskovitické a muskovit-biotitické kvarcity a kvarcitické ruly, svory až fylity, převážně grafitické. Místy se nalézají polohy vápenců, kvarcitů a grafitů a krystalické vápence, příp. dolomitické, občas s turmalínem. Horniny se střídají v úzkých pásech cca S–J směru. Na jižním svahu jsou uloženy pleistocenní sprašové hlíny, místy s úlomky hornin. Lokalita se nachází na příkrém pravém údolním svahu Brťovského potoka, který je částečně antropogenně přemodelován těžbou nerostů. Půdní pokryv území tvoří převážně kambizem typická s velmi proměnlivou hloubkou půdního profilu.

Flóra

Dominantní složkou vegetace jsou v území semixerotermní travinobylinná společenstva třídy Festuco-Brometea. Na mělkých půdách jižně exponovaných svahů se nacházejí krátkostébelné kostřavové trávníky s kostřavou žlábkatou, chrpou porýnskou, rmenem barvířským aj. V těchto společenstvech roste v početné populaci vstavač obecný a vzácně i koniklec velkokvětý. Na hlubších půdách, popř. na vložkách krystalických vápenců, rostou náročnější druhy, např. válečka prapořitá, vítod chocholatý, pětiprstka žežulník a hořec brvitý. V centrální části území se nacházejí ovsíkové louky svazu Arrhenatherion s typickými druhy ovsíkem vyvýšeným, škardou dvouletou, zvonkem rozkladitým a řadou dalších. Dobře vyvinutá jsou společenstva bohatých travinobylinných lemů, ve kterých se vyskytují např. řepík lékařský, dobromysl obecná a ohrožená sasanka lesní. Křovinná společenstva tvoří především slivoň trnitá, celkový charakter území určuje velmi početná populace jalovce obecného. Populace kriticky ohroženého švihlíku krutiklasu roste na několika mikrolokalitách v nízkostébelných, obvykle mírně zastíněných a poněkud vlhčích porostech při okrajích lesů a křovin. V lesních porostech na hřbetu a v j. a v. části území převládá smrk ztepilý a borovice lesní. V podrostu však nacházíme řadu původních hájových druhů, např. orlíček obecný, samorostlík klasnatý, ostřici prstnatou, lýkovec jedovatý, lilii zlatohlávek, vemeník zelenavý a mnohé další.

Fauna

Lokalita představuje významné refugium vesměs teplomilných druhů stepi, lesostepi a xerotermních trávníků. Tato skutečnost je nepřehlédnutelná zejména u hmyzu. Z řádu motýlů můžeme upozornit na vřetenušky (ligrusová, kozincová, štírovníková), hnědáska květelového, soumračníka čárkovaného, modrásky (nejmenší, vikvicový a hnědoskvrnný). Jedním z nejdůležitějších nálezů je však vzácný a ubývající modrásek černoskvrnný. Z méně běžných teplomilných stepních druhů brouků se zde vyskytují střevlíček Licinus depressus, chrobák vrubounovitý a kozlíček písečný. Dále byli nalezeni i vzácnější nosatci Mecaspis alternans a Minyops carinatus. Ze zvláště chráněných druhů brouků se zde mimo chrobáka vrubounovitého vyskytují svižník polní a střevlík měděný. V relativně početných populacích zde žijí ještěrka obecná, užovka hladká a slepýš křehký.

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt