AOPK ČR >> Díly u Lhotky
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Díly u Lhotky

Předmět ochrany

Přírodě blízká společenstva původních podhorských luk, s bohatým výskytem chráněných vstavačovitých a dalších ohrožených druhů rostlin.

Základní údaje

Rozloha 2,96 ha
Nadmořská výška 626 - 636 m
Území je zvláště chráněno od 25. 7. 1985
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Díly u Lhotky

Geologie

Podložím mírně svažitého úpadu pramenné části levostranného přítoku potoka Staviště v Novoměstské pahorkatině jsou granitizované biotitické ruly severovýchodního okraje strážeckého moldanubika. Půdní pokryv tvoří kyselé kambizemě, v podmáčené sníženině organozemní gleje a pseudogleje.

Flóra

V území jsou zastoupena společenstva středně vlhkých až vlhkých luk asociací Festuco capillatae-Nardetum strictaeAngelico sylvestris-Cirsietum palustris, přecházející v zamokřené sníženině v ostřicovo-rašeliníková společenstva blízká asocoaci Sphagno recurvi-Caricetum rostratae. Přirozenou sukcesí došlo v území k rozšíření dřevinných náletů tvořených zejména vrbou ušatou a smrkem ztepilým. Rostou zde mj. prstnatec májový, ojediněle pětiprstka žežulník a vemeník dvoulistý, hojně zábělník bahenní, všivec lesní, kozlík dvoudomý, tolije bahenní, ostřice Hartmanova, hadí mord nízký a sítina kostrbatá.

Fauna

Území obývají hojně obojživelníci, především skokan hnědý a ropucha obecná, z plazů ještěrka živorodá a ojediněle i zmije obecná. Na louce hnízdí linduška luční, bramborníček hnědý, vzácně cvrčilka říční aj.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt